Nieodpłatne świadczenie dla Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia

Analizy

Nieodpłatne świadczenie dla Spółki z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Strefa pracodawcy: podatki i prawo 5/2020 | 13 lutego 2020 r.

Jeśli członek zarządu pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia, powstaje ryzyko nieodpłatnego świadczenia po stronie Spółki – tak wynika z opublikowanego niedawno uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2019 r.

Powyższy wyrok może okazać się istotny dla wielu podmiotów funkcjonujących na rynku. W praktyce bowiem członkowie zarządu oraz prokurenci spółek często nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. Dzieje się to najczęściej kiedy członkowie zarządu mają z daną spółką zawarte umowy o pracę, które nie przewidują wyraźnego wskazania wynagrodzenia za wykonywanie funkcji członka zarządu. Drugą, najczęściej spotykaną w praktyce sytuacją, w której członek zarządu nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia za sprawowaną funkcję od polskiego podmiotu jest sytuacja, w której funkcję tę sprawuje obcokrajowiec, oddelegowany do Polski a zatrudniony wyłącznie w spółce wysyłającej, która wypłaca całość jego wynagrodzenia.

Kwestia wynagradzania członków zarządu z tytułu pełnionych funkcji stała się szczególnie istotna w świetle jednego z nowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nieodpłatnych świadczeń w podatku dochodowym od osób prawnych (wyrok z 30 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3717/17). Sprawa dotyczyła spółki, na rzecz której wybrani członkowie zarządu pełnili funkcje bez wynagrodzenia, pozostając w stosunku zatrudnienia ze spółką matką. W ocenie NSA, w wyniku powyższego, spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie mające konkretny wymiar finansowy. Spółka mogła bowiem dysponować kwotą stanowiącą równowartość wynagrodzenia, które stanowiłoby koszt spółki w przypadku, gdyby zostało one wypłacone członkom zarządu. Zdaniem sądu, równowartość wynagrodzenia jest dla spółki zaoszczędzonym wydatkiem, który spółka byłaby zobowiązana ponieść, gdyby świadczenie to miało charakter ekwiwalentny. Co istotne, w ocenie sądu, powyższej okoliczności nie zmienia fakt, iż w okresie pełnienia funkcji członkowie zarządu byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez spółkę matkę, posiadającą 100% udziałów w spółce skarżącej.

Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem NSA, pełnienie funkcji członka zarządu bez żadnego wynagrodzenia nie stanowiłoby nieodpłatnego świadczenia z punktu widzenia spółki w przypadku, gdy członek zarządu byłby akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, w której pełni funkcję bez wynagrodzenia.

Acting as a board member without remuneration is considered as free of charge benefit for the Company

English version

Podatek dochodowy od osób prawnych

Mając na uwadze powyższe orzeczenie NSA, pragniemy zwrócić uwagę, iż istnieje ryzyko wzrostu zainteresowania organów podatkowych kwestią nieodpłatnych świadczeń w kontekście kadry zarządzającej pełniącej funkcje bez wynagrodzenia. W konsekwencji, w trakcie kontroli podatkowych organy podatkowe mogą zwracać szczególną uwagę na to, czy członkowie zarządu lub prokurenci spółek otrzymują wynagrodzenie za pełnione przez siebie funkcje. W przypadku braku ustanowienia wynagrodzenia w odniesieniu do osób delegowanych przez spółki dominujące w grupie do wykonywania funkcji członków zarządu, jak również osób co prawda zatrudnionych w spółce, w której są członkami zarządu, ale bez określenia odrębnego wynagrodzenia z tytułu sprawowanych funkcji, istnieje ryzyko powstania dla takich spółek przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż w sytuacji braku polskiego stosunku prawnego na podstawie, którego wypłacane jest wynagrodzenie członka zarządu – obcokrajowca, jeśli spółki ustaliłyby między sobą dodatkowe wynagrodzenie za świadczenie tego typu usług, tzw. „management fee”, naszym zdaniem istnieje szansa, aby twierdzić, iż po stronie polskiej spółki nie powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń. Niemniej jednak, w takiej sytuacji należałoby wziąć pod uwagę, iż istnieje ryzyko, że przedmiotowe koszty podlegałyby wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedmiotowa kwestia jest istotna również z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Naszym zdaniem, powoduje bowiem konieczność analizy obecnej struktury zaangażowania członków zarządu oraz prokurentów pod kątem funkcji pełnionych przez wybrane osoby w ramach obecnych form zatrudnienia. W szczególności, spółki powinny zbadać obecnie obowiązujące umowy zawarte z kluczowymi w spółce osobami pod kątem ich funkcji w organizacji oraz sposobu ich wynagradzania za pełnienie obowiązków członków zarządu i/lub prokurentów.

Dodatkowo, zwracamy uwagę, że obcokrajowcy, którzy pełnią funkcje członków zarządu w Polsce, na podstawie zagranicznych umów o pracę, mają co do zasady obowiązek opodatkowania w Polsce części swojego wynagrodzenia otrzymywanego w związku z pracą fizycznie wykonaną na terytorium Polski. Tym samym, spółki mogłyby rozważyć zawarcie dodatkowo lokalnych umów z takimi osobami, w celu ograniczenia ww. ryzyk oraz uproszczenia sposobu rozliczenia podatkowego dla tych osób.

Ceny transferowe

Dokonując analizy struktury zaangażowania członków zarządu oraz prokurentów, należy mieć na uwadze także przepisy w zakresie cen transferowych, z których wynikać może konieczność wprowadzenia odpłatności za świadczone usługi na poziomie rynkowym, a także konieczność przygotowania dokumentacji cen transferowych. Przy czym należy wskazać, że z uwagi na szeroki zakres definicji podmiotów powiązanych, obowiązki w zakresie cen transferowych mogą wystąpić nie tylko w przypadku, gdy członkowie zarządu lub prokurenci będą zatrudnieniu w innej spółce w grupie.

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia Deloitte w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt. Z chęcią wesprzemy Państwa Spółkę w zakresie przeprowadzenia stosownej analizy możliwości wprowadzenia zmian w strukturze wynagradzania ukierunkowanych na uporządkowanie struktury, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych oraz ładu korporacyjnego funkcjonującego w Spółce.

Subskrybuj newsletter "Strefa pracodawcy: podatki i prawo"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach

Czy ta strona była pomocna?