Deloitte Forensic

Usługi

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. wprowadza obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (UBO)

Deloitte Forensic Poland

Termin minął

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”) nakłada na spółki obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego („UBO”), a wiec osoby lub osób sprawujących kontrolę nad spółką. Wskazuje przy tym przesłanki uznania konkretnej osoby za UBO, jak również – obowiązek wykonania z należytą starannością analizy, zmierzającej do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego. Kolejnym obowiązkiem jest zgłoszenie UBO do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”) oraz aktualizacja zawartych w rejestrze danych do 13 lipca 2020 r. Na spółki, które nie dopełnią w terminie tego obowiązku mogą zostać nałożone kary pieniężne.

Najczęstsze trudności

Spełnienie poszczególnych wymagań może generować innego typu trudności po stronie spółki. Do najczęściej spotykanych należą:

  • wątpliwości co do prawidłowości oraz zachowania należytej staranności przeprowadzonej analizy, 
  • brak pewności co do uwzględnienia w analizie wszystkich niezbędnych danych, 
  • trudności w komunikacji ze wspólnikami spółki, 
  • niewłaściwe udokumentowanie analizy oraz 
  • brak procesu wskazującego konieczność aktualizacji danych.

Wyzwaniem są również sytuacje, podczas których spółka ma złożoną strukturę właścicielską zawierającą podmioty zagraniczne.

Nasza oferta

Jeśli nie zidentyfikowali Państwo jeszcze beneficjenta rzeczywistego możemy zaoferować wsparcie w zakresie:

  • Identyfikacji UBO (obejmującej przeprowadzenie analizy struktury własności kontrahenta oraz spółek sprawujących nad nim kontrolę (pośrednio lub bezpośrednio); przeprowadzenie analizy struktury kontroli z uwzględnieniem posiadanej liczby głosów przez poszczególnych udziałowców, a także innych mechanizmów – prawnych lub faktycznych – umożliwiających sprawowanie kontroli; ustalenie składu organów nadzorczych i zarządzających kontrahenta oraz – jeżeli okaże się to konieczne – spółek sprawujących nad nim kontrolę (pośrednio lub bezpośrednio); komunikację ze wspólnikami w celu ustalenia UBO);
  • Udokumentowania przeprowadzonej analizy w formie raportu;
  • Analizy prawnej i przygotowania instrukcji postępowania oraz zgłoszenia UBO do rejestru.

Koszt oraz czas potrzebny na wykonanie usługi zależy od złożoności struktury podmiotu i przeważnie wynosi kilka do kilkunastu dni.

Forensic, AML and compliance

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i nieprawidłowości

Właściwie interpretuj regulacje. Wdrażaj bezpieczne produkty. Przewiduj zagrożenia. Bądż na nie przygotowany. Zarządzaj i zawsze odpowiadaj. Buduj swoją przewagę.

Przejdź na stronę Forensic, AML i compliance

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć.

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog

Kontakt

Adam Kwiecień

Adam Kwiecień

Assistant Director | Forensic

Wicedyrektor w zespole Forensic. Posiada piętnastoletnie doświadczenie zawodowe, z czego przez ponad dziesięć lat zajmował się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom. Zrealizował kilkadziesiąt aud... Więcej

Mateusz Jaremczuk

Mateusz Jaremczuk

Senior Associate | Forensic

Przez wiele lat był funkcjonariuszem dochodzeniowo-śledczym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie prowadził postępowania w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne. Doświadczenie zdobyte p... Więcej