Analizy

Przewodnik po standardach MSSF 3 i MSR 27

Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej

Wersje MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, wydane zostały w styczniu 2008 roku przez radę ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR). W ten sposób dobiegła końca druga faza projektu dotyczącego połączeń jednostek gospodarczych – ujednolicono przepisy MSSF i US GAAP.

Zaktualizowane przez RMSR standardy MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” będą miały istotny wpływ na rachunkowość przedsiębiorstw. Właściwe rozliczenie transakcji połączeń jednostek gospodarczych może mieć, bowiem kluczowe znaczenie dla podmiotu przejmującego i grupy kapitałowej, którą tworzy nie tylko na moment przejęcia, ale również będzie istotnie kształtować wyniki grupy kapitałowej w okresach po akwizycji.

Niniejszy przewodnik poświęcony jest przede wszystkim sposobom rozliczania połączeń jednostek gospodarczych zgodnie z MSSF 3(2008). W odpowiednich miejscach zawiera on odniesienia do MSR 27(2008) – w szczególności w odniesieniu do definicji kontroli, rozliczania udziałów niesprawujących kontroli oraz zmian struktury własnościowej.

Pobierz przewodnik po standardach MSSF 3 i MSR 27
Czy ta strona była pomocna?