Nowy wzór świadectwa pracy od maja - nie zapomnij z niego skorzystać

Artykuł

Nowy wzór świadectwa pracy od maja - nie zapomnij z niego skorzystać

Zmiany w świadectwie pracy od 23 maja 2023 r.

Strefa Pracodawcy 18/2023 | 30 maja 2023 r.

Świadectwo pracy jest jednym z częściej używanych dokumentów w procesie zmiany zatrudnienia. Co do zasady, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Od 23 maja 2023 r. należy stosować nowy wzór świadectwa pracy.

Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 

Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 r.

Wypełnieniem wyżej wskazanych norm ustawowych jest rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które zostało zmienione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 23 maja 2023 r, na mocy aktu prawnego opublikowanego dnia 15 maja 2023 r.

W ust. 6 wzoru świadectwa pracy zamieszczone zostały następujące nowe informacje:

  • w pkt 1 - informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
  • w pkt 3 - informacje o liczbie dni urlopu opiekuńczego (w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych) wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

Od 24 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do:
- zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym,
- urlopu opiekuńczego - w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
  • w pkt 10 - informacje o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Od 7 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do skorzystania z okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w roku. Pula tych 24 dni przypada na dany rok kalendarzowy, dlatego w przypadku zmiany pracodawcy kolejny pracodawca powinien mieć informację o liczbie dni pracy zdalnej wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy.

Począwszy od 23 maja 2023 r. należy stosować nowy wzór świadectwa pracy pamiętając również o tym, że terminowe wydanie świadectwa pracownikowi jest jednym z głównych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wystawiania świadectwa pracy zapraszamy do kontaktu.

Współautor:
Anna Jabłońska, Starsza konsultantka w Zespole BPS

Czy ta strona była pomocna?