Rozwiązania

Assurance

Oferta Assurance

Usługi Audit Advisory to sprawdzone rozwiązania obejmujące analizę procesów, technologii oraz księgowości. Dzięki indywidualnemu podejściu dostosowanemu do konkretnych problemów i charakteru spółki staramy się wypracować najlepsze rozwiązanie dostosowane do specyfiki Klienta.Nowy standard MSSF 15 Przychody z umów z klientami przedstawia jednolity, kompleksowy 5-etapowy model dotyczący księgowego ujęcia przychodów wynikających z umów zawartych z klientami i zastępuje dotychczas stosowane wytyczne w zakresie ujmowania przychodów zawarte w ramach kilku standardów i interpretacji MSSF (w tym MSR 18 Przychody i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną). Standard będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 r. lub po tej dacie.

Nadrzędną zasadą nowego standardu jest ujmowanie przez spółkę przychodów w sposób, który odzwierciedla transfer dóbr lub usług i wycena przychodu w kwocie, jaką Spółka spodziewa się otrzymać za te dobra lub usługi.

Przewiduje się, iż przepisy nowego standardu MSSF 15 wpłyną na konieczność rozważenia potencjalnych różnic w następujących obszarach:

 • Identyfikacja odrębnych dóbr oraz usług w ramach umowy z klientem, tj. poziom agregacji elementów przyrzeczonych w umowie
 • Sposób alokacji wynagrodzenia z tytułu umowy do różnych dóbr oraz usług zidentyfikowanych w ramach umowy
 • Decyzja: ujmowanie przychodu w czasie albo ujmowanie przychodu w określonym momencie (punkcie czasu)
 • Sposób pomiaru stopnia wykonania prac w przypadku przychodu ujmowanego w czasie
 • Ocena wpływu wartości pieniądza w czasie na podstawie zapisów umownych
 • Wpływ na sposób ujmowania przychodu w przypadku modyfikacji umowy
 • Sposób uwzględnienia tzw. wynagrodzenia zmiennego, np. kar umownych w ujęciu przychodu z tytułu umowy
 • Kapitalizacja kosztów związanych z umową

W jakich obszarach Deloitte może Państwa wesprzeć?

 • Kompleksowa analiza w ramach wdrożenia MSSF 15, oparta o naszą wiedzę i doświadczenie z implementacji w innych spółkach, w tym: warsztaty teoretyczne i praktyczne z kluczowymi osobami, analiza zapisów umownych, identyfikacja różnic.
 • Dodatkowe wsparcie po etapie analizy w zakresie wdrażania MSSF 15, w tym: przeprowadzenie analizy zmian niezbędnych do dokonania w systemach IT gromadzenia danych z umów oraz w systemach księgowych, opracowanie rekomendacji dotyczących procedur i procesów w zakresie analizy umów oraz wymiany informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi pod kątem MSSF 15.
 • Dostosowanie polityki rachunkowości oraz wzoru sprawozdania finansowego do wymogów MSSF 15.

 MSSF 16 przedstawia całościowy model identyfikacji umów leasingu i ich rozliczania. Zastępuje on całkowicie dotychczasowy standard MSR 17 oraz związane z nim interpretacje i będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie.

Do identyfikacji umów leasingu MSSF 16 stosuje model kontroli, wprowadzając rozróżnienie na umowy leasingu i umowy o świadczenie usług w zależności od tego, czy występuje składnik aktywów kontrolowany przez klienta. Wprowadzono znaczące zmiany do rozliczeń po stronie leasingobiorcy, w tym zrezygnowano z rozróżniania leasingu operacyjnego i finansowego. W odniesieniu do wszystkich umów leasingu rozpoznaje się aktywa i zobowiązania (z wyjątkiem umów krótkoterminowych i leasingu przedmiotów niskowartościowych). Dotyczyć to będzie w szczególności najmu: powierzchni sprzedażowych, powierzchni biurowych, pojazdów, w tym floty samochodowej, sprzętu IT.

Wprowadzenie MSSF 16 niesie za sobą:

 • często istotną zmianę bilansu i rachunku wyników wielu firm, co wpłynie na wskaźniki finansowe, w szczególności zadłużenia, a co za tym idzie kowenanty bankowe,
 • szerokie wymagania dotyczące danych w umowach leasingu, daleko wykraczające poza zakres obecnie dostępny w wielu firmach,
 • istotne implikacje dotyczące dokumentacji i systemów IT, szczególnie dla spółek z pokaźnym portfelem umów,
 • zmiany odczuwalne w wielu obszarach - w działach finansów, zespołach zajmujących się nieruchomościami, kowenantach bankowych, systemach wynagrodzeń, a w niektórych przypadkach także w obszarze zgodności regulacyjnej,
 • możliwość przemyślenia na nowo strategii dotyczącej leasingu (w tym decyzje kupić czy wziąć w leasing) i wprowadzenia korzystniejszych rozwiązań w zakresie zawartych umów leasingu, dzierżawy, najmu.

W jakich obszarach Deloitte może Państwa wesprzeć?

 • Analiza stanu obecnego, w tym identyfikacja umów, których rozliczenie podlega zmianom w związku z wdrożeniem MSSF 16.
 • Warsztaty szkoleniowe z częścią teoretyczną, pozwalającą zrozumieć istotę standardu oraz praktycznymi przykładami odzwierciedlającymi sytuacje faktycznie występujące w Państwa jednostce. Wsparcie w gromadzeniu danych z umów i ocenie wpływu zmian na sprawozdanie finansowe.
 • Analiza warunków umów pod kątem ich spójności i przydatności do aktualnych potrzeb biznesowych ze względu na wpływ na kluczowe wskaźniki oraz KPI.
 • Zarządzanie kompleksowym projektem implementacji MSSF 16.
 • Dostosowanie polityki rachunkowości oraz wzoru sprawozdania finansowego do wymogów MSSF 16.

 

 W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym w jednolitym formacie raportowania ESEF za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się po 1 stycznia 2020, konieczne będzie prezentowanie tylko podstawowych informacji (sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r., raportowanie w jednolitym formacie ESEF będzie obejmowało również noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego lecz znakowanie informacji dodatkowej wykonywane będzie w formacie blokowym. Natomiast nie należy wykluczać, że konieczność szczegółowego znakowania kwot zawartych w notach objaśniających będzie kolejnym etapem wdrożenia raportowania XBRL.

Ocena i wdrożenie XBRL to dla wielu przedsiębiorstw zupełna nowość. Oferujemy nasze wsparcie w takich zakresach jak:

1. Przygotowanie oznaczeń XBRL do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zakresem prac mogą być objęte podstawowe części sprawozdania lub pełne sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową. Nasze wsparcie obejmuje:

 • identyfikację elementów taksonomii MSSF właściwych dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 • mapowanie pozycji standardowych
 • wyodrębnienie niestandardowych pozycji sprawozdania
 • dla pozycji niestandardowych identyfikację pozycji w taksonomii z szerszym i węższym znaczeniem księgowym
 • opracowanie listy rozszerzeń taksonomii
 • przeprowadzenie procesu mapowania do taksonomii skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników XBRL

2. Weryfikację przygotowanych przez jednostkę oznaczeń Taksonomii ESEF oraz rozszerzeń do pozycji ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3. Konsultacje w zakresie wątpliwości w procesie mapowania przy użyciu znaczników XBRL

4. Pomoc w wyborze odpowiedniego narzędzia wspomagającego proces raportowania według XBRL

5. Identyfikacja możliwości usprawnień procesu sporządzenia raportów rocznych

6. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie XBRL i informacje o zmianach w taksonomii


Więcej informacji na stronie: Wdrożenie XBRL

Wdrożenie XBRL - o czym warto wiedzieć? Zobacz nagranie

 Produkt ten jest idealny dla spółek, które:

 • Chciałyby skrócić zbyt obszerne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF
 • Chciałyby uwypuklić elementy branży, w jakiej spółka działa, w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF
 • Chcą dążyć do zniwelowania niespójności informacji pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem Zarządu z działalności

Wspierając Państwa w stworzeniu raportu skrojonego na miarę, dążymy do skrócenia sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z MSSF do niezbędnego minimum, a tym samym ograniczenia czasu i kosztów niezbędnych przy jego przygotowywaniu. Możemy na Państwa prośbę zaangażować się w kompleksowy proces przekształcania Państwa raportu rocznego lub ograniczyć nasze zaangażowanie do przekazania Państwu rekomendacji odnośnie do sugerowanych zmian. W przypadku skonsolidowanych sprawozdań finansowych dodatkowo proces ten możemy przyspieszyć wdrażając u Państwa narzędzie do automatycznej konsolidacji sprawozdań finansowych.

Korzystamy z dobrej praktyki rynkowej, jaką jest podkreślanie w treści dokumentu branży, w której Spółka działa. Pragniemy spełnić oczekiwania inwestorów i innych czytelników sprawozdania finansowego, dlatego dbamy o uwypuklenie najistotniejszych zdarzeń wpływających na dane finansowe w przedstawianym okresie sprawozdawczym. Chcemy, aby efektem naszych prac był wewnętrznie spójny dokument, dlatego poza pracami nad sprawozdaniem finansowym, możemy wesprzeć Państwa w zapewnieniu zgodności i jednolitego słownictwa pomiędzy sprawozdaniem finansowym a sprawozdaniem z działalności, wraz z zamieszczeniem referencji pomiędzy tymi dokumentami. W razie takiej potrzeby nasz zespół chętnie wesprze Państwa również w czytelnej prezentacji adekwatnych informacji o charakterze niefinansowym.

Dzięki odświeżeniu raportu rocznego, Państwa Spółka zbliży się do wzorców stosowanych przez światowe spółki zagraniczne i wyróżni się na szarym tle. Doświadczony zespół ds. sprawozdawczości finansowej Deloitte chętnie wesprze Państwa w tym procesie. Sądzimy, iż warto pochylić się nad swoim raportem rocznym i go odświeżyć, a w rezultacie stworzyć dokument unikalny, idealnie dopasowany i wysokiej jakości. Po prostu skroić go na swoją miarę.

 Dzięki wprowadzonym funkcjonalnościom proces przygotowania sprawozdania finansowego jest zdecydowanie szybszy, bo zautomatyzowany - nie tracimy czasu na kopiowanie danych, czyszczenie arkuszy, itp. Co więcej zastosowanie arkusza sprawdzającego poprawność wprowadzonych danych zmniejsza ryzyko błędów.

Wybrane funkcje zawarte w nowym wzorcu sprawozdania:

 • Automatyczne pobieranie danych finansowych na koniec roku ubiegłego, jako bilans otwarcia roku bieżącego
 • Możliwość wyboru wersji polskiej, angielskiej lub niemieckiej sprawozdania
 • Możliwość pobrania kursu walut ze strony NBP
 • Możliwość ukrywania/odkrywania not prezentowanych w Sprawozdaniu Finansowym wraz z automatyczną aktualizacją numeracji not
 • Ustawienie prezentacji danych - w tysiącach/złotówkach wraz z możliwością wyboru ilości prezentowanych miejsc po przecinku
 • Automatyczne zaokrąglanie wprowadzonych danych do wybranej ilości miejsc po przecinku
 • Możliwość ukrywania/odkrywania wierszy w notach, którym nie została przypisana wartość
 • Walidacja danych

 

e-sprawozdanie


Wsparcie w zakresie generowania e-sprawozdania w formacie zgodnym z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej (XML) określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Począwszy od 1 października 2018 r. składanie sprawozdań finansowych przez podmioty przygotowujące sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości dopuszczalne jest jedynie w formie pliku elektronicznego w ściśle określonym formacie XML.


Więcej informacji na stronie: e-sprawozdanieSzeroki zakres wsparcia w zakresie dedykowanych narzędzi do raportowania i konsolidacji obejmujący:

 • Moduł uzgodnienia transakcji z jednostkami powiązanymi,
 • Wzorce pakietów,
 • Arkusze konsolidacyjne,
 • Moduł sprawozdawczy (eksport do Word).

Nasza metodologia zapewnia zaadresowanie najczęściej spotykanych problemów konsolidacji, identyfikację specyficznych aspektów działalności grupy kapitałowej oraz zaimplementowanie najlepszych praktyk rynkowych w tym zakresie.

Główne korzyści:

 • Redukcja czasu i kosztów niezbędnych do przygotowania informacji finansowej
 • Odblokowanie czasu na funkcję partnerską finansów
 • Automatyzacja procesu wpływająca na niższą liczbę błędów manualnych
 • Możliwość podejmowania ewentualnych działań korygujących w organizacji
 • Szybki dostęp do skonsolidowanej informacji zarządczej
 • Bardziej wiarygodna informacja finansowa będąca podstawą do podejmowania decyzji
 • Zapewnienie efektywnej komunikacji w Grupie

 Pomagamy naszym Klientom w zbudowaniu, aktualizacji wiedzy oraz w praktycznym stosowaniu Ustawy o rachunkowości oraz MSSF z pomocą sprawdzonych i kompleksowych rozwiązań. Forma naszego doradztwa i szkoleń jest w pełni dostosowana do potrzeb Klienta. Przewidujemy wsparcie w formie doraźnych konsultacji telefonicznych (hot-line), jak również przygotowanie pisemnych opinii księgowych. Na Państwa życzenie przeprowadzamy również dedykowane spółce szkolenia m.in. ze zmian w przepisach z zakresu rachunkowości lub w zakresie wybranego obszaru (np. ujęcia transakcji połączenia lub podziału jednostek), w ramach którego pracownicy spółki chcieliby pogłębić swoją wiedzę.

 Deloitte zapewnia bezstronną analizę obowiązujących w firmie procedur, które powinny być użytecznym narzędziem w pracy, a nie tylko obligatoryjnym dokumentem. W przypadku braku polityki rachunkowości oferujemy przygotowanie dla Państwa kompletnej dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Dodatkowym usprawnieniem może być weryfikacja konfiguracji systemu księgowego pod kątem wymogów formalnych i analiza transakcji rejestrowanych w systemie, w tym weryfikacja ustawień systemowych i dokumentacji zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Na podstawie zebranych wniosków opracowujemy plan zmian, szkoleń i wdrożenia wybranych regulacji rachunkowych w całości lub w wybranych obszarach.

Główne korzyści:

 • Uporządkowanie zasad i procedur rachunkowości
 • Poprawa jakości i terminowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania raportowania
 • Optymalizacja i zwiększenie efektywności działu finansowego poprzez eliminację zbędnych procedur

 Inwentaryzacja roczna zapasów i innych składników majątkowych jest dla spółki procesem kosztownym i czasochłonnym, często wymaga przestojów produkcyjnych oraz zaangażowania w dni wolne od pracy. Inwentaryzacja poza potwierdzeniem stanu ilościowego i jakościowego asortymentów, dostarcza dodatkowych informacji o lukach w aktualnych procesach, jak również błędach w ewidencji i rozliczaniu produkcji.

Zakres projektu może obejmować:

 • Diagnostykę przyczyn występowania dotychczasowych różnic inwentaryzacyjnych i na podstawie analizy procesu produkcyjno-magazynowego przygotowanie metodologii przeprowadzenia inwentaryzacji oraz instrukcji inwentaryzacyjnej.
 • Przegląd celem uzupełnienia i aktualizacji instrukcji inwentaryzacyjnych, dotyczących środków trwałych i zapasów.
 • W przypadku potrzeby częstszej niż tylko raz w roku weryfikacji stanów ilościowych posiadanych przez Spółkę zapasów, z uwagi na specyfikację branży, produkcji, oferujemy przygotowanie kompleksowej instrukcji dotyczącej przeprowadzania inwentaryzacji rotacyjnej, która określałaby sposób przeprowadzania inwentaryzacji, jej częstotliwość, jak również wybór próbki i jej rozliczenie.
 • Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu inwentaryzacji.
 • Szkolenia pracowników w zakresie przygotowania do inwentaryzacji, jej przeprowadzenia i rozliczenia.

Korzyści dla Klienta:

 • Uporządkowanie procesu magazynowego, poprzez sformalizowanie procedur, odpowiedzialności poszczególnych osób. 
 • Zmniejszenie ryzyka nadużyć, poprzez ustanowienie dodatkowych kontroli wewnętrznych na podstawie zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji obszarów podwyższonego ryzyka.
 • Eliminacja nieefektywności wynikających z niewłaściwe przeprowadzanych inwentaryzacji. Dobrze zaplanowana inwentaryzacja skraca okres jej przeprowadzania i zmniejsza liczbę osób zaangażowanych.

 Kompleksowe wsparcie w zakresie przyśpieszenia procesu zamykania ksiąg rachunkowych i przygotowania raportowania statutowego i zarządczego w drodze analizy stanu obecnego, przedstawienia rekomendacji oraz monitorowanie procesu wdrożenia usprawnień. W przypadku spółek sporządzających sprawozdania finansowe w oparciu o MSSF dodatkowo proces ten możemy połączyć ze wsparciem Państwa w stworzeniu raportu skrojonego na miarę.

Główne korzyści:

 • Wdrożenie nowego harmonogramu zamknięcia i w efekcie skrócenie czasu zamknięcia
 • Skrócenie czasu przygotowania raportów finansowych, dzięki automatyzacji procesu konsolidacji i raportowania
 • Mniejsze ryzyko błędów i przekroczenia obowiązkowych terminów raportowania

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów o charakterze księgowym i zagadnień związanych ze sprawozdawczością finansową. Szczególnie pomocne w przypadku restrukturyzacji kapitałowych, wielu niestandardowych transakcji lub specyficznych zagadnień biznesowych. Jeśli klient wykazuje czasowy niedobór pracowników w związku z brakami kadrowymi, istnieje możliwość wynajęcia pracownika do realizacji konkretnego zadania. Potrzeby te mogą pojawić się na poziomie operacyjnym (analityk, kontroler), jak i zarządczym (CFO).

Główne korzyści:

 • Szybki czas reakcji na zgłoszone kwestie
 • Bieżące i profesjonalne wsparcie merytoryczne
 • Ogromne doświadczenie praktyczne

 Mapowanie procesów biznesowych pozwala poszerzyć wiedzę na temat wielu istotnych zagadnień dotyczących ryzyka i efektywności. Służy przede wszystkim opisaniu obecnej sytuacji, stworzeniu map, schematów procesów, identyfikacji nieprawidłowości. Dzięki temu ogranicza się ryzyko powielania lub pominięcia procesów oraz zyskuje się gruntowną wiedzę pozwalającą tworzyć nowe procesy. Wraz z mapami przedstawiane są spostrzeżenia i rekomendacje, dzięki którym klient uzyskuje dodatkową wartość wykraczającą poza zwykłe wyjaśnienie obecnie stosowanych procesów.

Mapowanie procesów jest szczególnie przydatne w przypadku:

 • nowo utworzonych spółek/grup, które nie mają opracowanego modelu w zakresie architektury kontroli wewnętrznych
 • zaistnienia potrzeby przedstawienia funkcjonujących w spółce procesów w postaci map obrazujących w formie graficznej czynności w procesie, kolejność, kontrole, działy odpowiedzialne za dany fragment procesu, systemy etc.
 • zidentyfikowania nieprawidłowości wynikających z wadliwego działania dotychczas funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej, potrzeby wprowadzenia usprawnień  
 • planowanego wprowadzenia zmian w organizacji np. nowych procesów biznesowych lub optymalizacji istniejących procesów biznesowych 

 W ramach analizy kontroli wewnętrznej zapewniamy wsparcie w zakresie identyfikacji luk w obecnym systemie kontroli wewnętrznej, które mogą skutkować stratami finansowymi, większym ryzykiem nadużyć czy błędami w sprawozdaniach finansowych.

Przeprowadzamy również wdrożenia procedur kontroli wewnętrznej lub poprawy funkcjonowania istniejących procedur, szczególnie w obszarach istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności. Nasi eksperci dokonają analizy procesów i towarzyszących im procedur, przygotują zestawienie głównych kontroli wraz z wynikami testowania i rekomendacjami w zakresie usprawnień.

Główne korzyści:

 • Uporządkowanie procesów w spółce
 • Przygotowanie procedur
 • Zmniejszenie ryzyka nadużyć
 • Świadome zarządzanie ryzykiem
 • Eliminacja występujących nieefektywności w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej
 • Bardziej rzetelna informacja finansowa
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów
 • Jasne ścieżki postępowania i podział odpowiedzialności
 • Oszczędność względem utworzenia jednostki audytu wewnętrznego

Kontakt

Łukasz Michorowski

Łukasz Michorowski

Partner w Dziale Audit & Assurance

Łukasz Michorowski jest związany z Deloitte od 2006 roku i pełni rolę partnera w dziale Audit & Assurance. W latach 2011-13 pracował w londyńskim biurze Deloitte zajmując stanowisko managera w dziale ... Więcej

Wojciech Zawada

Wojciech Zawada

Partner

Wojciech związany jest z Deloitte od ponad 14 lat. Doświadczenie w pracy audytorskiej zdobywał pracując dla największych spółek w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako biegły rewiden... Więcej

Adam Czechanowski

Adam Czechanowski

Partner Associate, Audit & Assurance, Deloitte

Adam jest jednym z liderów Zespołu Assurance w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w kierowaniu projektami doradczymi we współpracy z różnorodnymi klientami, zarówno spółkami krajowymi jak i... Więcej