Przewodnik po MSSF sektor nieruchomości

Analizy

Przewodnik MSSF po zagadnieniach księgowo-podatkowych dla sektora nieruchomości

Stan prawny dla okresów sprawozdawczych od 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie

Styczeń 2016 r.

Zawartość publikacji oparta została o zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Ponadto, każdy z rozdziałów dotyczący zagadnień księgowych został opatrzony w podsumowanie najważniejszych różnic pomiędzy MSSF, a standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce. Dodatkowo znajdą Państwo tutaj także przydatne informacje dotyczące najczęściej spotykanych w branży zagadnień podatkowych oraz specyfiki wyceny nieruchomości.

Czwarta edycja przewodnika zawiera zarys najistotniejszych postanowień MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek działających w branży nieruchomości w okresach rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie.

Główne zmiany w obecnej wersji przewodnika dotyczą aktualizacji standardów dla rzeczoznawców majątkowych oraz przepisów prawa podatkowego, które zostały opisane odpowiednio w rozdziałach III oraz VIII. Podobnie jak w poprzednim roku w rozdziale dziewiątym przedstawiamy także standardy, które nie weszły jeszcze w życie, ale ich wpływ będzie mieć zastosowanie w branży nieruchomości w przyszłości, takie jak MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”, który będzie miał zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później oraz nowy projekt standardu dotyczący ujęcia i prezentacji leasingu.

Pobierz

Pobierz przewodnik PDF (wymagana rejestracja)

Zarejestruj się

Przewodnik MSSF po zagadnieniach księgowo-podatkowych dla sektora nieruchomości

Spis treści

Rozdział 1. Księgowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych

1. Definicja nieruchomości inwestycyjnej według MSR 40
2. Definicje
3. Podstawowe kryteria ujęcia nieruchomości inwestycyjnej
4. Początkowa wycena
5. Wycena po początkowym ujęciu
6. Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej
7. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych
8. Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dotyczące zarówno nieruchomości inwestycyjnej, jak i jej wyceny

Rozdział 2: Ustalanie wartości godziwej

1. Wprowadzenie
2. Podstawowe definicje
3. Zastosowanie MSSF do aktywów niefinansowych, w tym nieruchomości
4. Podstawa wyceny aktywów niefinansowych
5. Wartość godziwa w początkowym ujęciu; pojęcie ceny wejścia i ceny wyjścia
6. Techniki wyceny
7. Dane wejściowe w technikach wyceny
8. Hierarchia wartości godziwej
9. Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych

Rozdział 3. Wycena nieruchomości – perspektywa rzeczoznawcy majątkowego

1. Rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy
2. Podstawy wyceny nieruchomości dla celu sprawozdawczości finansowej
3. Wycena nieruchomości - podejście i metodologia

Rozdział 4. Nieruchomości w budowie – ujęcia w księgach inwestora

1. Zakres standardu
2. Początkowe ujęcie po koszcie
3. Alternatywy dla wyceny na kolejne dni bilansowe
4. Zastosowanie modelu kosztowego

Rozdział 5. Nieruchomości w budowie – specyfika ujęcia w księgach dewelopera

1. Definicje
2. Charakterystyka zapasów w spółce deweloperskiej
3. Moment rozpoznania przychodu w spółce deweloperskiej
4. Zaliczki wpłacane przez nabywców na poczet zakupu nieruchomości

Rozdział 6. Leasing nieruchomości

1. Zakres standardu
2. Definicja leasingu
3. Klasyfikacja leasingu
4. Kalkulacja minimalnych opłat leasingowych
5. Leasing operacyjny
6. Leasing finansowy
7. Sprzedaż i leasing zwrotny (ang. “sale and leaseback transactions”)

Rozdział 7. Podatki – ujęcie księgowe

1. Podatek dochodowy
2. Podstawowe zasady dotyczące księgowego ujęcia podatku odroczonego
3. Podsumowanie różnic między MSSF a PSR
4. Podatek odroczony w spółkach z branży nieruchomości – praktyczne przykłady

Rozdział 8. Wybrane istotne kwestie podatkowe w branży nieruchomościowej

1. Nabycie inwestycji
2. Wytworzenie inwestycji we własnym zakresie
3. Faza operacyjna
4. Wyjście z inwestycji

Rozdział 9: Oczekiwane zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości

1. MSSF 15
2. Leasing
3. Instrumenty finansowe

Załącznik nr 1.

Analiza podstawowych polityk rachunkowości dla wybranych podmiotów rynkowych prowadzących działalność deweloperską bądź właścicielską, ujawnionych w ich ostatnich publikowanych sprawozdaniach finansowych.

INDEKS

 Pobierz "Przewodnik MSSF dla sektora nieruchomości". (wymagana rejestracja)

Co zawiera przewodnik? Ustalanie wartości godziwej - przykład tabeli

Czy ta strona była pomocna?