Jak przeciwdziałać skutkom finansowym COVID-19

Analizy

Jak przeciwdziałać skutkom finansowym COVID-19

Prognozowanie scenariuszowe w odpowiedzi na COVID-19

Marzec 2020

Rozprzestrzenianie się koronawirusa i choroby COVID-19 powoduje daleko idące skutki nie tylko w sposobie życia ludzi, ale również w kondycji naszej gospodarki. Na razie nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek odzyskał kontrolę nad sytuacją. Nikt też nie wie, jak długo obecna sytuacja będzie uniemożliwiała normalną działalność gospodarczą. W tej sytuacji poważnie ucierpiały firmy na całym świecie.

Choć narasta niepewność, a firmy coraz mocniej odczuwają skutki nałożonych ograniczeń, najważniejsze jest aktywne poszukiwanie możliwości przetrwania najtrudniejszego okresu dzięki wykorzystaniu nowych metod prowadzenia działalności.  W tym kontekście gospodarka finansowa firmy nie jest niczym łatwym.  Ocenę możliwych rozwiązań ułatwi nam prognozowanie scenariuszowe.

Prognozowanie scenariuszowe

 • Powinien to być wspólny projekt wielu działów jednego przedsiębiorstwa. Warto zatem zidentyfikować najważniejszych przedstawicieli poszczególnych pionów (marketingu, sprzedaży, finansów, łańcucha dostaw, HR, IT itd.)  i utworzyć grupę roboczą.  Jej zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie procesu definiowania scenariuszy i modyfikacji prognoz, przygotowanych na ich podstawie.
 • Należy wskazać i uzgodnić możliwe scenariusze, a także określić prawdopodobny rozwój sytuacji, w kontekście którego będą oceniane skutki podjętych decyzji.  Scenariusz - to historia, która ma początek, środek i koniec, uwzględnia możliwe zawirowania i demonstruje prawdopodobne zmiany warunków działania w miarę upływu czasu.  Musi być na tyle szczegółowy, by umożliwić ocenę prawdopodobieństwa powodzenia lub klęski, w zależności od wariantu.
 • Koncentrujmy się na nośnikach wartości, istotnych z punktu widzenia firmy. Scenariusz należy dostosować do konkretnej sytuacji i wyzwań, uwzględniając również mniej oczywiste wyjścia z sytuacji.  Konieczne jest uwzględnienie ryzyka zewnętrznego, na przykład dotyczącego ograniczeń w podróżowaniu lub zamknięcia granic, a także dodatkowych możliwości.
 • Warto opracować kilka scenariuszy prognoz odzwierciedlających materializację kluczowych ryzyk związanych z prognozowaniem finansowym.
 • Bardzo dobrym punktem wyjścia do prognozowania jest analiza przyszłych płatności, które spółka jest zobowiązana realizować (np. spłata zobowiązań handlowych oraz finansowych) jak również oczekiwanych wpływów (spłata należności przez kontrahentów).
 • Rozpatrywane okresy powinny być elastyczne, a prognoza powinna uwzględniać w szczególności wariant krótkoterminowy każdego scenariusza umożliwiający określenie wypłacalności spółki w okresie niepewnej sytuacji makroekonomicznej.  O zdolności adaptacji decyduje przede wszystkim świadomość różnych skutków i możliwości, związanych z każdą zmianą sytuacji.
 • Należy zdefiniować obiektywne wczesne sygnały ostrzegawcze i monitorować je. Chodzi o pierwsze oznaki istotnych zmian, wyróżniających poszczególne scenariusze.  Ma to szczególne znaczenie dla możliwości wczesnej identyfikacji niepokojących sygnałów związanych z ryzykiem ograniczenia możliwości regulacji zobowiązań.
 • Kluczowym elementem prognoz jest zwrócenie uwagi na wskaźniki monitorowane przez interesariuszy spółki, np. kowenanty finansowe wskazane w umowach o finansowanie. Prognoza ich wartości umożliwi określenie okresów, w których spółka może mieć problem ze spełnieniem kowenantów oraz rozpoczęcie rozmów z podmiotami finansującymi z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Konieczna jest regularna aktualizacja prognoz. W toku analizy każdego scenariusza należy starannie śledzić zmiany skutków podjętych działań i uzgadniać z pozostałymi członkami grupy roboczej konieczną modyfikację założeń, leżących u podstaw przyjętego modelu.  W razie konieczności prognozy należy aktualizować raz na tydzień, a nawet codziennie.

ZAKRES WSPARCIA:

 • przygotowanie elastycznego modelu finansowego zawierającego prognozowane przepływy pieniężne we wszystkich scenariuszach,
 • opracowanie wskaźników wczesnej identyfikacji problemów płynnościowych biorąc pod uwagę specyfikę spółki oraz rynku, na którym działa,
 • wsparcie przy identyfikacji obszarów optymalizacji kosztów,
 • wsparcie przy optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym spółki, w tym w szczególności terminami spłaty zobowiązań oraz odzyskiwania środków z należności.
 • konsultacje w zakresie przygotowania wymaganych dodatkowych ujawnień dla sprawozdań rocznych.

Szczegółowe informacje, dotyczące sposobów reagowania i odzyskiwania należytej kondycji finansowej, dostępne są na stronach:

Masz pytania lub wątpliwości?
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas

Więcej informacji: Combating COVID-19 with resilience

Czy ta strona była pomocna?