Artikkel

Utskrivingen av eiendomsskatt 2018

I disse dager jobber eiendomsskattekontorene over hele landet med å skrive ut eiendomsskatt for 2018. Eiendomsskatten er en frivillig skatt som kommunestyret i den enkelte kommune kan vedta å innføre.

Skatten skal «så langt råd er» være skrevet ut før 1. mars i skatteåret, med unntak for kommuner som innfører bunnfradrag og for det første året en kommune skriver ut eiendomsskatt.

Eiendomsskatt fastsettes etter et grunnlag og en skattesats. Skattegrunnlaget er den enkelte eiendoms objektiviserte verdi, og fastsettes ved takst. Taksten som blir fastsatt er å anse som et enkeltvedtak overfor eieren av eiendommen, og kan påklages hvert år i forbindelse med utskrivingen av eiendomsskatten. Skattesatsen må være mellom to og syv promille av skattegrunnlaget, og vedtas av kommunestyret i kommunen. Eiendomsskatten er videre en ren driftskostnad for virksomheten.

Ved utskrivingen av eiendomsskatt skal det legges ut en eiendomsskatteliste som viser alle skattlagte eiendommer i kommunen, og det skal sendes en skatteseddel til eieren.

Det gjelder en klagefrist på seks uker for å klage på den utskrevne eiendomsskatten. Fristen begynner å løpe fra det seneste tidspunktet av den dagen det ble kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut, eller den dagen skatteseddelen ble sendt til eieren.

Takst kan påklages

Mange eiere vil kunne være uenig i både taksten som er satt for deres eiendom, og hvilken skatt som er fastsatt. Både taksten og utskrivingen av eiendomsskatt kan som nevnt påklages, men generelle klager uten konkrete anførsler og et tilstrekkelig faktisk grunnlag vil erfaringsmessig sjelden føre frem, verken i klagebehandlingen eller ved en eventuell rettsprosess. Det er altså helt avgjørende for muligheten for å vinne frem med klagen at denne er godt underbygget, både faktisk og rettslig.

Å skrive en god, begrunnet klage er et håndverk. Det krever en forståelse av hvordan eiendomsskatt skal fastsettes, og hvilke regler som gjelder for kommunenes saksbehandling. I dette inngår både juridiske så vel som økonomiske og tekniske vurderinger. Våre medarbeidere har mange års erfaring med å bistå eiere i eiendomsskattesaker, og kan dette håndverket til fingerspissene.

Vår erfaring er at kommunene som skriver ut eiendomsskatt har en varierende praksis og forståelse av hvordan eiendomsskatt skal skrives ut, og hva skattegrunnlaget til den enkelte eiendom skal være. Særlig gjelder dette for kommuner som nylig har innført eiendomsskatt og hvor takseringen skjer skjematisk eller sjablongmessig, uten en slik individuell verdsettelse som loven forutsetter. Disse forholdene gjør at det ofte vil kunne være sider ved taksten og utskrivingen som kan angripes ved å klage.

Reduser risikoen

Det kan være en utfordrende affære å imøtegå kommunen i saker om eiendomsskatt. Kommunens behandling av klager varierer mye kvalitetsmessig og tidsmessig. En del eiere vil også kunne vegre seg for å havne i konflikt med kommunen, i frykt for at dette skal påvirke forholdet til kommunen ellers. Kommunene har selvsagt ikke anledning til å la en klagesak påvirke andre saker, men risikoen for slike ringvirkninger vil etter vår erfaring reduseres ved å sørge for at klagen er saklig og konkret.

Deloitte har et team av både siviløkonomer, jurister og teknisk fagkyndige medarbeidere som har lang erfaring med å bistå næringslivet med eiendomsskatt.
 

Var denne siden nyttig?