O nas

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych w zakresie wskazanym poniżej oraz dla celów i pod warunkami przedstawionymi w ramach niniejszego dokumentu:

Zakres danych osobowych podlagających przetwarzaniu:

 • dane oraz informacje wprowadzone przeze mnie w przeszłości w ramach elektronicznego formularza służącego do aplikowania na konkretną ofertę Deloitte, lub wprowadzone przeze mnie w związku z procesem zakładania konta w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte;
 • dane oraz informacje utworzone lub przekazane przeze mnie podczas procesu rekrutacyjnego Deloitte w przeszłości (na przykład: wyniki dotyczących mnie testów rekrutacyjnych, dane zawarte w przekazanym przeze mnie formularzu CV/innych dokumentach1 rekrutacyjnych lub dane udostępnione przeze mnie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Działu Talent Team Deloitte);
 • dane oraz informacje udostępnione przeze mnie publicznie (na przykład: w ramach profesjonalnych portali społecznościowych o charakterze zawodowym - w sytuacji, w której konto w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte zostało założone za pośrednictwem platformy LinkedIn albo gdy udostępniłam/em Deloitte informacje w powyższym zakresie);
 • dane oraz informacje udostępnione przeze mnie publicznie (na przykład: w ramach profesjonalnych portali społecznościowych o charakterze zawodowym - w sytuacji, w której konto w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte zostało założone za pośrednictwem platformy LinkedIn albo gdy udostępniłam/em Deloitte informacje w powyższym zakresie);

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • założenie oraz obsługa konta w ramach portalu rekrutacyjnego Deloitte, dostarczającego funkcjonalności umożliwiające otrzymywanie przeze mnie od podmiotów Deloitte CE ofert współpracy oraz powiązanej komunikacji dotyczącej przyszłych możliwości współpracy;
 • ocena mojego profilu kandydata i jego zgodności z nowymi możliwościami współpracy w ramach Deloitte2 CE3.

Dane oraz informacje są zbierane i będą przetwarzane przez następujące podmioty będące częścią grupy spółek Deloitte CE lub przez ich podwykonawców lub dostawców usług IT:

 • administratorzy danych: wykaz podmiotów Deloitte CE oferujących nowe możliwości współpracy i prowadzących procesy rekrutacyjne, znajduje się pod adresem dostępnym pod niniejszym linkiem: TUTAJ. Dane osobowe będą dostępne dla następujących odbiorców (kategorii odbiorców) danych:
  • personelu Działu Talent Team Deloitte CE;
  • personelu działów merytorycznych Deloitte CE zaangażowanych w proces rekrutacji;
  • administratorów systemu rekrutacyjnego Deloitte CE.
 • podmioty przetwarzające dane osobowe:
  • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapeszt, Węgry;
  • Deloitte CE Business Service sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska;
  • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Praga, Czechy;
  • Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Praga, Czechy;
  • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Redmond, Stany Zjednoczone;
  • Avature Limited, 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, Londyn, Wielka Brytania.
 • pozostali odbiorcy danych osobowych:
  • Dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym i uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom i podmiotom.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 • Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające Deloitte stosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z wytycznymi Deloitte CE, politykami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Okres retencji danych osobowych:

 • Okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 (pięć) lat. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zanonimizowane, o ile nie zdecyduję inaczej.

Uprawnienia podmiotu danych (osoby, której dane osobowe dotyczą):

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie - w stosownym przypadku i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych - do:

 • żądania od administratora dostępu do dotyczących mnie danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz wycofania mojej zgody w każdym czasie (co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem takiej zgody);

Jestem świadoma/y, że w celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień, mogę skontaktować się z właściwym administratorem danych, pod następującym adresem e-mail: cerecruiting@deloittece.com.

 • usunięcia mojego konta użytkownika w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte, poprzez zalogowanie się do mojego panelu użytkownika i wykonanie operacji usunięcia konta.

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie - w sytuacji, gdy uznam, że przetwarzanie przez Deloitte dotyczących mnie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem - do złożenia skargi do organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych w kraju mojego pobytu.

Jestem świadoma/y, że w przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania oraz ochrony dotyczących mnie danych osobowych należy skontaktować się z Deloitte pod następującym adresem e-mail: ceprivacy@deloittece.com.

Zostałam/em poinformowana/y o tym, że moja zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednakże przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych jest niezbędne dla celów opisanych powyżej. Jeżeli nie udzielę zgody bądź w późniejszym czasie prześlę wniosek o usunięcie, zmianę lub sprostowanie dotyczących mnie danych osobowych, albo wycofam udzieloną zgodę, będzie to oznaczało, że nie będę mogła/mógł być informowana/y o przyszłych możliwościach współpracy w ramach Deloitte CE a ocena zgodności mojej kandydatury z daną ofertą nie będzie mogła być przeprowadzona przez Deloitte CE. Rozumiem, że zgoda w powyższym zakresie jest całkowicie dobrowolna i nie stanowi ona warunku koniecznego do ubiegania się o uczestnictwo w procesie rekrutacji.

1. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, czy przekazywane Deloitte dane i informacje (na przykład: zawarte w ramach formularza CV/innych dokumentów rekrutacyjnych) dotyczą obszarów: (i) Twoich podstawowych danych identyfikacyjnych, co oznacza: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu oraz (ii) Twoich podstawowych danych zawodowych, co oznacza: informacje dotyczące edukacji/wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych a także historii zawodowej/dotychczasowego zatrudnienia, ponieważ wyłącznie takie informacje pozostają w obszarze zainteresowania Deloitte, w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi. Pozostałe, niepowiązane z powyższymi obszarami dane i informacje - w szczególności te odnoszące się do Twojego życia prywatnego i sfery osobistej - nie są niezbędne do przekazania Deloitte, w związku z czym, jeżeli nie chcesz ich udostępniać, prosimy o ich niezamieszczanie w ramach dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli jednak chcesz dobrowolnie przekazać nam dane osobowe dotyczące Ciebie w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, rozumiemy, że poprzez ich umieszczenie w ramach dokumentów rekrutacyjnych oraz kontynuowanie procesu aplikowania, udzielasz zgody na przetwarzanie takich danych dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

2. „Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji oraz sieci jej firm członkowskich wraz z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi DTTL. Każda firma członkowska DTTL jest odrębnym, niezależnym podmiotem prawa. DTTL (określana również jako "Deloitte Global") nie świadczy usług dla klientów. Pod linkiem: O Deloitte dostępne są dodatkowe informacje na temat naszej globalnej sieci firm członkowskich;

3. „Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawa.

Czy ta strona była pomocna?