Punkty widzenia

Przewodnik po MSSF 8

Segmenty operacyjne

Do 31 grudnia 2008 roku spółki giełdowe sporządzające swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF zobowiązane były do ujawniania informacji na temat segmentów działalności zgodnie z zakresem MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Z dniem 1 stycznia 2009 roku dotychczasowy standard MSR 14 został zastąpiony przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne”.

 

Nowy standard w znaczący sposób zmienia podejście w zakresie identyfikacji segmentów i tym samym prezentacji informacji z nimi związanych. Dodatkowo w niektórych przypadkach, sprawozdania finansowe sporządzone według krajowych zasad rachunkowości będą musiały być uzupełnione o dane na temat segmentów działalności zgodnie z regulacjami MSSF 8.

 

Spis treści:

1 MSSF 8 a MSR 14: Kluczowe różnice

2 Zakres stosowania

3 Główne zasady MSSF 8

4 Segmenty operacyjne

 4.1 Definicja segmentów operacyjnych

 4.2 Główny organ odpowiedzialny

 4.3 Zaangażowanie w działalność gospodarczą

 4.4 Regularny przegląd przez główny organ odpowiedzialny

 4.5 Istnienie odrębnej informacji finansowej

5 Segmenty sprawozdawcze

 5.1 Proces identyfikacji segmentów sprawozdawczych

 5.2 Limit ilości segmentów sprawozdawczych

 5.3 Zasady agregacji

 5.4 Progi ilościowe

 5.5 Segmenty operacyjne nie spełniające progów ilościowych

 5.6 Granica wyodrębniania segmentów sprawozdawczych

 5.7 Segmenty sprawozdawcze raportowane w latach ubiegłych  które obecnie nie spełniają warunków progowych

 5.8 Segmenty operacyjne raportowane w bieżącym okresie, a nie raportowane poprzednio

6 Zasady wyceny informacji segmentowych

7 Ujawnienia

 7.1 Informacje ogólne

 7.2 Informacje o zysku i stracie, aktywach i zobowiązaniach

 7.3 Wyjaśnienie zastosowanych zasad pomiaru informacji na temat  segmentów

 7.4 Uzgodnienia do sprawozdania finansowego

 7.5 Ujawnienia dotyczące całej jednostki

 7.5.1 Informacje o produktach i usługach

 7.5.2 Informacje o obszarach geograficznych

 7.5.3 Informacje o głównych klientach

8 Data wejścia w życie i przepisy przejściowe

9 Wymogi prezentacji i ujawnień

O niniejszej publikacji

Zespół Techniczny ds. Sprawozdawczości Finansowej

Kontakt

Pobierz przewodnik po MSSF 8
Czy ta strona była pomocna?