Artikkel

Statsbudsjett 2022 – foreslåtte endringer for organisasjoner 

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 12.oktober 2021. I og med at en ny regjeringsplattform vil bli presentert onsdag 13. oktober, kan det komme vesentlige endringer i budsjettet i behandlingen i Stortinget. De viktigste punktene for organisasjoner og foreninger i det framlagte statsbudsjettet finner du her.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen ønsker å legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivillige organisasjoner. I 2020 fordelte Lotteri- og stiftelsestilsynet 1,684 milliarder kroner i merverdiavgiftskompensasjon til 22.397 organisasjoner. I år er det foreløpige søknadsbeløpet 1,84 milliarder, som er 300 millioner lavere enn fjorårets søknadsbeløp. Bevilget ramme for utbetaling i desember 2021 er 1,8 milliarder kroner. For 2022 foreslås det en bevilgning på 1,750 milliarder til merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner. Beløpet er lavere enn fjorårets bevilgning og vil ikke gi full dekning for om søknadsbeløpet i 2022 skulle bli tilsvarende årets søknadsbeløp.
Senterpartiet og Arbeiderpartiet er imidlertid enige om å gi full momskompensasjon til frivilligheten.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet. Ordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det kreves ikke rapportering om bruken av midlene. Ordningen forvaltes av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Merverdiavgiftskompensasjon – idrettsanlegg

For 2022 forslår regjeringen å bevilge 299 mill til merverdiavgifts-kompensasjonsordningen ved bygging av idrettsanlegg. For 2021 var forslaget 299 millioner og i juni ble det utbetalt 292,7 millioner som er full kompensasjon for de 532 godkjente søknadene. Kompensasjonsordningen har til formål å lette finansieringen av anleggsinvesteringer og stimulere til utbygging av idrettsanlegg.

Bevilgning til idretten

Som oppfølging av regjeringens idrettsstrategi foreslår det bevilget 26 mill kroner til en tidsavgrenset tilskuddsordning for mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet, men forutsatt samfinansiering av private og statlige midler. Dette kommer i tillegg til de 179 millionene fra spillemidlene som allerede er bevilget til tiltakene i idrettsstrategien.

Økte bevilgninger til likestillingsområdet

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på likestillingsområdet, herunder 6 millioner til styrking av tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer og 4 mill går til å følge opp regjeringen strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked.

Fritidskort

Regjeringens mål er at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt. Regjeringen foreslår å starte en nasjonal utrulling av ordningen med fritidskort. Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom.

Bistand

Bevilgningene til internasjonal bistand under Utenriksdepartementet foreslås økt betydelig fra 2021 til 2022. Endringen følger av at regjeringen foreslår å følge opp målet om 1 pst. av anslått brutto-nasjonalinntekt (BNI) til bistand. Regjeringen foreslår et samlet bistandsbudsjett på 1 pst. av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2022, i tillegg til 750 mill. kroner til det nye klimainvesteringsfondet. Til sammen utgjør dette 41,9 mrd. kroner, tilsvarende 1,01 pst. av anslått BNI for 2022. Dette er en økning på 3,8 mrd. kroner fra saldert budsjett 2021.

Hovedprioriteringene i budsjettforslaget for Utenriksdepartementet er:

  • nødhjelp og humanitær bistand
  • klima og hav
  • sosioøkonomiske konsekvenser av pandemien
  • nordområdene
  • FNs sikkerhetsråd

De humanitære behovene har økt kraftig på grunn av pandemien og har medført sosioøkonomiske konsekvenser i utviklingsland. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til arbeidet med sosiale sikkerhetsnett, matsikkerhet og innsatsen for sårbare grupper for å bekjempe global fattigdom.

Regjeringen foreslår derfor en økning på 400 millioner kroner til nødhjelp og humanitær bistand i 2022, til 5,2 milliarder kroner. I tillegg til dette får Verdens matvareprogram (WFP) og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) 1,35 milliarder kroner. Totalt gir det et humanitært budsjett på rekordhøye 6,5 milliarder kroner i 2022.

Klimaendringene har store konsekvenser for mennesker, miljø og økonomisk utvikling. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til klima, blant annet gjennom det nye klimainvesteringsfondet som skal yte risikoavlastende kapital til investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Tilskudd til Frivillighetens år 2022

Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner til dette over statsbudsjettet og ytterligere 12 millioner fra spilleoverskuddet.

Herreløs arv

Regjerningen foreslår å bevilge 16,8 millioner i herreløs arv til frivillige organisasjoner.

Skatt og merverdiavgift

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er foreslått uendret på kr 50.000. Det er ikke foreslått endring i skattesatsen på alminnelig inntekt, den skal fortsatt være 22 prosent. Det er ikke foreslått noen endringer i satsene på merverdiavgiftsområdet.

Deloittes skatterettsadvokater har oppsummert statsbudsjettet 2022 for å gi deg den beste analysen av budsjettet.
Var denne siden nyttig?