Nowości

Nowy wzorzec jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok

Co nowego czeka sporządzających sprawozdania finansowe za rok 2016?

Sierpień 2016

Alert rachunkowy 1/2016

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości (UoR) wprowadziła szereg istotnych zmian, jakie należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2016. Oprócz uproszczeń dla małych spółek, zmodyfikowano niektóre definicje zawarte w Ustawie o rachunkowości. Pojawiły się również całkiem nowe zagadnienia. Jednocześnie zmianie uległy także wzory sprawozdań finansowych.

Choć na pierwszy rzut oka zmiany w samym sprawozdaniu finansowym wydają się być nieznaczące, to wprowadzono wiele wymogów w zakresie obowiązkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego. Sprostanie nowym wymogom może okazać się wyzwaniem. W związku z tym, warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, najlepiej przed porą przygotowywania raportów rocznych, która z reguły jest bardzo gorącym okresem.

 

Rekomendujemy przeprowadzenie przeglądu sprawozdawczości finansowej poprzez:

 • aktualizację polityki rachunkowości,
 • wprowadzenie nowych procedur zbierania danych koniecznych do sporządzenia zaktualizowanych i nowych not objaśniających do sprawozdania finansowego,
 • wprowadzenie zmiany w stosowanym wzorze sprawozdania finansowego,
 • ustalenie zakresu informacji istotnych dla działalności danej jednostki w celu zapewnienia czytelności sprawozdania finansowego oraz uniknięcia niepotrzebnego nadmiaru informacji w notach objaśniających,
 • analizę jak zmiany wpłyną na informację porównawczą (dane za rok 2015),
 • rozważenie zmian w planie kont tak, aby odzwierciedlał on nowe wymogi prezentacji w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

 

Kluczowe zmiany wynikające z nowelizacji UoR

Zagadnieniem, które może bezpośrednio wpłynąć na wynik finansowy jednostki jest kwestia uwolnienia maksymalnych okresów amortyzacji kosztów prac badawczo rozwojowych oraz wartości firmy – obecnie amortyzacji dokonuje się, co do zasady, przez okres ich ekonomicznej użyteczności:

 

Pozycja sprawozdania finansowego Kluczowe zmiany
Amortyzacja kosztów prac badawczo rozwojowych
Amortyzacja przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac rozwojowych*
 
Poprzednio: nie dłużej niż 5 lat.
Amortyzacja wartości firmy Amortyzacja przez okres ekonomicznej użyteczności wartości firmy*
 
Poprzednio: nie dłużej niż 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach można było wydłużyć do 20 lat.
* jeśli ich określenie jest niemożliwe, to nie więcej niż 5 lat (wyjątkowe przypadki).

Jednocześnie UoR wymaga szerszego wyjaśnienia stosowanych okresów odpisywania zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.

W zakresie prezentacji danych, kluczowa jest poprawna klasyfikacja jednostek, w których posiadanie jest „zaangażowane w kapitale”, gdyż UoR wymaga wydzielenia transakcji z tymi podmiotami, nie tylko w samym bilansie jak i w rachunku zysków i strat oraz w notach objaśniających.

W zakresie ujawnień, UoR w dalszym ciągu wymaga podania informacji o transakcjach zawartych na innych warunkach niż rynkowe, ze stronami powiązanymi wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji, niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż znowelizowana UoR posiłkuje się MSSF w zakresie definiowania jednostek powiązanych, co powoduje konieczność ponownego zweryfikowania zakresu stron powiązanych w celu sprawdzenia czy ich katalog nie zostanie zmieniony.

 

Inne kluczowe nowe noty objaśniające wymagane przez znowelizowaną UoR to m.in.:

 • Szczegółowe wyjaśnienia na temat wyceny w wartości godziwej – także w odniesieniu do aktywów niebędącymi instrumentami finansowymi.
 • Rozszerzone noty objaśniające na temat zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń, jak również na temat zobowiązań warunkowych.
 • Podanie liczby oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają.
 • Ujawnienia kwot zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.
 • Wykaz jednostek, w których jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
 • Wiele innych zmian wymagających odpowiednich modyfikacji w istniejących notach objaśniających- chodzi nie tylko o dodanie nowych pozycji do tabeli i treści objaśniających, ale także o odpowiedni układ i strukturę tych not.

 

 

Czy ta strona była pomocna?