Artykuł

Badanie wyników finansowych globalnej branży lotnictwa, kosmicznej i obronności w 2016 roku

Sektor powraca na ścieżkę wzrostu

Lipiec 2016

Sektor powraca na ścieżkę wzrostu, choć amerykański podsektor zbrojeniowy osiągnął najniższy jak dotąd poziom, a marża zysku nadal utrzymuje się na tym samym poziomie.

Badanie analizuje sytuację stu największych światowych firm działających w sektorze lotniczym i zbrojeniowym oraz jednostek biznesowych z tej branży operujących w ramach konglomeratów przemysłowych, których przychody w 2015 roku przekroczyły 500 milionów USD, gdzie ich sprawozdania finansowe zostały złożone do 31 grudnia 2015 roku.


Najważniejsze spostrzeżenia

  • Przy stałej podstawie walutowej globalne przychody sektora lotnictwa, kosmicznego i obronnego wyprzedziły inflację powracając na ścieżkę wzrostu, jednak jeśli sytuację sektora mierzyć według płynnego kursu dolara, przemysł ten wydaje się doświadczać spadku.
  • Podsektor zbrojeniowy odradza się, prawdopodobnie ze względu na zwiększenie wydatków militarnych przez rządy, które pragną dokapitalizować rodzime infrastruktury obronne. 
  • W 2015 roku rekordowo wzrosła ilość komercyjnych projektów lotniczych i kosmicznych oraz portfel zamówień przy znacznym zwiększeniu przychodów; zgodnie z oczekiwaniami, w przyszłych latach sytuacja w sektorze powinna się ustabilizować. 
  • Europejski sektor lotnictwa, kosmiczny i obronny spycha sektor amerykański na drugi plan pod względem wzrostu przychodów - prawdopodobnie wynika to z intensyfikacji konkurencji na rynku, zwiększenia nakładów na zbrojenia oraz stałego rozwoju produkcji komercyjnych samolotów. 
  • Nadal rośnie wydajność, przy jednoczesnym wzroście dochodowości na pracownika – zjawisko to prawdopodobnie wiąże się z coraz większym stopniem automatyzacji, która zastępuje pracę manualną, pojawieniem się inicjatyw w zakresie usprawniania działania i niższymi kosztami ogólnymi, które wynikają ze wzmożenia aktywności w sferze fuzji i przejęć. 
  • W porównaniu do firm usługowych i dostawców struktur lotniczych, dostawcy napędu, elektroniki lotniczej i innych złożonych systemów nadal osiągają wysokie marże operacyjne i zyski. 
  • Marża operacyjna amerykańskiego sektora lotnictwa, kosmicznego i zbrojeń pozostaje wyższa niż w Europie o 3,4%, jednak dochodowość europejskich firm branżowych rośnie. 
  • Wykorzystując niskie oprocentowanie, spółki – szczególnie w Stanach Zjednoczonych - zaciągają liczne kredyty w celu finansowania wykupu akcji własnych, przejęć i rozwoju produktów.
  • Siłą napędową dla wielu wskaźników finansowych jest wzrost przychodów producentów oryginalnych samolotów komercyjnych i ich dostawców, a także zwiększone dochody firm z sektora zbrojeniowego w Europie.

W 2015 roku w amerykańskim podsektorze zbrojeniowym nadal obserwowano tendencje spadkowe, jednak obecnie skala tego zjawiska nieco się zmniejszyła. Oczekuje się, że sytuacja wróci do stanu normalnego w przyszłym roku ze względu na duże prawdopodobieństwo zwiększenia budżetów obronnych na świecie.

Zakres badania:

W ramach badania przeprowadzono ocenę wyników działalności na podstawie 29 kluczowych wskaźników finansowych, w tym najważniejszych wskaźników wzrostu i nominalnych z zakresu przychodów, zysków z działalności operacyjnej, marży operacyjnej, ROIC (stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału), wolnych środków pieniężnych, FCM, współczynnika BTB, wydajności pracowników oraz wyników na rynku akcji. Wszystkie dane finansowe zawarte w badaniu zostały przeliczone na walutę stałą w celu eliminacji wpływu wahań kursowych na wyniki poszczególnych firm czy też sektora globalnego jako całości.

W przypadku zestawiania wyników z danymi z lat poprzednich, dane te zostały najpierw odpowiednio przeliczone. W niniejszym badaniu odnosimy się do wskaźników finansowych na poziomie spółek, szczególnie dla graczy, którzy uzyskali najlepsze wyniki, ale również wybiórczo odnośnie innych. Mimo to trzeba podkreślić, że nie należy analizować danych dotyczących poszczególnych firm w oddzieleniu, ponieważ zazwyczaj wiążą się one z nietypowymi transakcjami przeprowadzanymi przez daną firmę, takimi jak przejęcia dokonane w latach poprzednich, wyjątkowe okoliczności, itp. Dane firmy rozpatrywane łącznie dają lepsze podstawy do ogólnej oceny wyników finansowych globalnego sektora lotnictwa, kosmicznego i obronnego oraz poszczególnych spółek, które do niego należą. 

Poprzednia edycja raportu (2015)
 

Pobierz PDF. Dokument dostępny w języku angielskim.

Wzrost przychodów sektora obronnego i lotnictwa w ostatnich 5 latach

Czy ta strona była pomocna?