Opodatkowanie współpracy z influencerami a PIT

Artykuł

Opodatkowanie współpracy z influencerami a PIT

Aktywności wykonywane w Polsce przez polskiego rezydenta podatkowego

Strefa Pracodawcy 12/2024 | 24 maja 2024 r.

Jakie kwestie podatkowe należy wziąć pod uwagę rozpoczynając współpracę z influencerem w ramach działań marketingowych firmy?

W ostatnich latach wraz ze wzrostem popularności mediów społecznościowych na sile przybrał również marketing oraz promocja w social mediach. Firmy szybko zorientowały się, że komunikacja oraz reklama za pomocą social mediów jest w tych czasach niezbędna do ugruntowania swojej pozycji na rynku oraz wypromowania swoich produktów czy usług i rozpoczęły współpracę z tzw. influencerami.

Influencer to osoba działająca w internecie i mająca wpływ na swoich odbiorców (z ang. Influence – wpływ). Gromadzi określoną liczbę obserwujących na swoich social mediach (typu instagram, tik tok, youtube), dzięki czemu treści zamieszczane na portalach społecznościowych trafiają do szerokiego kręgu odbiorów, pozwalając tym samym na wypromowanie oraz zwiększenie sprzedaży (popularności) danego produktu lub usługi.

Na czym polega współpraca z influencerem?

Influencer w zamian za określone korzyści otrzymywane w formie pieniężnej lub rzeczowej w postaci darmowych produktów lub usług danej firmy, promuje je w mediach społecznościowych wśród swoich odbiorców - followersów. Podejmując taką współpracę należy pamiętać jednak o kwestiach podatkowych, które należy wziąć pod uwagę rozpoczynając współpracę z influencerem.

Czy współpraca z influencerem rodzi obowiązki podatkowe?

Określenie czy współpraca z influncerem obliguje do wypełnienia obowiązków podatkowych wymaga ustalenia poniższych kwestii.

 • Czy działania influencera to przychód wg ustawy o PIT?
  Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawą o PIT”) przychodami, co do zasady, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  W związku z tym, przekazanie produktów/udostępnianie usług influencerowi jako świadczeń w naturze za wykonanie przez niego akcji promocyjnej w social mediach stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT, który należy odpowiednio zaraportować oraz rozliczyć.
 • Forma działania influencera
  Influencer to zajęcie, które może być wykonywane zarówno „profesjonalnie” jako główne źródło utrzymania, np. w ramach działalności gospodarczej lub „amatorsko” jako dodatkowe źródło przychodu.

  Zatem w zależności od formy działania danego influencera obowiązki firmy współpracującej z taką osobą będą się różnić lub w ogóle nie powstaną.
 • Miejsce wykonywania pracy influencera
  Należy wziąć pod uwagę, że działania influencera to zajęcie charakteryzujące się mobilnością i nie jest ograniczone terytorialnie, w związku z czym osoby trudniące się tą profesją mogą pracować czy mieszkać w różnych miejscach na świecie, co może mieć istotny wpływ na konsekwencje podatkowe.

Opodatkowanie współpracy z influencerem nieprowadzącym działalności gospodarczej

W praktyce rozpoznanie źródła przychodu w związku z działalnością influencera nieprowadzącego działalności gospodarczej zależy od typu czynności, jakie podejmuje w celu wywiązania się z umowy. Wyróżnić można przykładowo:

W takim przypadku przychód rozpoznawany powinien być co do zasady z tytułu najmu bądź dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 PIT) – interpretacja ogólna: DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

Influencer udostępniający na swoich stronach internetowych miejsce w celu zamieszczania treści o charakterze reklamowym pobierając za to wynagrodzenie uzyskuje bowiem przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu czy dzierżawy.

Wątpliwości budził fakt, czy w przypadku umieszczania reklam w social mediach zastosowanie znajdą te same reguły. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko w interpretacji o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.174.2019.2023.10.AK. Dochody takie podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (przypominamy, że od 2023 roku nie ma możliwości rozliczania tych przychodów na zasadach ogólnych według skali progresywnej).

W takim przypadku na firmie współpracującej nie ciążą obowiązki płatnika PIT, spółka nie jest także zobowiązana do wystawienia informacji PIT-11.

Z jednej strony organy podatkowe kwalifikują przychód uzyskany z tego tytułu jako przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT) – np. Dyrektor KIS nr 01134-KDIPT2-3.4011.807.2019.4.IR. W takim przypadku na podmiocie współpracującym z influencerem ciążą obowiązki płatnika, czyli jest on zobowiązany do pobierania zaliczki na PIT oraz odprowadzania jej do odpowiedniego urzędu skarbowego. Dodatkowo, na koniec roku należy wystawić informację PIT-11.

Z kolei, w orzecznictwie sądów administracyjnych można znaleźć pogląd wskazujący, że działalność influencera może wykraczać poza ramy umowy zlecenia. W związku z tym nie może być zakwalifikowana jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, ani do żadnego z innych wskazanych w ustawie o PIT źródeł (I SA/Gl 1364/17). W konsekwencji otrzymane wynagrodzenie należy rozliczyć jako przychód z innych źródeł (zmieniona interpretacja o sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.183.2017.2.ACZ).

W takim przypadku spółka nie ma obowiązku pobierania zaliczki na PIT, lecz zobowiązana jest do wystawienia informacji PIT-11.

W celu prawidłowego określenia źródła przychodu i obowiązków płatnika (lub ich braku) konieczna jest każdorazowa analiza warunków współpracy z influencerem w kontekście aktualnej praktyki organów podatkowych i ewentualne wystąpienie z wnioskiem o interpretację w tym zakresie.

Jeśli wartość upominków/usług nie przekracza 200 zł (brutto) i udostępnione zostały one w celach promocji i reklamy świadczeniodawcy to obowiązek opodatkowania nie występuje.

Kluczowym elementem pozwalającym na zastosowanie tego zwolnienia w przypadku influencera jest brak wymogu promocji czy też reklamy tych upominków/usług w ramach świadczenia usług dla firmy.

Podsumowanie

Formy współpracy z influencerami przybierają różny charakter i cały czas się rozwijają. Analizując interpretacje podatkowe oraz orzeczenia w tej materii nie sposób odnieść wrażenia, że organy podatkowe mają niejednokrotnie trudność w zastosowaniu istniejących przepisów podatkowych do nowych ram współpracy kształtujących się w cyfrowej rzeczywistości gospodarczej. Ponadto również sami influencerzy znajdują coraz to nowe sposoby monetaryzowania swojej popularności.

W związku z tym, planując współpracę z influencerem należy każdorazowo przeanalizować warunki umowy oraz okoliczności faktyczne towarzyszące współpracy, aby ocenić do jakiego źródła przychodu na gruncie PIT należy zakwalifikować wypłacane influencerowi wynagrodzenie, a tym samym i ewentualne obowiązki spółki jako płatnika.

Czy ta strona była pomocna?