Regulacje usług płatniczych i otwartych finansów. Kogo dotyczą i od kiedy będą obowiązywały?

Artykuł

Regulacje usług płatniczych i otwartych finansów. Kogo dotyczą i od kiedy będą obowiązywały?

PSD3, PSR, Digital Euro oraz FIDA

Regulacje prawne

Kogo dotyczą regulacje usług płatniczych (PSD3, PSR, Digital Euro):

Głównymi adresatami nowych przepisów są dostawcy usług płatniczych, czyli przede wszystkim:

 • banki
 • instytucje płatnicze
 • instytucje pieniądza elektronicznego
 • SKOK-i
 • mniejsze podmioty rynku płatności (małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych, dostawcy wyłącznie usługi dostępu do informacji o rachunku)

Dodatkowo zasady świadczenia usług płatniczych wpłyną również na podmioty dostarczające infrastrukturę rynku (systemy płatności, organizacje płatnicze) oraz dostawcy usług technicznych, w tym podmioty współpracujące z dostawcami na zasadzie outsourcingu. Zmiana zakresu usług pozostających poza zakresem dyrektywy PSD3 wpłynie również na niektóre podmioty świadczące tzw. usługi wyłączone (w tym niezależnych operatorów ATM, wydawców instrumentów typu close-loop, podmioty korzystające z wyłączenia dla agenta handlowego oraz przedsiębiorców świadczących usługi transportu gotówki).

Kogo dotyczą regulacje otwartych finansów (FIDA):

Projektowane regulacje dotyczące otwartych finansów objąć mają szeroki zakres instytucji finansowych. Poza podmiotami, do których mają już zastosowanie obowiązki wynikające z otwartej bankowości zgodnie z dyrektywą PSD2 (banki, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, SKOK-i), nowe przepisy obejmą także:

 • zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) i alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)
 • pośredników ubezpieczeniowych
 • agencje ratingowe
 • niektóre podmioty rynku kryptoaktywów (CASP, wydawcy ART)
 • niektóre podmioty rynku emerytalnego (IORP, PEPP)

Nowe przepisy będą dotyczyć również podmiotów zajmujących się przetwarzaniem danych finansowych – dotyczy to zarówno zarejestrowanych dostawców świadczących usługę dostępu do informacji (AISP), jak również podmiotów (dotychczas) nieregulowanych, które dopiero zamierzają wykorzystać możliwości dostępu do danych o produktach bankowych, ubezpieczeniowych czy inwestycyjnych uczestników rynku finansowego. Do takich podmiotów można zaliczyć przedsiębiorstwa, które rozważają działalność w charakterze FISP, czyli dostawców usług dostępu do informacji finansowych (financial information service providers).

Kiedy należy spodziewać się wejścia w życie nowych regulacji?

Przyjęcie nowych regulacji spodziewane jest w perspektywie ok. 2-3 lat od opublikowania projektów (2025-26). Z uwagi na liczbę aktów prawnych, ich przyjęcie będzie najprawdopodobniej odbywać się etapami i zostanie rozłożone w czasie.

Opublikowane projekty to głównie rozporządzenia, co oznacza, że nie będą wymagać implementacji do prawa krajowego. Wyjątkiem jest dyrektywa PSD3, której zakres został jednak znacznie ograniczony – większość zagadnień została wydzielona do rozporządzenia PSR, a sama dyrektywa obejmuje głównie kwestie licencjonowania i nadzoru nad instytucjami płatniczymi i dostawcami niektórych usług wyłączonych.

Ewentualne opóźnienia w transpozycji nowych regulacji do prawa polskiego może zatem utrudniać stosowanie niektórych przepisów (np. związanych z licencjonowaniem dostawców), ale nie wpłynie na termin dostosowania się przez instytucje finansowe do nowych obowiązków.

Czy ta strona była pomocna?