Zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Artykuł

Zmiana w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

W dniu 5 października 2023 r. wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Alert Prawny

W dniu 20 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie dojdzie do zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja wprowadza regulacje mające między innymi wpływ na strukturę transakcji M&A.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 5 października 2023 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, celem nowelizacji jest doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Zmiany mają być również odzwierciedleniem doświadczeń w stosowaniu obowiązujących przepisów i ujednolicenie przyjętych tam rozwiązań w celu usprawnienia możliwości ich skuteczniejszego stosowania.

Poniżej przedstawiamy zarys najważniejszych kwestii wynikających ze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego:

  • rozszerzenie prawa pierwokupu udziałów i akcji w spółce dominującej – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługiwać będzie teraz prawo pierwokupu udziałów i akcji nie tylko w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha, ale również w spółce dominującej (w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH), która posiada udziały bądź akcje w takiej spółce,
  • wyłączenie prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej, w przypadku zbywania udziałów i akcji w celu ich umorzenia,
  • zmiana obowiązków związanych z przekształcenie spółek – w obecnym brzmieniu ustawy, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia się spółek prawa handlowego, KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Po nowelizacji, ograniczenie to będzie nadal obowiązywało w sytuacji podziału albo łączenia spółek handlowych, a w zakresie przekształcenia – w przypadkach przekształcenia przedsiębiorcy albo spółki cywilnej w spółkę handlową na podstawie przepisów KSH,
  • uchylenie przepisów stanowiących o uprzywilejowaniu fundacji rodzinnych w stosunku do innych osób prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, tj. przepisów pozwalających fundacji rodzinnej na obrót gruntami rolnymi bez spełnienia wymagań, które są nakładane na podmioty niebędące rolnikami indywidualnymi,
  • doprecyzowanie, że ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi oraz udziałami i akcjami spółek nie mają zastosowania, jeśli powierzchnia użytków rolnych na danej nieruchomości jest mniejsza niż 0,3 hektara.
Czy ta strona była pomocna?