Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej - opieka farmaceutyczna

Analizy

Przyspieszenie w sprawie opieki farmaceutycznej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i niektórych innych ustaw

Alert prawny: Farmacja i zdrowie 2/2016

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz kilku innych ustaw w zakresie związanym z wprowadzeniem zinstytucjonalizowanej opieki farmaceutycznej. Na czym mają polegać zmiany?

Opieka farmaceutyczna uwględniona w projekcie ustawy

Ministerstwo Zdrowia wsłuchało się w głos środowiska aptekarskiego, które od wielu lat postuluje wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia zinstytucjonalizowanej opieki farmaceutycznej. Projektowane zmiany mają na celu wzmocnienie roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia i przeniesienie na nich części podstawowych obowiązków lekarzy POZ. Jak przekonują autorzy projektu, zaproponowane zmiany spowodować mają wzmocnienie roli profilaktyki poprzez poszerzenie możliwości monitorowania parametrów zdrowotnych populacji. To z kolei ma iść w parze ze zmniejszeniem zachorowalności na choroby społeczne, przekładając się na spadek liczby hospitalizacji i powikłań.

Definicja opieki farmaceutycznej, która znaleźć ma się w ustawie – Prawo farmaceutyczne, stanowi, że opieką farmaceutyczną jest działanie polegające na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii, w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta. 

Finansowanie opieki farmaceutycznej

Zgodnie z tekstem projektu ustawy, świadczenia opieki farmaceutycznej mają zostać włączone do katalogu tzw. zakresów świadczeń gwarantowanych, a co za tym idzie, usługi tego rodzaju mają być finansowane z budżetu NFZ na podstawie umowy ze świadczeniodawcami – podmiotami prowadzącymi aptekę. Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych w ramach opieki farmaceutycznej nie jest jeszcze znany, ponieważ decyzje w tym zakresie zapadną dopiero na etapie opracowywania aktów wykonawczych. Przewiduje się także możliwość realizacji usług opieki farmaceutycznej na zasadach komercyjnych.

Jak przewiduje projekt nowelizacji, pacjenci (świadczeniobiorcy) składać będą w aptekach deklaracje wyboru farmaceuty, które będą zbliżone do tych dotyczących wyboru lekarza POZ czy pielęgniarki i położnej. Planowane są także zmiany dotyczące zakresu informacji gromadzonych przez apteki i przekazywanych ministrowi zdrowia i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Opieka farmaceutyczna – szczegółowe rozwiązania

Świadczeń z zakresu opieki farmaceutycznej mogliby udzielać wyłącznie farmaceuci legitymujący się odpowiednim stażem pracy i doświadczeniem. W aktualnej wersji projektu, warunkiem dopuszczenia do realizacji tego typu świadczeń jest zaliczenie przez farmaceutę pięcioletniego okresu szkoleń ciągłych. Należy się spodziewać, że sposób określenia minimalnych warunków w tym zakresie będzie podlegał jeszcze zmianom. Dodatkowo, apteki będą zobowiązane do ustalenia zasad i organizacji opieki farmaceutycznej w placówce, o których to zasadach będą informować pacjentów poprzez wywieszenie stosownej informacji w zajmowanym lokalu.

Farmaceuta udzielający świadczeń opieki farmaceutycznej zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Dodatkowo, świadczenie usług opieki farmaceutycznej podlegać ma także przepisom ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, na zasadach analogicznych jak wszelkie inne świadczenia opieki zdrowotnej. W praktyce oznaczać to będzie konieczność włączenia dokumentacji medycznej prowadzonej przez farmaceutów do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Umożliwi to udostępnianie farmaceutom za pomocą wprowadzanego aktualnie systemu SIM (Systemu Informacji Medycznej) dokumentacji prowadzonej np. przez lekarzy prowadzących pacjentów objętych opieką. Dostęp do tego rodzaju informacji, a w szczególności do danych na temat przyjmowanych przez pacjenta leków, w naszej ocenie warunkuje sukces całego przedsięwzięcia. 

Link do projektu na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie.

Subskrybuj "Alerty prawne: Farmacja i zdrowie"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych: Farmacja i zdrowie Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?