Pressemeldinger

Kunnskap bringer verden nærmere sirkulær økonomi

Uten kunnskap går ikke verden videre. Deloitte har på oppdrag av Klima- og miljødepartementet utformet et nasjonalt kunnskapsgrunnlag for sirkulær økonomi. Rapportene ble overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på SINTEFs konferanse 3. september.

I den sirkulære økonomien skal all ressursutvinning minimeres – enten det er til materialbruk eller energiformål. Dette gjøres gjennom en optimal utnyttelse av de ressursene man allerede har utvunnet, eksempelvis gjennom deling, ombruk og materialgjenvinning. Helt sentralt er det også at avfall, forurensning og utslipp reduseres til et minimum. Den sirkulære økonomien bør forstås som en helhetlig overbygning som bidrar til å løse flere miljøproblemer, inkludert klimaproblemet, og som bidrar til å sikre et levedyktig næringsliv.

Kunnskapsgrunnlaget består av tre delutredninger:

  • Næringer og næringssamarbeid som har størst potensial for økt sirkularitet (delutredning 1)
  • Barrierer som hindrer dette potensialet (delutredning 2)
  • Nødvendige virkemidler for å bygge ned sentrale barrierer (delutredning 3)

De næringer med særlig stor betydning for en norsk sirkulær økonomi og hvor potensialet er størst, er landbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri, prosessindustrien, bygg, anlegg og eiendom, og varehandel.

- Vi håper kunnskapsgrunnlaget viser noen av de mest sentrale muligheter Norge har i en sirkulær økonomi. Næringslivet må gripe disse mulighetene for å få fortgang i omstillingen. Og myndighetene må på sin side stake ut en retning for norsk næringsliv i den sirkulære økonomien. Kunnskapsgrunnlaget peker på at tydeligere politiske målsettinger må til for å realisere dette potensialet, men også at skatte- og avgiftspolitikken må endres, sier Helene Raa Bamrud, ansvarlig partner i Deloitte.

For næringslivet er samarbeid innad i verdikjeder avgjørende for å få til sirkularitet. Det innebærer å stille krav til andre ledd i verdikjeden, for eksempel krav om materialbruk, funksjoner, energibruk og håndtering av produktene ved endt levetid.

- Kunnskapsgrunnlaget er en plattform for regjeringenes arbeid med en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. Denne strategien skal være klar i desember. Vi har som mål at Norge skal bli et foregangsland innen sirkulær økonomi. Det handler om å utnytte ressursene mer effektivt og skape nye, grønne jobber, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kunnskaps- grunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Les rapportene her
Var denne siden nyttig?