Wyższy limit zwolnienia z ZUS dla posiłków finansowanych przez pracodawcę

Artykuł

Wyższy limit zwolnienia z ZUS dla posiłków finansowanych przez pracodawcę

Wejście w życie zmian od 1 września

Strefa Pracodawcy 33/2023 | 30 sierpnia 2023 r. (aktualizacja z 1 września 2023 r.)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od 1 września 2023 r. limit wartości posiłków finansowanych przez pracodawcę wolnych od składek na ubezpieczenia społeczne wzrośnie do 450 zł miesięcznie. Rozporządzenie przewiduje szereg zmian w katalogu wyłączeń od składek, kluczowych dla prawidłowego ustalenia przez pracodawcę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jak zmieni się limit zwolnienia dla posiłków finansowanych przez pracodawcę?

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2023 roku (opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 22 sierpnia), wartość posiłków udostępnianych pracownikom bez prawa do ekwiwalentu wolnych od składek na ubezpieczenia społeczne wzrośnie z obecnych 300 zł miesięcznie do 450 zł miesięcznie. Wzrost limitu ma na celu urealnienie kwoty wyłączenia do aktualnych cen rynkowych.

Oprócz podwyższenia limitu wyłączenia, przepis zostanie rozszerzony o wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

Rozszerzenie stanowi doprecyzowanie aktualnego stanu prawnego i potwierdzenie obecnego stanowiska sądów i organów ubezpieczeniowych, zgodnie z którym wartość kuponów, talonów i bonów może korzystać z wyłączenia od składek na ubezpieczenie społeczne, ale tylko o ile uprawniają one wyłącznie do nabycia gotowych posiłków.

W wyłączeniu nie ma wzmianki na temat przetworzonych produktów żywnościowych, które wskazywane były w orzecznictwie jako korzystające z wyłączenia w przypadku, gdy nadają się one do bezpośredniego spożycia. Może to prowadzić do niejasności związanych z definicją posiłku i rozstrzygnięcia czy bon lub kupon uprawniający do nabycia określonego produktu kwalifikuje się do wyłączenia, w szczególności, że przepis poza placówkami gastronomicznymi, dopuszcza placówki handlowe jako miejsca nabycia posiłku.

Niewątpliwie po zmianach, ze zwolnienia w dalszym ciągu nie będą korzystały kupony, talony, karty przedpłacone, za które oprócz posiłków możliwe jest nabycie przez pracownika innych produktów nie będących posiłkami (w tym m.in. produktów w sieciach handlowych). Nowa regulacja pozwoli uniknąć części kontrowersji, które w przeszłości pojawiały się, w szczególności odnośnie do kart przedpłaconych i możliwości zastosowania do nich wyłączenia od składek.

Inne zmiany w rozporządzeniu

Rozporządzenie przewiduje również zmiany o charakterze technicznym porządkujące stan prawny.

Istotna zmiana dotyczyć będzie m.in. sposobu przeliczania przychodów pracownika na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składek w przypadku osiągania tych przychodów w walutach obcych. Do tej pory przy przeliczaniu stosowane były reguły wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychody były przeliczane według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu.

Powyższa reguła pozostanie aktualna w sytuacji, gdy przychody w walutach obcych wypłacane będą przez płatnika składek. Jeśli jednak przychody w walutach obcych stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będą wypłacane przez podmiot inny niż płatnik składek (np. inny niż pracodawca), wówczas przychody przeliczane będą:

  • według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty,
  • jeżeli nie jest to dzień roboczy, to w następnym dniu, który jest dniem roboczym,
  • w przypadku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu – według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ dla ustalania podstawy składek, w szczególności w przypadku pracowników delegowanych.

Termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 września 2023 r.

Document

Szkolenie on-line: Jak współpracować na podstawie B2B? Zasady, ryzyka i dobre praktyki

Współpraca z osobami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą z perspektywy prawnej i podatkowej

Otwarte szkolenie on-line: 10 października 2023 r., godz. 10:00 – 14:30

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?