Usługi w zakresie rejsów jachtem

Analizy

Usługi w zakresie rejsów jachtem nie zawsze korzystają z obniżonej stawki VAT

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (02/2018) | 3 lipca 2018

Świadczone przez spółkę usługi są usługami turystyki, które mogą korzystać ze szczególnej procedury VAT–marża, ale nie mogą być jednocześnie pozostałymi usługami związanymi z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu, a w konsekwencji nie można do nich zastosować 8% stawki VAT - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 maja 2018 r. o sygn. III SA/Wa 2721/17.

Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła spółki zamierzającej organizować na rzecz biur podróży oraz indywidualnych osób prywatnych rejsy jachtem po Morzu Śródziemnym. Spółka złożyła wniosek do Ministra Finansów o wydanie indywidulanej interpretacji m.in. celem potwierdzenia zastosowania właściwej stawki VAT do świadczonych usług. Spółka we wniosku wskazała że w trakcie trwania rejsu planuje zapewniać jego uczestnikom oprócz noclegu na jachcie, opieki skippera oraz śniadań serwowanych w jachtowej mesie lub w restauracji, również szereg dodatkowych świadczeń tj. ubezpieczenie jachtu oraz uczestników, sprzątanie jachtu po zakończeniu rejsu, zapewnienie uczestnikom ręczników, pościeli, wody słodkiej na jachcie itp. Dodatkowo usługa nie miała obejmować programu turystycznego rozumianego jako zapewnienie uczestnikom zwiedzania miast portowych z przewodnikiem czy wstępu do płatnych muzeów. Spółka podkreśliła że zasadniczo będzie nabywać ww. towary/usługi od podmiotów zewnętrznych.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego w ocenie spółki świadczone usługi będą usługami turystyki, co do których ma zastosowanie procedura VAT-marża. Jednocześnie powołując się na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r., o sygn. PT1.8101.13.2016.KSB.680, spółka uznała że będzie mogła zastosować 8% stawkę VAT, gdyż usługi, które zamierza świadczyć mieszczą się w pozycji 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT: „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".
 

Stanowisko Ministra Finansów i WSA

Minister Finansów uznał, że spółka faktycznie będzie świadczyła usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT, objęte szczególną procedurą opodatkowania VAT-marża, lecz nie należy utożsamiać ich z usługami rekreacyjnymi. Powyższe stanowisko podzielił również WSA w Warszawie w komentowanym wyroku.

W analizowanej sprawie można zauważyć pewną niekonsekwencję podatnika, który z tego samego stanu faktycznego wywodzi odmienne skutki prawne, tj. z jednej strony klasyfikuje świadczone usługi jako usługi turystyki, a z drugiej strony, dla celów określenia stawki VAT uznaje że świadczy usługi związane z rekreacją. Jednocześnie konkluzje wynikające z wyroku WSA w Warszawie wyraźnie wskazują, że świadczenie usług turystyki, rozliczanych mechanizmem VAT-marża wyklucza możliwość uznania ich za „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” i w wyniku tego zastosowania obniżonej stawki VAT.
 

Istota weryfikacji charakteru świadczonych usług

Konkluzje płynące z zapadłego wyroku WSA w Warszawie, przy jednocześnie obowiązującej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r., o sygn. PT1.8101.13.2016.KSB.680, jasno wskazują, jak ważna i niezbędna jest każdorazowa, szczegółowa weryfikacja charakteru świadczonych usług, celem odpowiedniej klasyfikacji danego świadczenia dla celów rozliczeń VAT. W przypadku stwierdzenia, iż charakter prowadzonej działalności spełnia przesłanki do uznania jej za usługi turystyki, objęte procedurą VAT-marża, nie będzie możliwe zastosowanie 8% stawki VAT, którą potencjalnie można by zastosować w stosunku do „Pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”.

Jest to o tyle istotne, że to na podatniku ciąży obowiązek określenia rodzaju prowadzonej przez niego działalności, a zadanie to może okazać się o tyle trudne, gdyż przepisy ustawy o VAT nie zawierają legalnej definicji usług turystyki.

Powyższe wskazuje na ważkość prawidłowego określenia stanu faktycznego (w tym klasyfikacji świadczonych usług), który ostatecznie może wpłynąć na interpretację przepisów. Mając na uwadze to, że skorzystanie przez podatnika z preferencyjnej stawki VAT, może potencjalnie wiązać się z ryzykiem późniejszego zakwestionowania rozliczeń VAT w tym zakresie przez urząd skarbowy, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej.

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ wydanego orzeczenia na Państwa działalność.

Zapisz się na newsletter "Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?