Analizy

Istotne uproszczenia w prawie pracy już od 1 stycznia 2017?

Zmiany dotyczące świadectw i regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 4/2016 | 20 grudnia 2016 r.

Prezydentowi przekazano do podpisu ustawę zwalniającą małych przedsiębiorców z obowiązku wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania oraz z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także upraszczającą zasady wydawania świadectw pracy. Są one częścią rządowego pakietu zmian wprowadzanego ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Kto będzie zwolniony z obowiązku tworzenia regulaminów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Z obowiązku wprowadzania regulaminów pracy, wynagradzania oraz z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolnieni będą pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników. Do tej pory z tego obowiązku zwolnieni byli pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników. Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników będą mogły tworzyć regulaminy i fundusz fakultatywnie, chyba że z wnioskiem o ich utworzenie wystąpi zakładowa organizacja związkowa działająca u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

Wejście w życie powyższej zmiany planowane jest na 1 stycznia 2017 roku. Będzie miała ona skutek na przyszłość. Pozostanie bez wpływu na już obowiązujące regulaminy i utworzone zakładowe fundusze.

Kiedy będzie trzeba wydać pracownikowi świadectwo pracy według nowych zasad?

Zmiany obejmą także skomplikowane i krytykowane w praktyce regulacje dotyczące wydawania świadectwa pracy. W myśl nowelizacji obowiązek wydania świadectwa pracy powstanie tylko:
(i) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zatrudnienia, gdy pracodawca nie zamierza go kontynuować, tj. nie zamierza nawiązać kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego albo
(ii) jeśli pomimo kontynuacji zatrudnienia, o której mowa powyżej, pracownik zawnioskuje o wydanie mu świadectwa pracy za wcześniej zakończone stosunki pracy (np. na okresie próbnym, czy na wcześniejszych umowach terminowych).

Tak wydane świadectwo pracy powinno obejmować cały zakończony okres pracy, lub zbiorczo wszystkie wcześniejsze okresy pracy, za które pracownik nie otrzymał świadectwa.

Maksymalna przerwa między następującymi po sobie okresami zatrudnienia uprawniająca do wystawienia w przyszłości zbiorczego świadectwa pracy wynosić będzie 7 dni. Gdy będzie ona dłuższa skorzystanie z tego rozwiązania nie będzie możliwe.

Zniesiony będzie dotychczasowy obowiązek wydania świadectwa pracy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów terminowych (w tym na okres próbny). Pracodawcy byli do tego zobowiązani nawet jeśli stosunek pracy był kontynuowany. Obowiązek ten został uznany za nadmierne obciążenie dla pracodawców nieuzasadnione interesem pracownika.

Choć planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 stycznia 2017 roku, nowe rozwiązania będą się stosować nie tylko do wszystkich umów terminowych (w tym próbnych) zawartych po tej dacie, lecz także do umów terminowych zawartych wcześniej, ale ciągle obowiązujących w dniu 1 stycznia 2017. 

Natomiast na wydanie świadectwa pracy za zakończone w tym dniu terminowe stosunki pracy, za które nie wydano wcześniej świadectwa pracy i nie upłynął jeszcze wynikający z dotychczasowych przepisów 24-miesięczny okres na jego wydanie firmy będą miały czas do końca pierwszego półrocza 2017 roku. Jeśli jednak pracownik zażąda wcześniejszego wydania takiego świadectwa, konieczne będzie jego niezwłoczne wystawienie.

***

Opisane powyżej zmiany przepisów należy uznać za istotne dla pracodawców i pracowników. Z jednej strony wprowadzają one pewne udogodnienia dla pracodawców, ograniczając zakres ciążących na nich obciążeń, z drugiej zaś usuwają niekonsekwentne i nie zawsze jasne brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących regulacji.

Czy ta strona była pomocna?