Ukraińcy w Polsce – kwestie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych

Artykuł

Ukraińcy w Polsce – kwestie opodatkowania i ubezpieczeń społecznych

PIT, ubezpieczenia i opodatkowanie pomocy humanitarnej

Strefa Pracodawcy 40/2023 | 28 września 2023 r.

Od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie (tj. od dnia 24 lutego 2022 r.) minęło ponad półtora roku. Co przez ten czas zmieniło się w kontekście opodatkowania Ukraińców przebywających w Polsce, również w kontekście otrzymywanej przez nich pomocy? Jaki wpływ na kwestie ubezpieczeń społecznych ma wykonywanie przez nich pracy na terytorium Polski? Poniżej prezentujemy kluczowe kwestie, które mogą mieć wpływ na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce w 2023 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rezydencja podatkowa

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca określił zasady ustalania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (tzw. rezydencji podatkowej) osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z przepisami ustawy za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osobę, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

O ile kwestia oceny, gdzie, pomimo wybuchu wojny, znajduje się ośrodek interesów życiowych Ukraińców przebywających w Polsce, może budzić wątpliwości (szczególnie w sytuacji gdy np. jedno z małżonków jest w Ukrainie), to z pewnością kryterium długości pobytu w Polsce (tj. ponad 183 dni w roku podatkowym) wydaje się prostym do oceny (liczone są dni fizycznej obecności). W sytuacji, gdy obywatele Ukrainy przybyli do Polski w związku z wybuchem wojny w 2022 r. i w 2023 r. w dalszym ciągu mieszkają na terytorium Polski to jest wysoce prawdopodobne, że przekroczyli w/w okres i w konsekwencji mogą zostać uznani za polskich rezydentów podatkowych na podstawie polskich przepisów.

 

Zakres obowiązku podatkowego – unikanie podwójnego opodatkowania

Należy tutaj wskazać, że status rezydencji podatkowej jest kluczowy, bowiem determinuje on zakres obowiązku podatkowego danego podatnika. Rezydenci podatkowi podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (posiadają tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy), z kolei nierezydenci podatkowi podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Ewentualny konflikt podwójnej rezydencji podatkowej należy zawsze rozstrzygnąć w oparciu o reguły kolizyjne zawarte w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a drugim krajem (w naszym przypadku Ukrainą). W takim przypadku o państwie rezydencji podatkowej w pierwszej kolejności decyduje to, w którym państwie dana osoba posiada ośrodek interesów życiowych.

Warto również w tym miejscu podkreślić, że na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w okresie do końca 2023 r. przeniesienie ośrodka interesów życiowych do Polski można stwierdzić na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.

Z uwagi na ryzyko wystąpienia podwójnego opodatkowania, polski rezydent podatkowy powinien przygotować zeznanie roczne z uwzględnieniem odpowiednich przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a krajem, w którym znajduje się źródło uzyskania przychodu (w naszej sytuacji skupiamy się na Ukrainie). Taka umowa wskazuje, które państwo ma prawo do opodatkowania danej kategorii dochodów i jednocześnie, jak uniknąć podwójnego opodatkowania w drugim kraju.

Ubezpieczenia społeczne

Co do zasady obywatele Ukrainy zatrudnieni bezpośrednio przez polskich pracodawców podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce i tutaj opłacane są ich składki.

Potencjalnie inna sytuacja może występować w przypadku zatrudnienia przez ukraińską firmę lub w przypadku pracy na własny rachunek jako osoba samozatrudniona.

Jako że Polska i Ukraina zawarły Umowę o zabezpieczeniu społecznym, to wszelkie konsekwencje w zakresie ubezpieczeń społecznych powinny być określane w oparciu o postanowienia tej umowy. Warto nadmienić, że mimo trwającej wojny szczególne zasady lub modyfikacje nie zostały jak dotąd wprowadzone w życie.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z przedmiotowej umowy o zabezpieczeniu społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne powinny być płacone w państwie, w którym praca lub usługi są wykonywane. Może to oznaczać formalny obowiązek ukraińskiego pracodawcy zarejestrowania się w Polsce dla potrzeb ubezpieczeń społecznych. Jeżeli jednak po stronie ukraińskiej zostanie uzyskany odpowiedni certyfikat, dana osoba może pozostać ubezpieczona w systemie ukraińskim w czasie pracy w Polsce. Uzyskanie takiego certyfikatu może być albo czynnością jednostronną po stronie ukraińskiej (np. w przypadku oddelegowania pracownika do pracy w Polsce na okres nieprzekraczający 24 miesięcy), albo może wymagać zgody ZUS (np. gdy żaden wyjątek przewidziany Umową nie znajduje bezpośredniego zastosowania, ale instytucje obu państw uzgodnią wyjątek w interesie danej osoby lub grupy osób). Ze strony polskiej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS) nie zostały dotychczas przedstawione zaktualizowane wytyczne dotyczące podejścia do sytuacji Ukraińców, którzy relokowali się do Polski z powodu wojny.

 

Pomoc humanitarna

Tematem bezpośrednio związanym z obywatelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Polski jest wartość zapewnionej im pomocy humanitarnej i jej ewentualne opodatkowanie.

Należy podkreślić, że na podstawie przepisów wcześniej wspomnianej ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, pomoc humanitarna otrzymana w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych do Polski jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pojęcie pomocy humanitarnej samej w sobie nie zostało specyficznie zdefiniowane w ustawie, stąd mogą pojawiać się wątpliwości o szczegółowy zakres świadczeń pieniężnych/rzeczowych/niepieniężnych korzystających ze zwolnienia (w tym np. wartość zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego, koszt kursów doszkalających itp.). Z uwagi na szeroki zakres możliwości, ustawodawca zdecydował o niedookreślaniu limitu zwolnionego od opodatkowania świadczenia, ani też źródeł, z których pochodzi wsparcie, stąd każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i przeanalizować, czy rzeczywiście przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.

 

Podsumowanie

Sytuacja obywateli Ukrainy, którzy przenieśli się do Polski z związku z wojną i przebywają na terytorium Polski także w 2023 r. może wymagać szczególnej uwagi przez wzgląd na określone obowiązki podatkowe, które mogą występować.

Jednocześnie warto podkreślić, że sytuacja każdej osoby jest inna i wymaga indywidualnego podejścia w celu dokonania prawidłowej analizy i oceny, gdyż mogą pojawiać się dodatkowe pytania i wątpliwości związane z podatnikiem.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania obywateli Ukrainy w Polsce w trakcie 2023 r. lub związane z tematem pomocy humanitarnej, albo potrzebowaliby Państwo innego rodzaju wsparcia zapraszamy do kontaktu.

Autorzy:

Zuzanna Zawistowska, menedżerka w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Jędrzej Król, menedżer w Zespole ds. rozwiązań dla pracodawców

Czy ta strona była pomocna?