Zwolnienie z VAT usług przeładunkowych

Analizy

Zwolnienia z VAT usług przeładunkowych świadczonych na rzecz jednostek pływających

Wyrok TSUE z 4 maja 2017 r.

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (04/2017)

Zwolnienia z VAT usług przeładunkowych świadczonych na rzecz jednostek pływających przez podwykonawców na rachunek pośrednika w świetle przepisów dyrektywy VAT.

4 maja 2017 został wydany wyrok TSUE w sprawie C-33/16 dotyczący zwolnienia z VAT usług przeładunkowych świadczonych na rzecz jednostek pływających przez podwykonawców na rachunek pośrednika.

Spór dotyczył wszczętego przez spółkę postępowania w przedmiocie zasadności indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez centralną komisję podatkową w Finlandii, zgodnie z którą to interpretacją usługi przeładunku na jednostkę pływającą lub z jednostki pływającej wykonywane przez podwykonawcę, który wystawia z ich tytułu fakturę przedsiębiorstwu zlecającemu, a nie bezpośrednio armatorowi, nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej przewidzianego w art. 148 lit. d) dyrektywy 2006/112.

TSUE dokonał analizy art. 148 lit. d) dyrektywy 2006/112 i stwierdził, że usługi przeładunku na pokład lub z pokładu jednostki pływającej jak najbardziej stanowią usługi wykonywane na bezpośrednie potrzeby ładunku jednostek pływających i co więcej wyżej wskazany artykuł należy interpretować w ten sposób, że po pierwsze, zwolnione z VAT są nie tylko świadczenia usług dotyczące wykonywania przeładunku, odpowiednio, na pokład i z pokładu jednostki pływającej objętej zakresem art. 148 lit. a) owej dyrektywy, do których dochodzi na ostatnim etapie obrotu takiej usługi, ale także świadczenia usług na wcześniejszym etapie, takie jak świadczenia usług realizowane przez podwykonawcę na rzecz podmiotu gospodarczego, który to podmiot następnie z tego tytułu wystawia fakturę przedsiębiorstwu spedycyjnemu lub przedsiębiorstwu transportowemu, oraz po drugie, zwolnione mogą być także świadczenia usług przeładunku na rzecz posiadacza przeładowywanego ładunku, takiego jak eksporter lub importer tego ładunku.

W przedmiotowej sprawie TSUE orzekł, co następuje:

  1. Artykuł 148 lit. d) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że usługi przeładunku na pokład lub z pokładu jednostki pływającej stanowią usługi wykonywane na bezpośrednie potrzeby ładunku jednostek pływających, o których mowa w art. 148 lit. a) owej dyrektywy.
  2. Artykuł 148 lit. d) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że po pierwsze, zwolnione są nie tylko świadczenia usług dotyczące wykonywania przeładunku, odpowiednio, na pokład i z pokładu jednostki pływającej objętej zakresem art. 148 lit. a) owej dyrektywy, do których dochodzi na ostatnim etapie obrotu takiej usługi, ale także świadczenia usług na wcześniejszym etapie, takie jak świadczenia usług realizowane przez podwykonawcę na rzecz podmiotu gospodarczego, który to podmiot następnie z tego tytułu wystawia fakturę przedsiębiorstwu spedycyjnemu lub przedsiębiorstwu transportowemu, oraz po drugie, zwolnione mogą być także świadczenia usług przeładunku na rzecz posiadacza przeładowywanego ładunku, takiego jak eksporter lub importer tego ładunku.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wyroku TSUE w sprawie C-33/16 dotyczący zwolnienia z VAT usług przeładunkowych świadczonych na rzecz jednostek pływających przez podwykonawców na rachunek pośrednika.

Czy ta strona była pomocna?