ustawa stoczniowa

Nowości

Udogodnienia podatkowe dla przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Co zmienia w podatkach ustawa stoczniowa?

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (01/2016)

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z założeniem ustawa ma m.in. tworzyć ramy prawne niezbędne, aby wykreować w Polsce działalność przemysłową, naukową i finansową, ukierunkowaną na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych posiadających zdolność zawierania i realizowania kontraktów na budowę statków morskich i śródlądowych. Jakich udogodnień podatkowych w związku z tym mogą spodziewać się przedsiębiorcy działający w branży morskiej?

Nowy newsletter "Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej" kierujemy do firm działających w przemyśle morskim i przemysłach komplemetarnych. Raz w miesiącu specjaliści Deloitte będą dostarczać Państwu najistotniejsze wiadomości dotyczące zagadnień prawnych, podatkowych i rachunkowych kluczowych dla branży. Zachęcamy do subskrypcji.

1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (dalej jako: ustawa stoczniowa). Jak sama nazwa wskazuje, ustawa ma służyć aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, a proponowane rozwiązania mają się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu stoczniowego, w warunkach nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorstw Azji Wschodniej, silnie wspieranych przez tamtejsze rządy.

Zgodnie z założeniem ustawa ma m.in. tworzyć ramy prawne niezbędne dla wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej, ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych posiadających zdolność zawierania i realizowania kontraktów na budowę statków morskich i śródlądowych, jako produktu finalnego powstałego na terytorium Polski, a także na rozwój i stworzenie podmiotów w ramach szeroko rozumianego przemysłu komplementarnego. Natomiast podstawowym narzędziem służącym realizacji powyższych założeń stały się regulacje podatkowe, w tym wprowadzenie zryczałtowanego podatku, oraz rozszerzenie możliwości zastosowania zerowej stawki VAT.

Zryczałtowany podatek

Zgodnie z treścią ustawy stoczniowej przedsiębiorca okrętowy, tzn. prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie lub przebudowie statku będzie miał możliwość wyboru preferencyjnej formy opodatkowania w postaci zryczałtowanego 1% podatku. Podatek ten liczony będzie od przychodu należnego ze sprzedaży lub przebudowy statku osiągniętego w roku podatkowym. W przypadku wyboru tej formy opodatkowania przedsiębiorca będzie zobowiązany do stosowania jej przez trzy kolejne lata podatkowe, pojawią się również u niego nowe obowiązki ewidencyjne, gdyż w okresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem podatnik będzie zobligowany do prowadzenia odrębnego wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy lub przebudowy statku.

Co istotne nie każda budowa i przebudowa statku umożliwiać będzie preferencyjne opodatkowanie. Z ustawy wynika wprost, iż z budową mamy do czynienia jedynie w sytuacji budowy nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku, zaś przebudowa wiązać się będzie z przebudową, której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 mln euro lub ze zmianą przeznaczenia statku lub zmianą źródła napędu. Co więcej budowa statku / przebudowa statku ich zakończenie, będą musiały być potwierdzone certyfikatem wydanym na wniosek przedsiębiorcy okrętowego przez właściwego dyrektora urzędu morskiego lub dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Zerowa stawka VAT

Ustawa stoczniowa wprowadziła preferencje podatkowe dla przedsiębiorców okrętowych również w zakresie podatku od towarów i usług.

Od stycznia przyszłego roku możliwe będzie stosowanie zerowej stawki VAT na produkcję i import szerszego niż dotychczas katalogu jednostek pływających (w tym np. holowników i lodołamaczy pełnomorskich) niezależnie od tego, kto będzie ich nabywcą (dotychczas zerowa stawka VAT odnosiła się bowiem jedynie do dostaw (importu) na rzecz armatorów morskich).

Ta sama stawka VAT będzie również stosowana do dostaw części oraz wyposażenia ww. jednostek pływających, o ile wyposażenie będzie w nie wbudowane i służyć będzie ich eksploatacji. Warto przy tym wskazać, że ustawodawca nie odniósł się do tego, czy wyposażenie ma być trwale i nierozerwalnie związane z jednostką pływającą. Nie ma również ograniczeń co do wykorzystywania wyposażenia również na inne cele. Wręcz przeciwnie, mając na uwadze, iż w obecnie obowiązujących regulacjach nie było możliwości opodatkowania zerową stawką VAT wyposażenia statków służącego celom rozrywki i sportu wydaje się, iż nie ma przeszkód, aby takie wyposażenie służyło również tym celom.

Ponadto, zerowa stawka VAT stosowana będzie również do usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru tych jednostek pływających wymienionych w ustawie oraz ich wyposażenia. W taki sposób opodatkowane będą również pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednio potrzebom jednostek pływających, o których mowa w ustawie stoczniowej, lub na rzecz ich ładunków.

Wydaje się, że zryczałtowany 1% podatek oraz zerowa stawka VAT stanowią krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Nowe regulacje nie są jednak wolne od wątpliwości interpretacyjnych, w związku z czym warto zwrócić uwagę na to jak będzie się kształtować praktyka organów podatkowych w tym zakresie.

W ramach niniejszego newslettera będziemy sygnalizować Państwu wybrane zagadnienia związane z prezentowanymi regulacjami i ich interpretacją. 

Czy ta strona była pomocna?