Podatek dla przedsiębiorców okrętowych

Nowości

Nowy zryczałtowany podatek dla przedsiębiorców okrętowych

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (01/2017)

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która wprowadza możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży oraz przebudowy statków w wysokości 1% przychodów.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która wprowadza możliwość opodatkowania przychodów ze sprzedaży oraz przebudowy statków w wysokości 1% przychodów.

Kto może skorzystać?

Z nowego, zryczałtowanego podatku dla przedsiębiorców okrętowych będą mogły skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek osobowych (poza spółką partnerską), wspólnicy spółki cywilnej albo przedsiębiorcy zagraniczni mający odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na budowie statku lub przebudowie statku.

Jakie czynności umożliwiają opodatkowanie ryczałtem?

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem będzie możliwe w przypadku:

i) budowy nowego, kompletnego i zdolnego do żeglugi statku albo

ii) przebudowy statku przeprowadzonej w całości przez przedsiębiorcę okrętowego, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki komandytowej – przez tę spółkę:

a) której wartość całkowita wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 5 milionów euro lub

b) polegającą na zmianie przeznaczenia statku lub zmianie źródła napędu.

Za statek będzie uznawana jednostka pływająca używana do żeglugi morskiej lub śródlądowej, o długości kadłuba powyżej 5 metrów, podlegająca nadzorowi technicznemu uznanej organizacji, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, jak również morska platforma wiertnicza lub produkcyjna.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdza, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:

i) dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku;

ii) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku – w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.

Do wniosku należy dołączyć umowę o budowę statku albo umowę o przebudowę statku albo dokumenty uznanej organizacji wydane na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim – w przypadku certyfikatu zakończenia budowy statku lub przebudowy statku.

Warunki skorzystania z ryczałtu

Warunkiem skorzystania z nowej formy opodatkowania dla przedsiębiorców okrętowych jest złożenie oświadczenia o wyborze takiego opodatkowania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego. Oświadczenie należy złożyć w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania. Tym samym, w przypadku podatników, których rok podatkowy kończy się 31 grudnia 2016 r., oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 20 stycznia 2017 r.

Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wynosi 3 kolejne lata podatkowe (w tym czasie nie jest możliwa zmiana formy opodatkowania).

Wykaz środków trwałych i WNiP

Przedsiębiorcy okrętowi, którzy skorzystają z preferencyjnej formy opodatkowania, będą zobowiązani prowadzić odrębny wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku. Szczegółowe zasady prowadzenia ww. wykazu zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Finansów (obecnie prowadzoną są prace legislacyjne w tym zakresie).

Wysokość podatku i podstawa opodatkowania

Zryczałtowany podatek będzie wynosił 1 % podstawy opodatkowania.

Podstawę opodatkowania będzie stanowił przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychód opodatkowany ryczałtem, nie łączy się z innymi przychodami przedsiębiorcy okrętowego, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

Podsumowanie

Wprowadzenie nowego podatku daje przedsiębiorstwom okrętowym możliwość wyboru sposobu opodatkowania przychodów ze sprzedaży lub przebudowy statku według standardowych regulacji ustawy o podatku dochodowym lub według zryczałtowanego podatku 1%.

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ zmian na Państwa działalność.

Czy ta strona była pomocna?