Løsninger

Tjenester til familieeide virksomheter, gründere og SMB-markedet

Uavhengig av størrelsen, påvirkes selskaper i stor grad av den stadig økende endringstakten i samfunnet og internasjonal konkurranse. Globalisering, teknologi, miljø, erstatning av erfarne medarbeidere og en ny generasjon på vei inn som ansatte, medfører at selskaper står overfor store utfordringer. Disse utfordringene kan vi være en del av løsningen på. Nedenfor er noen av områdene vi har spesialistkompetanse innenfor. Kontakt oss for en uforpliktende prat rundt deres utfordringer og muligheter, så vil vi dele på vår kunnskap og erfaringer.

Revisjon

Proaktiv revisjon identifiserer risiko og problemer slik at tiltak kan gjøres i rett tid. Den sikrer at regnskapet følger gjeldende regelverk, at komplekse regnskapsspørsmål håndteres raskt og korrekt og at ingen overraskelser i den finansielle rapportering oppstår. Revisjonen er verdiskapende gjennom forslag til forbedringstiltak for viktige områder og en tydelig og relevant kommunikasjon.

Kortsiktig kompetanse- og kapasitetsstøtte

Noen ganger kan interimløsninger i økonomifunksjonen være nødvendig ved uventede personalendringer, sykdom eller foreldrepermisjon. Dette kan også gjelde kortsiktige prosjekter som analyser, tekniske problemer, risikovurderinger og verdivurderinger. Vår hjelp gjør det mulig for selskapet å fokusere på de riktige områdene og samtidig øke sin konkurransekraft.

Selskapsrapportering

Regnskapsrapportering der inntekter og kostander kan følges opp løpende etter hvert som de inntreffer, gir god kontroll over den finansielle situasjonen og er basisen for en effektiv styring. Vi ser til at selskapet har prosesser som understøtter dette og har kontroll på regelendringer som påvirker selskapet.

Kontakt:
Eivind Ungersness
Partner i Audit & Assurance
eungersness@deloitte.no

Endringer i eierskap

Ved omtruktureringer i selskap som for eksempel endringer i eierskap eller generasjonsskifte, er det viktig at spørsmål rundt skatt håndteres på en best mulig måte. Vi bistår med de strategiske og finansielle spørsmålene. For dette har vi både lokal kunnskap og global tilstedeværelse.

Les mer om våre tjenester i transaksjonssituasjoner for SMB-markedet, gründere og familieeide bedrifter.

Oppkjøp

Ved oppkjøp oppstår alltid spørsmål som er viktig å adressere for å identifisere fremtidige muligheter, definere rett strategi og realisere målet for oppkjøpet. Vi hjelper så vel industrielle som private equity-investorer med disse spørsmål.

Verdivurdering

Når det gjelder verdivurderinger av virksomheter finnes det ofte mange og ulike formål. En uavhengig verdivurdering og finansiell analyse kan da være nødvendig. Det kan være analyse av hele virksomheten eller avdelinger, aksjer, immaterielle rettigheter og ulike typer finansielle instrumenter. Også annen rådgivning som juridisk kan det være behov for.

Omorganisering

Fra tid til annen, havner selskaper i vanskeligheter. Det kan være lønnsomhetsproblemer eller andre finansielle utfordringer. Objektive og relevante analyser er da viktige for å ta de riktige beslutningene. Vi bistår med en objektiv situasjonsanalyse for et bedre utfall.

Økonomistyring

Virksomheter trenger handlingsrom for planlegging  og forutse fremtidig utvikling. Vi hjelper dere med å fremskaffe informasjon om den løpende økonomiske utviklingen for å måle og analysere omsetning og resultat, følge utviklingen på nøkkeltall, se eventuelle trender og derigjennom kunne handle i tide.

Kontakt:
Nikolai Maldan
Director i Financial Advisory
nmaldan@deloitte.no

Selskapsbeskatning

Uansett om deres virksomhet er berørt av norsk eller internasjonal skatterett, er det viktig å være oppdatert med gjeldende regler og forutsetninger. Det finnes mange skattespørsmål som er viktig å kjenne til for å forutse og vurdere selskapets skattemessige muligheter og risikoer.

Moms og øvrige indirekte skatter

Norske selskaper har store insentiver for å kjenne til gjeldende momsregler for å unngå ekstra beskatning ved bokettersyn av skattemyndighetene. EU-tilknytningen innebærer ekstra nøyaktighet for håndtering av merverdiavgift på en fordelaktig måte. Feil håndtering kan bli unødvendig kostbart og ressurskrevende.

Kontakt:
Torill Hasle Aamelfot
Director i Financial Advisory
taamelfot@deloitte.no

Risikovurderinger

Mange virksomheter har behov for en strukturert og effektiv metode for risikohåndtering – Enterprise risk management. Det innebærer bedre vurdering av virksomhetens risikohåndtering og medfølgende effekter som lavere kapitalkostnader og forsikringskostnader, forbedrede beslutningsgrunnlag og økt bevissthet i forhold til risiko.

Kontakt:
Endre Fosen
Partner i ERS
efosen@deloitte.no

Kontaktpersoner: Revisjon | Finance

Eivind Ungersness

Eivind Ungersness

Partner

Eivind Ungersness er partner i Audit & Assurance, med ansvar for tjenestetilbudet til segmentet med familieeide virksomheter, gründere og SMB (små og mellomstore bedrifter). Han har gjennom en årrekke... Mer

Nikolai Maldan

Nikolai Maldan

Director, Financial Advisory

Nikolai Maldan er Director i Financial Advisory.... Mer

Kontaktpersoner: Skatt & avgift | Risk

Torill Hasle Aamelfot

Torill Hasle Aamelfot

Partner / Advokat

Torill er leder av markedsområdet Family Business i Norge. Hennes arbeidsområder er rådgivning innenfor generasjonsskifter, omstrukturering av næringsvirksomhet og transaksjoner. Hun er spesialist på ... Mer

Endre Fosen

Endre Fosen

Partner

Endre leder vår faggruppe innen "Governance, Risk and Compliance", og har arbeidet med risikostyring og etablering av risiko- og internkontrollsystemer for en rekke av Norges ledende virksomheter. Han... Mer

Relatert