Rozwiązania

Sektor hotelarski

Doradztwo dla branży hotelarskiej

Deloitte to firma, która wspomaga przedsiębiorców usługami doradztwa podatkowego najwyższej jakości, doświadczeniem oraz wiedzą. Specjaliści Deloitte stale monitorują zmiany przepisów podatkowych, zmieniającą się praktykę polskich organów podatkowych, a także nowe orzecznictwo zarówno polskich sądów administracyjnych, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące działalności podmiotów z branży hotelarskiej.

Specjaliści Deloitte wspierają największe hotele działające w Polsce oraz podmioty powiązane z sektorem hotelarskim (takie jak wypożyczalnie samochodów, pensjonaty, sieci klubów fitness, itp.) poprzez przekazywanie najnowszych informacji dotyczących podatkowych aspektów funkcjonowania firm w tej branży, wraz z eksperckim komentarzem i praktyczną analizą szans oraz zagrożeń wynikających ze zmian w prawie bądź podejścia władz skarbowych do poszczególnych zagadnień specyficznych dla branży hotelarskiej.  W ostatnim okresie nasze analizy dotyczyły m.in.:

  • podejścia polskich władz skarbowych, a także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do kwestii opodatkowania opłat pobieranych w związku z odwołaniem rezerwacji oraz wynikających z nabycia usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji usług hotelowych;
  • możliwości optymalizacji podatkowej dla podmiotów planujących inwestycje w branży hotelarskiej (w tym m.in. wynikających z preferencyjnych rozwiązań przyjętych w związku z organizacją EURO 2012 w Polsce) – zwolnienie od podatku od nieruchomości;
  • śledzenia procesów legislacyjnych mających wpływ na działalność hoteli (m.in. procesu legislacyjnego mającego na celu utrzymanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług gastronomicznych);
  • zasad opodatkowania programów lojalnościowych, a także innych wydatków o charakterze marketingowym, specyficznych dla podmiotów z branży hotelarskiej;
  • konsekwencji podatkowych wynikających z zawarcia umów o zarządzanie hotelem.

Zespół doradztwa podatkowego dla branży hotelarskiej składa się z doświadczonych specjalistów posiadających wiedzę zdobytą w trakcie szkoleń i konferencji, a także doświadczenie praktyczne, wynikające z realizacji wielu przedsięwzięć dla największych podmiotów działających w branży hotelarskiej w Polsce. 

Powyższe projekty obejmowały m.in.:

  • przeprowadzanie przeglądów podatkowych, mających na celu wskazanie ryzyk podatkowych, a także możliwości optymalizacji podatkowej;
  • usługi bieżącego doradztwa typu hot-line, polegające na udzielaniu na bieżąco odpowiedzi na pytania zgłaszane przez przedstawicieli służb księgowych podmiotów działających w branży hotelarskiej, związane z ich bieżącą działalnością;
  • przeglądy podatkowe specyficznych obszarów działalności podmiotów z branży hotelarskiej, w tym m.in. wydatków o charakterze marketingowym w świetle zmian przepisów podatkowych, a także zmieniającej się praktyki władz skarbowych;
  • pomoc w uzyskaniu wiążących intepretacji podatkowych dotyczących traktowania na gruncie przepisów podatkowych specyficznych operacji (transakcji pojawiających się w branży hotelarskiej takich jak napiwki, paid-outs, programy lojalnościowe);
  • prowadzenie postępowań podatkowych.