Punkty widzenia

Przewodnik po MSR 34

Śródroczna sprawozdawczość finansowa wg MSR 34.

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa reguluje minimalną zawartość śródrocznego raportu finansowego, oraz zasady ujmowania i wyceny w pełnych i skróconych sprawozdaniach finansowych za okres śródroczny. Przewodnik ten omawia Standard jako całokształt, wytyczne zastosowania Standardu oraz przedstawia liczne praktyczne przykłady. Dodatkowo Przewodnik ten zawiera wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe mające na celu zilustrowanie wymogów prezentacji i ujawnień informacji dodatkowych w myśl MSR 34 jak i Listę kontrolną zgodności z Standardem.

 

Przewodnik po MSR 34 zawiera ponadto:

  • ogólne zarysy standardu MSR 34,
  • wytyczne i przykłady jego stosowania,
  • wzór śródrocznego sprawozdania finansowego,
  • listę kontrolną zgodności z MSR 34.

Spis treści:

1. Wprowadzenie i zakres - 4

2. Treść śródrocznego sprawozdania finansowego - 6

3. Skrócone lub pełne śródroczne sprawozdania finansowe - 10

4. Wybrane noty objaśniające w informacji dodatkowej - 12

5. Zasady rachunkowości dotyczące sprawozdawczości śródrocznej - 18

6. Ogólne zasady ujęcia i wyceny - 20

7. Stosowanie zasad ujęcia i wyceny - 25

8. Utrata wartości aktywów - 30

9. Wycena śródrocznego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego - 32

10. Zysk przypadający na jedną akcję - 37

11.Zastosowanie standardów MSSF po raz pierwszy - 40

Wzorcowe śródroczne sprawozdanie finansowe - 43

Lista kontrolna zgodności z MSR 34 - 68

Pobierz przewodnik po MSR 34
Czy ta strona była pomocna?