O nas

Avature – Polityka Prywatności

Informujemy, że na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w ramach Deloitte oraz obsługi Twojej aplikacji złożonej w związku z powyższym, niezbędne jest przetwarzanie dotyczących Ciebie danych w następującym zakresie i na zasadach określonych w ramach niniejszego dokumentu:

Zakres danych osobowych podlagających przetwarzaniu:

 • dane oraz informacje wprowadzone przez Ciebie w ramach elektronicznego formularza rejestracyjnego służącego do zakładania konta w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte lub w związku z aplikowaniem na konkretną ofertę;
 • dane oraz informacje utworzone lub przekazane przez Ciebie podczas procesu rekrutacyjnego Deloitte (na przykład: wyniki dotyczących Ciebie testów rekrutacyjnych, dane zawarte w przekazanym przez Ciebie formularzu CV/innych dokumentach rekrutacyjnych1 lub dane udostępnione przez Ciebie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Działu Talent Team Deloitte);
 • dane oraz informacje udostępnione przez Ciebie publicznie (na przykład: w ramach profesjonalnych portali społecznościowych o charakterze zawodowym - w sytuacji, w której zakładasz konto w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte za pośrednictwem platformy LinkedIn albo gdy udostępniasz nam informacje w powyższym zakresie);
 • dane oraz informacje odnoszące się do Ciebie, które zostały utworzone w ramach procesu aplikowania przez Ciebie na konkretną ofertę w ramach Deloitte (na przykład: notatki utworzone przez przedstawiciela Działu Talent Team Deloitte podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

Cele przetwarzania, administratorzy danych oraz odbiorcy danych:

 • Dane osobowe w zakresie opisanym powyżej, będą przetwarzane przez polskie spółki Deloitte należące do grupy Deloitte2 CE3 , które w związku z założeniem i obsługą konta w ramach portalu rekrutacyjnego Deloitte, umożliwiają aplikowanie na konkretną ofertę za jego pośrednictwem. Polskie spółki Deloitte o których mowa powyżej, występują w charakterze administratorów danych.

  • Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.;
  • Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k;
  • Deloitte Poland sp. z o.o.;
  • Deloitte Audyt sp. z o.o.;
  • Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.;
  • Deloitte PP sp. z o.o.;
  • Deloitte Advisory sp. z o.o.;
  • Deloitte Consulting S.A.;
  • Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k.;
  • Deloitte Services sp. z o.o.;
  • Deloitte CE Business Services sp. z o.o
   wszystkie powyżej z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 22, oraz

  • Deloitte Digital sp. z o.o.;
  • Deloitte Digital BPO sp. z o.o.;
   wszystkie powyżej z siedzibą w Łodzi 90-349, ul Tymienieckiego 22G.


   Dane osobowe będą dostępne dla następujących odbiorców (kategorii odbiorców) danych:
  • personelu Działu Talent Team Deloitte;
  • personelu działów merytorycznych Deloitte zaangażowanych w proces rekrutacji;
  • administratorów systemu rekrutacyjnego Deloitte.

 • podmioty przetwarzające dane osobowe:
  • Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapeszt, Węgry;
  • Deloitte CE Business Service sp. z o.o., al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska;
  • Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Praga, Czechy;
  • Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, Praga, Czechy;
  • Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR, Londyn, Wielka Brytania;
  • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Redmond, Stany Zjednoczone;
  • Avature Limited, 25 Wilton Road-Victoria, London-Greater London SW1V 1LW, Londyn, Wielka Brytania.

 • pozostali odbiorcy danych osobowych:
  • Dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym i uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom i podmiotom.

Przyszłe rekrutacje w ramach Deloitte CE:

 • Dodatkowo, pod warunkiem udzielenia przez Ciebie oddzielnej i dobrowolnej zgody, dotyczące Ciebie dane osobowe będą mogły być przetwarzane również przez inne podmioty będące częścią grupy spółek Deloitte CE lub przez ich podwykonawców lub dostawców rozwiązań IT, w celach dotyczących przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym w celu otrzymywania od podmiotów Deloitte CE ofert współpracy oraz powiązanej komunikacji o przyszłych możliwościach współpracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

W stosownym przypadku, podstawą przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte, będzie:

 • Zapewnienie zgodności Deloitte z obowiązującymi przepisami prawa (np.: w związku z koniecznością przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte - jako przez potencjalnego pracodawcę - w zakresie i w sposób wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w związku z rekrutacją na konkretne stanowisko);
 • Wykonanie umowy której jesteś stroną lub podjęcie niezbędnych działań przez Deloitte przed zawarciem takiej umowy (np.: w związku z niezbędnością przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych przez Deloitte w ramach zawieranych umów o charakterze cywilno-prawnym, w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi);
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (np.: w sytuacji w której w ramach procesu rekrutacyjnego zdecydujesz się dobrowolnie udostępnić Deloitte dane osobowe w szerszym zakresie, niż wymagany obowiązującymi przepisami prawa).

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Administratorzy danych oraz podmioty przetwarzające Deloitte stosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z wytycznymi i politykami Deloitte CE oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Okres retencji danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez dodatkowe 3 (trzy) lata po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, dane osobowe zostaną zanonimizowane, o ile nie zdecydujesz inaczej.

Uprawnienia podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą):

Informujemy, o przysługującym Tobie prawie - w stosownym przypadku i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych - do:

 • żądania od administratora dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, złożenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, a także prawie do przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej przez Ciebie zgody w każdym czasie; (co pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem takiej zgody).

  W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych, pod następującym adresem e-mail: ceplrekrutacja@deloittece.com;

 • usunięcia Twojego konta użytkownika w ramach systemu rekrutacyjnego Deloitte, poprzez zalogowanie się do Twojego panelu użytkownika i wykonanie operacji usunięcia konta.

  Informujemy również o przysługującym Tobie prawie - w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Deloitte dotyczących Ciebie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem - do złożenia skargi do organu nadzorczego w obszarze ochrony danych osobowych w kraju Twojego pobytu.

  W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania oraz ochrony dotyczących Ciebie danych osobowych, należy skontaktować się z Deloitte pod następującym adresem e-mail: ceprivacy@deloittece.com.

 • Przekazanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego jest niezbędne w celu przystąpienia do i obsługi konkretnego procesu rekrutacyjnego Deloitte. Niepodanie danych osobowych o których mowa powyżej, jak również zawnioskowanie w późniejszym czasie o usunięcie, zmianę lub sprostowanie takich danych, może skutkować wyłączeniem Twojej aplikacji z procesu rekrutacyjnego Deloitte. Jako podmiot danych (osoba, której dane dotyczą) możesz zdecydować się natomiast nie przekazywać nam w toku konkretnego procesu rekrutacyjnego Deloitte dotyczących Ciebie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a Twoja zgoda w tym zakresie ma charakter dobrowolny.

1. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, czy przekazywane dane i informacje w ramach procesu rekrutacyjnego Deloitte (na przykład: zawarte w ramach formularza CV/innych dokumentów rekrutacyjnych) dotyczą obszarów: (i) Twoich podstawowych danych identyfikacyjnych, co oznacza: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu oraz (ii) Twoich podstawowych danych zawodowych, co oznacza: informacje dotyczące edukacji/wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych a także historii zawodowej/dotychczasowego zatrudnienia, ponieważ wyłącznie takie informacje pozostają w obszarze zainteresowania Deloitte, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym. Pozostałe, niepowiązane z powyższymi obszarami dane i informacje - w szczególności te odnoszące się do Twojego życia prywatnego i sfery osobistej - nie są niezbędne do przekazania Deloitte, w związku z czym, jeżeli nie chcesz ich udostępniać, prosimy o ich niezamieszczanie w ramach dokumentów rekrutacyjnych. Jeśli jednak chcesz dobrowolnie przekazać nam dane osobowe dotyczące Ciebie w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, rozumiemy, że poprzez ich zamieszczenie w ramach dokumentów rekrutacyjnych oraz kontynuowanie procesu aplikowania, udzielasz zgody na przetwarzanie takich danych dla tych samych celów i przez te same podmioty, co w przypadku danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

2. „Deloitte” odnosi się do Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji oraz sieci jej firm członkowskich wraz z jednostkami zależnymi, stowarzyszonymi DTTL. Każda firma członkowska DTTL jest odrębnym, niezależnym podmiotem prawa. DTTL (określana również jako "Deloitte Global") nie świadczy usług dla klientów. Pod linkiem: O Deloitte dostępne są dodatkowe informacje na temat naszej globalnej sieci firm członkowskich.

3. „Deloitte Central Europe” to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i niezależne podmioty prawa.

Czy ta strona była pomocna?