Przemysł obronny, lotnictwo, raport przemysłu obronnego, raport przemysłu lotniczego

Artykuł

Badanie wyników finansowych globalnej branży lotnictwa, kosmicznej i obronności w 2017 roku

Przemysł obronny rośnie, podczas gdy lotnictwo cywilne spowalnia

lipiec 2017

Spada tempo wzrostu dochodów globalnej branży lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń - obecnie, wskaźniki tylko nieznacznie wyprzedzają wzrost PKB na świecie.

Przychody globalnego sektora lotnictwa, kosmonautyki  zbrojeń podniosły się o 2,4 procent w 2016 roku (15,7 mld USD), osiągając wartość 674,4 mld USD. Stopa wzrostu spadła z wartości 3,8% osiągniętej w roku 2015. Mimo to jednak, wskaźniki dla sektora nadal nieco wyprzedzają szacowany wzrost globalnego produktu krajowego brutto (PKB) wynoszący 2,3%. Sektor zawdzięcza tę zwyżkę przede wszystkim rozwojowi europejskiego podsektora komercyjnego i amerykańskiego podsektora obronnego.

Wzrost przychodów komercyjnej branży lotniczej i kosmicznej na świecie zwolnił.

W 2015 roku wzrost przychodów sięgał 6,3%, a w 2016 roku wynosił już tylko 2,7%. Przychody podsektora podniosły się z wartości 314,7 mld USD w roku 2015 do 323,1 mld USD. Europejski podsektor odnotował znaczący wzrost (o 6,7%), podczas gdy wzrost w Stanach Zjednoczonych był raczej niewielki, rzędu 1,3%. Taki stan rzeczy wynika bezpośrednio z 1,8% spadku, jaki odnotowano w zakresie amerykańskich projektów lotniczych, podczas gdy jednocześnie, w Europie liczba takich projektów wzrosła o 8,3%. Portfel zamówień lotniczych utrzymał się na rekordowo wysokim poziomie, podnosząc się o 1,6%, do wartości 13.687, w 2016 roku.

Globalny podsektor obronny nadal wychodzi z kryzysu, przy jednoczesnym wzroście nakładów zbrojeniowych.

Po ożywieniu obserwowanym w 2015 roku, w roku 2016 przychody zbrojeniowe na świecie wzrosły o 2,1%, czyli o 7,2 mld USD, do kwoty 351,3 mld USD. Światowe wydatki na obronę poszły w górę o 0,6%, przy czym w Stanach Zjednoczonych odnotowano ich wzrost o 1,7%. Stało się tak przede wszystkim za sprawą zwiększenia przychodów amerykańskiej branży zbrojeniowej o 3,1% wynikającego z 3,6% wzrostu nakładów Departamentu Obrony - najważniejszego klienta tego sektora. Dla porównania, przychody podsektora obronnego w Europie podniosły się jedynie o 0,6% przy wzroście nakładów obronnych o 2,8%. Pomimo zwiększenia wydatków, obniżył się poziom wzrostu przychodów obronnych w Europie. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w przekształceniach portfela Airbus Defense & Space, (rzędu 1.3 mld USD na niekorzyść firmy).

Europejski sektor lotniczy i obronny nadal wyprzedza w sektor amerykański pod względem wzrostu przychodów.

W 2016 roku spółki reprezentujące tę branżę w Europie mogły pochwalić się 3,7% wzrostem w skali roku, pozostawiając w tyle spółki amerykańskie, które odnotowały wzrost rzędu  2,4%. Wynik ten jest echem rezultatów z 2015 roku, kiedy to sektor europejski wzrósł o 8,2%, podczas gdy analogiczne przychody sektora w Stanach Zjednoczonych podniosły się jedynie o 1,4%. W 2016 roku firmy europejskie zawdzięczały swój rozwój głównie wynikom osiągniętym przez podsektor lotnictwa i kosmonautyki, który zwiększył swoje przychody o 6,7% dzięki komercyjnych projektom lotniczym.  Z drugiej strony, europejski podsektor obronny wzrósł tylko o 0,6% w porównaniu do 3,1% wzrostu podsektora obronnego w Stanach Zjednoczonych.

Zwiększone wpływy wynikały ze wzrostu przychodów w segmentach elektroniki i OEM (original equipment manufacturing).

Firmy działające na tych obszarach zarobiły, odpowiednio 3,4 i 3,7 mld USD. Rozwój segmentu OEM prawdopodobnie wynika ze znaczącej zwyżki przychodów Grupy Airbus (2,4 mld USD) i Lockheed Martin (1,9 mld USD) w 2016 roku. W segmencie elektroniki prym wiedzie Grupa Harris, która zarobiła 2,4 mld USD, głównie dzięki transakcji nabycia Exelis.

Rentowność operacyjna firm reprezentujących sektor lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń utrzymuje się na niezmienionym poziomie - sytuacja sektora w Europie się poprawia, a w Stanach Zjednoczonych - nieco pogarsza.

Marże operacyjne ciągle utrzymują się na poziomie dwucyfrowym, tzn. 10,4%, czyli ich wartość nie odbiega zbytnio od wyniku 10,5% odnotowanego w 2015 roku. Marże w sektorze amerykańskim spadły o 2,5% - do 11,5%, podczas gdy europejskie firmy wykazują marże rzędu 9,6%, co stanowi zwyżkę o 5,3%.

Te tendencje zwyżkowe wiążą się przede wszystkim z sukcesami Airbus, Rolls-Royce i Safran. W konsekwencji, różnica między Stanami Zjednoczonymi a Europą zmniejszyła się z 2,3% w 2015 roku do 1,8%.  Poprawa sytuacji jest potwierdzeniem wzmożonego ukierunkowania Europy na racjonalizację wykorzystania aktywów i ograniczenie wydatków operacyjnych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia zintensyfikowano wysiłki w zakresie zwiększania skali działalności poprzez wprowadzanie panaeuropejskich sojuszy i przedsięwzięć typu joint venture - działania w tym zakresie prawdopodobnie będą nadal podejmowane w obliczu nacisków cenowych i dużej konkurencji ze strony Rosji, Chin i innych krajów.

Umacnia się wzrost zysków operacyjnych w sektorze zbrojeniowym na świecie w miarę usztywniania marż w sektorze lotnictwa i kosmonautyki komercyjnej.  Zyski komercyjnego podsektora lotniczego i kosmicznego spadły w 2016 roku o 9,4% w porównaniu do marż operacyjnych firm z branży zbrojeń, które podniosły się o 5,3% mimo wzrostu przychodów jedynie o 2,1% w 2016 roku. Zyski operacyjne podsektora komercyjnego spadły do wartości 9,1%, podczas gdy marże firm zbrojeniowych wzrosły do poziomu 11,5%. Zwiększenie marż podsektora obronnego wiąże się ze świetnymi wynikami operacyjnymi firm Rolls- Royce i Lockheed Martin.

Segment dostawców napędu osiągnął w tym względzie najwyższe wyniki.

Dostawcy Tier 2 uplasowali się natomiast na drugiej pozycji. Dostawcy Tier 2 osiągali już marże rzędu blisko 20% i nadal wyprzedzją dostawców Tier 1. W 2016 roku zyski operacyjne segmentu dostawców napędu wzrosły z wartości 18% do 19,2%, a odnośnie dostawców Tier 2, z wartości 16,7% do 17,9%.  Marże operacyjne dostawców Tier 1 utrzymały się w roku 2016 na poziomie 10,0%, choć były znacznie niższe niż zyski w segmencie Tier 2.

W 2016 roku w sektorze produkcyjnym zaobserwowano umiarkowaną poprawę dzięki dynamicznemu rozwojowi w Europie.

Produkcja w branży lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń wzrosła o 1,9% dzięki znaczącej poprawie sytuacji w poprzednich latach i wzrostom rzędu 7,6, 7,7 i 11,7 odpowiednio w 2012, 2013, i 2014 roku.  W globalnych firmach tego sektora produkcja przypadająca na jednego pracownika wynosi średnio 36.504 USD - stanowi to niewielką zwyżkę i wynika ze spadku bazy pracowniczej o 1,1% i niewielkiego wzrostu zysków operacyjnych.  W europejskim sektorze lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń nastąpił znaczący wzrost produkcji (11,1%), podczas gdy amerykańskie wskaźniki produkcji podniosły się jedynie o 1,1%.  Jednocześnie jednak, nadal istnieją spore rozbieżności odnośnie poziomu produkcji w przeliczeniu na jednego pracownika - w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 42.817 USD, a w Europie odpowiednio - 31.970 USD.

Ciągle rośnie zadłużenie, ponieważ przedsiębiorstwa zwiększają efekt dźwigni finansowej dla potrzeb finansowania swoich zakupów, wykupu akcji własnych oraz opracowywania nowych innowacyjnych produktów

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego dla globalnego sektora lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń pogorszył się (39,4%), z poziomu 1,18 w 2015 roku do 1,65. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten pogorszył się o 34,2%, z poziomu 1,79 do 2,40. Zważywszy, że stopy procentowe nadal utrzymują się na niskim poziomie, kapitał zewnętrzny, szczególnie w USA, wykorzystano na finansowanie wykupów akcji własnych, transakcji nabycia oraz na rozwój produktów.  Chociaż europejskie firmy z branży zaobserwowały w 2016 roku osłabienie wskaźnika zadłużenia kapitału własnego do poziomu 1,58, nadal utrzymały swoją znacznie silniejszą pozycję niż przedstawiciele tego sektora działający w Stanach Zjednoczonych.

Wyniki europejskich i amerykańskich firm z sektora lotnictwa, kosmonautyki i zbrojeń są lepsze niż odpowiednie indeksy rynkowe.  Amerykańskie firmy znacznie wyprzedziły wyniki indeksu Standard & Poor’s (S&P) 500, który odnotował wzrost o 11,2% wobec indeksu Dow Jones A&D (ze wzrostem 17,9%). Analogicznie, wyniki firm europejskich poprawiły się o 4,9% w 2016 roku, co znacznie przewyższa wartości indeksu STOXX 600, który wykazał wzrost rzędu 1,3%.

Badanie wyników finansowych globalnej branży lotnictwa, kosmicznej i obronności w 2017 roku

Poprzednie edycje badania (pobierz PDF):

Czy ta strona była pomocna?