Artikkel

Unntak for dokumentavgift foreslås utvidet til også å omfatte omorganiseringer av ANS og KS mv.

Unntaket for dokumentavgift ved hjemmelsoverføring foreslås utvidet til å omfatte alle omorganiseringer og omdanninger som kan gjøres med skattemessig kontinuitet med virkning fra 1. januar 2016. Praktisk viktigst er at ANS og KS etter forslaget også vil kunne fusjoneres eller omdannes til aksjeselskap uten at det påløper dokumentavgift.

Den 22. mai publiserte regjeringen et høringsnotat med forslag til nytt regelverk hvor alle omorganiseringer som kan gjøres med skattemessig kontinuitet også skal være fritatt for dokumentavgift og omregistreringsavgift. Dette åpner for eksempel nå for at ANS og KS, men også samvirkeforetak og NUF, etter ikrafttredelsen kan fusjoneres eller omdannes til aksjeselskap uten at det påløper dokumentavgift på selskapenes eiendomsmasse. Det foreslås også at omregistreringsavgift på kjøretøy skal unntas tilsvarende som dokumentavgift ved hjemmelsoverføring.

Det settes ikke som særlig vilkår at omorganiseringen faktisk gjennomføres til skattemessig kontinuitet. Dersom aktørene eksempelvis skulle ønske å gjennomføre omorganiseringen til skattemessig dis-kontinuitet vil det likevel innrømmes avgiftsfritak så fremt det kunne vært omorganisert til skattemessig kontinuitet. Det er imidlertid et vilkår at omorganiseringen som gjennomføres faktisk må gjøres på en måte som ville muliggjort skattemessig kontinuitet. Rent salg mellom selskaper som i stedet kunne valgt å omorganisere er ikke unntatt.

Forslaget omfatter ikke konserninterne transaksjoner som kan gjennomføres skattefritt etter skatteloven § 11-21 eller reorganiseringer som kan gjennomføres skattefritt etter Finansdepartementets vedtak etter skatteloven § 11-22. Forslaget omfatter heller ikke fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved fusjonstyper som gjennomføres skattefritt etter ulovfestet rett (fusjon av særskilte former for «ikke likeartede» selskaper).

I forslaget er det lagt opp til at reglene (om de vedtas som foreslått) får virkning fra 1. januar 2016. Det følger av forslaget at den formelle omorganiseringen, samt tinglysning av eiendom må ha funnet sted etter dette tidspunktet for at fritak skal være berettiget.

En rekke aktører har i påvente av høringsnotatet avventet å tinglyse hjemmelsoverføringer i forbindelse med omorganiseringer. Dersom reglene vedtas i den form som fremkommer av høringsnotatet vil det ikke være mulig å oppnå avgiftsfritak ved å avvente hjemmelsoverføring for allerede gjennomførte omorganiseringer.

Høringsfristen er 21. august 2015 og endelig forslag til lovendring kommer antageligvis ifm. forslag til statsbudsjett 2016 i oktober.

For aktører som avventer omorganiseringer i påvente av disse varslede reglene vil vår anbefaling være å avvente til etter 1. januar 2016, så fremt dette er mulig. Det samme gjelder for aktører som har gjennomført omorganiseringer, men som avventer regelendringer før tinglysning, ettersom høringsinnspillene kan innebære noe justering av reglene også i favør av de som allerede har omorganisert. Disse aktørene må imidlertid likevel være forberedt på at hjemmelsoverføring kan måtte gjennomføres med alminnelig dokumentavgift.

Var denne siden nyttig?