Usługi

Wsparcie w sporach gospodarczych

Deloitte Forensic wspiera przedsiębiorstwa i ich pełnomocników prawnych w sporach gospodarczych rozwiązywanych na różnych forach (zarówno krajowych jak i międzynarodowych), w rożnych jurysdykcjach oraz branżach.

Korzystając z naszego doświadczenia w pełnieniu roli ekspertów/biegłych, znajomości tajników analizy finansowej, szacowania szkód gospodarczych oraz możliwości zaawansowanej analizy materiałów dowodowych (discovery), jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe usługi obejmujące pełny cykl trwania sporu.

Nasze usługi eksperckie stanowią kluczowy element w sporach, w których centrum jest wysokość roszczenia (tj. wysokość dochodzonej szkody), niezależnie od tego czy toczone są one w postępowaniach sądowych czy arbitrażowych. Obejmują one przygotowanie opinii dotyczących ekonomicznej treści roszczeń dla potrzeb sądów lub trybunałów arbitrażowych. Nasze ekspertyzy dotyczą najczęściej oszacowania wysokości dochodzonej szkody w oparciu o dokumentację źródłową oraz złożenie ustnych zeznań przed sądem lub trybunałem.

Eksperci Deloitte pełnią również rolę biegłych powoływanych przez skład orzekający. W takim przypadku opracowują oni niezależne opinie w oparciu o dokumentację obydwu stron spory zgromadzoną w aktach sprawy.

Ponadto, świadczymy usługi wsparcia w sporach, które nie zostały jeszcze wprowadzone na formalne ścieżki postępowania sądowego lub arbitrażowego, np. analizując rachunkowe ujęcie efektów działalności w kontekście dotyczących jej zapisów umownych. W ten sposób jesteśmy w stanie wskazać klientom obszary mogące stanowić podstawę roszczeń oraz ekonomiczne i techniczne aspekty szacowania poszczególnych typów roszczeń, jak również przedstawić wymogi dotyczące przygotowania wiarygodnej dokumentacji źródłowej wspierającej lub podważającej roszczenia. Propozycję tego typu usług, nazywanych „przedinwestycyjnym przeglądem roszczeń (claim due diligence), kierujemy szczególnie do zewnętrznych inwestorów finansujących spory (third-party funders).

Oferujemy również usługi eksperckie w zakresie ustalania zasadności i wysokości parametrów finansowych (expert determination) w procesach rozwiązywania sporów prowadzonych bez udziału sądów czy trybunałów. Tego typu usługi świadczymy najczęściej w kontekście sporów powstałych po transakcjach typu M&A, w których sprzedający i kupujący nie są w stanie samodzielnie porozumieć się co do wysokości korekt w ramach bilansu zamknięcia transakcji (completion accounts) lub co do elementów składowych ceny transakcyjnej uwarunkowanych wynikami działalności osiąganymi przez przedmiot transakcji po jej zakończeniu (earn-out).

Nasi specjaliści świadczą także usługi doradcze dla stron sporów poprzedzające lub równoległe do usług eksperckich świadczonych przez inne podmioty. W ten sposób pomagamy naszym klientom przeanalizować finansowe aspekty sporów w sposób nie ograniczony wymogami w zakresie niezależności, co pozwala im lepiej przygotować argumentację wspierającą ich stanowiska.

Pracujemy razem z zespołem Forensic Technology w zakresie pozyskiwania i obróbki danych, zarówno tych ustrukturyzowanych (np. korporacyjne bazy danych) jak i nieustrukturyzowanych (np. poczta elektroniczna, nagrania audio). Taka współpraca ma na celu głównie zapewnienie wysokiej jakości materiału dowodowego w sporze.

Mechanizmy rozwiązywania sporów, w których pracowaliśmy:

 • Postępowania pozasądowe w oparciu o zapisy umowne pomiędzy stronami
 • Arbitraż krajowy
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Postępowania przed sądami powszechnymi

Oferowane przez nas usługi:

 • Wsparcie na wstępnych, przedsądowych, etapach sporów
 • Doradztwo dla stron sporów
 • Opinie i zeznania eksperckie na zlecenie stron sporu
 • Pozasądowe ustalenia eksperckie
 • Pełnienie roli biegłych sądowych i arbitrażowych

Najczęstsze typu sporów, w których świadczymy usługi:

 • Spory dotyczące niewywiązywania się z umów
 • Spory partnerów we wspólnych przedsięwzięciach (joint-ventures)
 • Spory potransakcyjne (M&A)
 • Spory podatkowe
 • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • Spory dotyczące własności intelektualnej
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
   
Rozwiązywanie sporów Post-M&A Disputes

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Adam Markiewicz

Adam Markiewicz

Partner Associate | Zespół Forensic

Adam odpowiada za usługi wsparcia w finansowych aspektach sporów gospodarczych w Deloitte Central Europe. Specjalizuje się w świadczeniu usługi doradcze oraz eksperckie w ramach wszystkich mechanizmów... Więcej

Forensic, AML i compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog