Stawka VAT 0% przy sprzedaży części i wyposażenia dla jednostek pływających

Analizy

Stawka VAT 0% przy sprzedaży części i wyposażenia dla jednostek pływających

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (08/2017) | 21 listopada 2017 r.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dla możliwości zastosowania stawki VAT 0% ustawodawca nie wprowadza wymogu w odniesieniu do podmiotu, na rzecz którego jest dokonywana dostawa, a stosuje jedynie kryterium przedmiotowe.

Taka konkluzja wynika z wyroku o sygn. I SA/Gd 1221/17 z dnia 17 października 2017 r. Tym samym, jeśli towary dostarczane na rzecz pośrednika są przeznaczone na jednostki pływające, o których mowa w art. 83 ust 1 pkt 1 ustawy o VAT, istnieje możliwość zastosowania stawki VAT 0%.

Sprawa dotyczyła spółki, której głównym profilem działalności jest projektowanie i budowa urządzeń dla przemysłu stoczniowego z przeznaczeniem na statki oraz platformy wiertnicze, które są sprzedawane zarówno na rzecz stoczni jak również na rzecz pośredników, którzy następnie montują zakupione części do innego urządzenia i dokonują dostawy całego urządzenia na rzecz armatora bądź stoczni.

Czy zasadne jest zastosowanie preferencyjnej stawki 0%?

Spółka miała wątpliwość czy może zastosować preferencyjną stawkę 0% w sytuacji, w której produkowane przez nią części są co prawda montowane na jednostkach pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, jednakże w pierwszej kolejności są nabywane przez pośredników, którzy następnie dokonują dostawy na rzecz stoczni bądź armatora. Spółka podkreśliła, że planuje przyjmować od danego pośrednika oświadczenie, zgodnie z którym zadeklaruje on, że zakupione u spółki produkty przeznaczone są do jednostek pływających, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i ich wyposażenia oraz, że produkty zostaną w te jednostki wbudowane lub będą służyć ich eksploatacji.

W wydanej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że spółka nie może stosować stawki 0% w sytuacji, w której części są nabywane przez pośredników. Swoje stanowisko oparł w tym zakresie na wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie „Fast Bunkering Klaipėda UAB” C-526/13 dotyczącego dostawy paliwa na jednostkę pływającą poprzez pośredników działających we własnym imieniu.

Spółka złożyła skargę na wydaną interpretację indywidualną i w konsekwencji sprawa trafiła do WSA. Sąd potwierdził stanowisko podatnika i przyznał prawo do stosowania stawki 0% na przedmiotowe dostawy części. W pisemnym uzasadnieniu odniósł się do przywołanego przez organ podatkowy wyroku TSUE podkreślając jednakże, że dostawa paliw jest transakcją zupełnie innego rodzaju niż dostawa części i wyposażenia, które są przeznaczone do montażu na jednostkach pływających.

Ponadto WSA zwrócił uwagę na wykładnię literalną przepisu art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z której wynika, że możliwość stosowania stawki 0% zależy od spełnienia kryterium przedmiotowego i nie jest obwarowana ograniczeniem podmiotowym w tym zakresie. Ustawodawca nie przewidział w tym przepisie dodatkowego warunku w postaci dokonania przedmiotowej dostawy na rzecz armatora morskiego albo podmiotu budującego bezpośrednio dla niego statek. Końcowo zatem zdaniem sądu wykładnia przepisu art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dokonana przez organ podatkowy jest błędna.

Przedmiotowa sprawa jest ściśle związana z problematyką łańcucha dostaw w przypadku budowy jednostki pływającej. Wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie budzi określenie, w którym momencie powstania danej części czy też elementu wyposażenia jednostki pływającej istnieje możliwość zastosowania stawki VAT 0%. Stosownie do treści wydanych przez Ministerstwo Finansów wyjaśnień z dnia 22 grudnia 2016 r. w zakresie opodatkowania stawką podatku VAT w wysokości 0% dostawy towarów i świadczenia usług dotyczących niektórych jednostek pływających stawka 0% nie będzie miała zastosowania w całym łańcuchu produkcji statku [str. 3 wyjaśnień]. Jako przykład w przytoczonych wyjaśnieniach wskazana została dostawa silnika okrętowego, gdzie Minister Rozwoju i Finansów zajął stanowisko, iż do nabycia materiałów do jego produkcji stawka VAT 0% nie znajdzie zastosowania, ale dostawa całego gotowego silnika będzie już takiej stawce podlegać.

Wyżej wskazana tematyka była również przedmiotem licznych rozstrzygnięć TSUE. W opinii Rzecznika generalnego Eleanor Sharpston do wskazanego powyżej wyroku TSUE w sprawie C-526/13 zostało zaakcentowane, że wprowadzenie preferencyjnej stawki VAT na wcześniejszym etapie obrotu związane byłoby z ryzykiem zmiany przeznaczenia dostarczanych towarów lub usług i wymagałoby ustanowienia przez państwa członkowskie szczególnych mechanizmów kontroli i nadzoru w celu identyfikacji ostatecznego przeznaczenia tych dostaw.

W tym kontekście należałoby przywołać konkluzje wynikające z wyroku TSUE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie „A Oy” o sygn. C- 33/16 dotyczącego usług przeładunkowych świadczonych na rzecz jednostek pływających, w którym Trybunał wskazał na możliwość stosowania zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy takie usługi są świadczone przez podwykonawcę. TSUE zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż usługi przeładunkowe spełniają kryteria zastosowania zwolnienia z art. 148 lit. d Dyrektywy 2006/112 w momencie gdy dotyczą danej jednostki pływającej, czyli w momencie gdy zostaną uzgodnione warunki ich realizacji. Nie ma zatem konieczności ustanawiania w tym zakresie dodatkowych mechanizmów kontroli i nadzoru jaki musiałby mieć miejsce w przypadku dostawy paliw, gdyż cel świadczonych usług znany jest w momencie ich wykonania.

Z uwagi na wyżej wskazane orzeczenia TSUE, co prawda odnoszące się do świadczenia usług, można zauważyć, że stanowisko WSA w Gdańsku w analizowanym wyroku jest podobne. WSA wskazał bowiem, że najważniejszy w sprawie jest fakt, że towar finalnie jest wbudowany w jednostkę pływającą, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, a kwestia realizacji transakcji przez pośrednika jest drugorzędna.

Podsumowując, problematyka stosowania stawki 0% w łańcuchu dostawy części i wyposażenia dla jednostek pływających budzi wątpliwości dla podatników, pomimo wydania przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyjaśnień w tym zakresie.

Konkluzje wynikające z wyroku WSA w Gdańsku są bardzo korzystne dla podatników i mogą pozwolić na szersze zastosowanie stawki 0%, niemniej jednak z uwagi na odmienne stanowisko Ministra Finansów kwestia ta może wiązać się z potencjalnym sporem z organem podatkowym.

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ wydanego orzeczenia na Państwa działalność.

Dla zainteresowanych polecamy zapoznanie się z pełnym uzasadnieniem pisemnym WSA.

Zapisz się na newsletter "Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?