Poznaj nasze zespoły i ich lokalizacje:

Zespół Corporate Finance świadczy usługi doradcze w transakcjach fuzji i przejęć (M&A), zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz najbardziej prestiżowych przedsiębiorstw, funduszy private equity oraz podmiotów z sektora MŚP.
Kompleksowe doradztwo obejmuje m.in.:

 Przygotowanie dokumentów marketingowych,
 Stworzenie listy potencjalnych inwestorów,
 Koordynacja przepływu informacji oraz prac pozostałych doradców pracujących na danym projekcie,
 Czynny udział w negocjacjach.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół Debt and Capital Advisory oferuje wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, aby sprostać unikalnym wymaganiom przedsiębiorstw w różnych sytuacjach. Członkowie zespołu pomagają Klientom między innymi w strukturyzacji i pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w celu wsparcia organicznej ekspansji biznesu, akwizycji oraz dedykowanej formy finansowania, w tym: finansowania projektów, finansowania lewarowanego, soft restructuring oraz transakcji na rynku nieruchomości.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół Financial Services Industry (FSI), w ramach praktyki doradztwa finansowego Deloitte, doradza instytucjom finansowym, a także klientom korporacyjnym w zakresie realizacji strategii M&A, transakcji NPL oraz usług wyceny. Zespół dedykowany jest zarówno globalnym, jak i krajowym instytucjom finansowym takim jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, brokerzy ubezpieczeniowi, fundusze inwestycyjne, FinTechs. Świadczy również usługi strategicznego doradztwa korporacyjnego przy transakcjach corporate finance, asystuje w ocenie możliwości inwestycyjnych oraz oferuje profesjonalne usługi doradcze w zakresie podejmowanie skutecznych i terminowych decyzji biznesowych i inwestycyjnych.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół Forensic zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem nadużyciom oraz ustalaniem faktycznego przebiegu zdarzeń z wykorzystaniem metod analitycznych i informatyki śledczej. Pomaga w sytuacjach, gdy potrzebne jest:

 Szybkie i/lub dyskretne zabezpieczenie dowodów (w tym cyfrowych),
 Ustalenie sprawców nadużyć,
 Oszacowanie ewentualnej straty,
 Wdrożenie i obsługa systemu dla sygnalistów – whistleblowing,
 Wsparcie klienta w procesie przeciwdziałania nadużyciom.

Oferuje specjalistyczne przeglądy i audyty dochodzeniowe w sprawach dotyczących podejrzewanych lub stwierdzonych przypadków nadużyć i korupcji oraz naruszeń norm i procedur ustanowionych przez obowiązujące regulacje wewnętrzne lub prawo.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół działa jako doradca transakcyjny na rynku OZE, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej, tworząc wartość dla lokalnych i globalnych klientów w całym cyklu życia fuzji i przejęć.

Zespół wspiera Klientów w organizowaniu struktur kontraktowych na odbiór energii oraz doradza przedsiębiorstwom w zawieraniu umów PPA. Dzięki temu, z jednej strony pomaga im zabezpieczyć dostawy energii w długiej perspektywie po stabilnych cenach, a z drugiej, pomaga osiągnąć odpowiedni zwrot z inwestycji, mając jednocześnie na uwadze rentowność projektu.

Lokalizacja: Warszawa

Zespół M&A Data Analytics specjalizuje się w pozyskiwaniu wartości dodanej z analizy i syntezy dostępnych danych dla klientów transakcji M&A oraz doradztwa finansowego. Zakres wsparcia obejmuje proces end-to-end lub jego część, w tym m.in.:

 Segmentacja portfeli instrumentów finansowych, bazy klientów, produktów,
 Implementacja modeli finansowych oraz automatyzacja procesów przy użyciu zaawansowanych języków programowania, w celu poprawy jakości oraz efektywności budżetowania i stress testów,
 Modelowanie predykcyjne, które wzmacnia jakość założeń projekcji finansowych,
 Analiza dużych zbiorów danych w celach biznesowych,
 Budowa interaktywnych raportów oraz wizualizacji wzbogacających materiały dla klientów.

Lokalizacja: Warszawa, Gdańsk, Katowice

Zespół M&A Transaction Services wykonuje analizy przedinwestycyjne oraz oferuje różnorodne wsparcie w procesie transakcyjnym. Poza standardowym due diligence, prowadzi wachlarz dodatkowych usług wsparcia w transakcjach fuzji i przejęć, dostosowując je do charakteru, formy i skali transakcji.

Usługi, które konsultanci tego zespołu świadczą swoim klientom to, m.in.:

 Analizy i badania typu finansowe due diligence dla kupujących,
 Raporty typu “Vendor due diligence”,
 Wsparcie strony sprzedającej w przygotowaniu informacji finansowej dla inwestorów,
 Analiza i komentarze do umów kupna/sprzedaży spółek lub biznesów dotyczące kwestii finansowo-księgowych (SPA advisory).

Lokalizacja: Warszawa, Katowice, Poznań, Rzeszów

Nasz zespół doradza we wszystkich aspektach wyceny spółek, aktywów generujących dochód, notowanych i nienotowanych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, kredytów strukturyzowanych, papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, własności intelektualnej i wartości niematerialnych.

W skład usług wchodzą, m.in.:

 wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji;
 weryfikacja modeli finansowych;
 przygotowanie prognoz wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć;
 przygotowanie struktury finansowania projektów;
 przygotowanie niezależnego przeglądu biznes;
 kompleksowe wsparcie transakcyjne.

Lokalizacja: Warszawa, Katowice

Zobacz, dlaczego warto dołączyć do zespołu Valuation & Modeling

Zespół Value Creation Services zajmuje się poszukiwaniem wartości w sytuacjach fuzji i przejęć, zbywania całości lub części biznesu, czy restrukturyzacji i poprawy wydajność przedsiębiorstwa. Zespół realizuje projekty z zakresu:

 Due diligence (operacyjne, komercyjne),
 Planowania budowy wartości i poszukiwania synergii,
 Integracji po fuzji lub przejęciu,
 Planowania podziału lub carve-out,
 Planowania przekształcenia i restrukturyzacji.

Lokalizacja: Warszawa

Dowiedz się o nas więcej:

Przykłady transakcji zrealizowanych przez nasz zespół Corporate Finance w ostatnich latach:

Ścieżka rozwoju w dziale Doradztwa Finansowego:

Dlaczego Doradztwo Finansowe w Deloitte?

Dowiedz się, co w swojej pracy cenią nasi pracownicy:

Wybrane sylwetki ekspertów Doradztwa Finansowego:

Nagrody i wyróżnienia:Masz pytania w kwestiach pracy w dziale Doradztwa Finansowego lub rekrutacji?
Skontaktuj się z nami!

Global Tax Activation

assets