Rozporządzenie REMIT

Nowości

Rozporządzenie REMIT oraz Prawo Energetyczne -  ważne zmiany

Alert prawny (15/2015)

W październiku wejdzie rozporządzenie REMIT, nakładające obowiązek raportowania oraz nowelizacja prawa energetycznego nakładająca sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie obowiązków REMIT.

Przedsiębiorstwa energetyczne oraz niektórych odbiorców czekają w najbliższych miesiącach istotne zmiany związane z ich uczestnictwem w rynku energii elektrycznej oraz rynku gazu ziemnego. Po pierwsze, wspominanych przedsiębiorców i odbiorców zaczną dotyczyć nowe obowiązki wynikające z tzw. Rozporządzenia REMIT (1). Po drugie, na końcowym etapie procesu legislacyjnego znajdują się prace nad nowelizacją Prawa energetycznego (2) wprowadzającą sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie obowiązków REMIT.

Obowiązek raportowania transakcji giełdowych wchodzi w życie w 2015 roku

W dniu 7 października 2015 roku wejdzie w życie obowiązek dotyczący raportowania produktów energetycznych dotyczących energii elektrycznej oraz gazu sprzedawanych w obrocie hurtowym na zorganizowanych platformach obrotu. Natomiast 7 kwietnia 2016 roku – zawieranych poza rynkiem zorganizowanym (OTC).

Obowiązek raportowania transakcji dotyczących produktów energetycznych zawieranych na rynku zorganizowanym jak i OTC to kolejny - obok obowiązku podawania informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości, zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznej oraz zakazu manipulacji na rynku – mechanizm mający na celu zapewnienie większej transparentności funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Uczestnicy rynku (m.in. sprzedawcy energii, wytwórcy energii, odbiorcy końcowi posiadający zdolność konsumpcji równą lub większą niż 600 GWh/rok, operator sieci przesyłowej, operatorzy sieci dystrybucyjnych, podmioty zajmujące się transportem gazu ziemnego, operatorzy systemów magazynowania, określone przedsiębiorstwa inwestycyjne) będą zobowiązani do przedstawienia szczegółowych danych dotyczących zawartych kontraktów na produkty energetyczne do agencji unijnej – tzw. ACER (3). Uczestnik rynku może dokonywać raportowania samodzielnie bądź też za pomocą innego podmiotu (usługi tego typu świadczyć będzie w odniesieniu do transakcji giełdowych Towarowa Giełda Energii S.A.).
Co istotne, warunkiem wypełnienia obowiązku raportowania jest dokonanie wcześniejszej rejestracji w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Nowelizacja prawa energetycznego a sankcje REMIT

Zgodnie z oczekiwaniami nowelizacja Prawa energetycznego dotycząca wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie REMIT i uprawnień kontrolnych Prezesa URE wejdzie w życie w pierwszych tygodniach jesieni 2015 r.

Nowelizacja wprowadzi dwa rodzaje sankcji – administracyjne oraz karne.

Kary administracyjne, nakładane między innymi za brak podania informacji wewnętrznej do publicznej wiadomości, brak przekazania ACER albo też przekazanie nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, podanie nieprawdziwych danych dotyczących zdolności i wykorzystania instalacji służących do produkcji, magazynowania, przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego, lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny jak i instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), wynosić będą mogły do 1.000.000 zł.

Przepisy karne wprowadzą możliwość nałożenia na osobę, która między innymi dokonuje manipulacji na rynku, wykorzystuje informację wewnętrzną poprzez nabywanie lub zbywanie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, kary pozbawienia wolności (do 8 lat) kary ograniczenia wolności albo kary grzywny(do 5.000.000 zł).

REMIT – kto będzie kontrolował?

Prawo kontroli wypełniania obowiązków REMIT zostanie powierzone Prezesowi URE . W ramach prowadzonych czynności, kontrolujący posiadać będą szerokie uprawnienia dotyczące wglądu do wszelkich dokumentów, pomieszczeń spółki, żądania przedstawienia ustnych wyjaśnień. Perspektywa wprowadzenia surowych sankcji za nieprzestrzeganie REMIT oraz daleko idących uprawnień kontrolnych Prezesa URE powoduje, iż przedsiębiorcy będący adresatami REMIT interesują się nie tylko zapewnieniem przestrzegania nowych przepisów, ale także prowadzą weryfikację tych postanowień REMIT, które już są w mocy.

___

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii.
2) Projekt nowelizacji został oznaczony jako druk nr 3590.
3) Agency for the Cooperation of Energy Regulators.

 

Zobacz także

Przewodnik po REMIT
Obowiązki uczestników rynku wynikające z rozporządzenia REMIT i znowelizowanego prawa energetycznego

Subskrybuj "Alerty prawne"

Otrzymuj powiadomienia na e-mail o nowych Alertach prawnych Deloitte Legal

Czy ta strona była pomocna?