Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. – podcast

Artykuł

Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018r. – podcast

1 października 2018 r.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pozostaje jednym z głównych priorytetów instytucji finansowych oraz regulatorów w nadchodzącym okresie. Przedsiębiorcy, a w szczególności instytucje finansowe, będą musiały przygotować się do zmian wynikających ze znowelizowanej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której przepisy weszły w życie 13 lipca 2018 roku.

Znowelizowana Ustawa rozszerza katalog instytucji obowiązanych min. o pośredników ubezpieczeniowych, podmioty prowadzące wymianę walut w Internecie, giełdy walut wirtualnych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie udostępnienia skrytek sejfowych.

Najistotniejsze zmiany w samych wymaganiach dotyczą zmiany definicji Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne, zmiany sposobu identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego, zmian w modelu oceny ryzyka klienta oraz wprowadzenie wymogu przeprowadzenia Oceny Ryzyka Instytucji Obowiązanej. Zmiany te mogą powodować daleko idące zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji objętych przepisami Ustawy AML. W praktyce zmiana definicji PEP czy Beneficjenta Rzeczywistego pociąga za sobą w wielu przypadkach konieczność przebudowania procesu sprzedaży, w tym również aplikacji front-endowych, konieczność reorganizacji procesów akceptacji klienta, oceny ryzyka AML/CFT oraz bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.

Aby dowiedzieć się więcej o bieżących wyzwaniach oraz samych zmianach prawnych zapraszamy do odsłuchania rozmowy z Jakubem Florkiem oraz Moniką Strzelecką z Zespołu Forensic & Financial Crime w Deloitte, w której poruszone zostały kwestie:

  • Jaki jest cel Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz kogo ona dotyczy?
  • Jakie najważniejsze zmiany wprowadza nowa Ustawa AML?
  • Zmiany wprowadzone do definicji Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne PEP oraz ich wpływ na instytucje obowiązane.
  • Nowe podejście w procesie identyfikacji struktury właścicielskiej oraz Beneficjenta Rzeczywistego.
  • Zmiany w modelu oceny ryzyka AML/CFT. Jakie czynniki ryzyka powinna wziąć pod uwagę instytucja obowiązana w ocenie ryzyka klienta? Czy niezbędne jest budowanie oddzielnego modelu oceny ryzyka pod kątem AML/CFT?
  • Nowy wymóg ustawowy- przygotowanie Oceny Ryzyka Instytucji Obowiązanej. Na czym polega przeprowadzenie takiej oceny i jakie wyzwania pojawiają się w samym procesie realizacji sporządzania oceny?
  • Kary za nieprzestrzeganie wymogów Ustawy AML. Kto w organizacji ponosi odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków wynikających z nowej Ustawy?
  • Największe wyzwania instytucji finansowych związane z wdrożeniem nowych wymogów.

Podcast: Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

Odsłuchaj nagranie rozmowy >

Czy ta strona była pomocna?