Zmiany w PIT 2019

Analizy

Zmiany w PIT 2019 

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webcastu „Zmiany w PIT 2019”

Na początku roku weszło w życie wiele regulacji związanych z zmianami zawartymi w szeregu ustaw dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany wpłynęły nie tylko na pracodawców, ale również na podatników. Publikacja zawiera szereg pytań i odpowiedzi rozwijających problematyczne kwestie. Część z nich to te, zadane podczas prowadzonego przez ekspertów Deloitte webcastu „Zmiany w PIT”.

e-PIT

Jeśli podatnik chce rozliczyć samodzielnie PIT, czy konieczne jest odrzucanie e-PIT? Czy wystarczające będzie złożenie zaznania w dowolnej dostępnej formie?

Podatnik nie musi korzystać z zeznania przygotowanego przez Administrację Skarbową. Może on tak samo, jak do tej pory złożyć zeznanie elektronicznie bądź papierowo. W takim wypadku, jeśli zeznanie zostanie złożone w ustawowym terminie (do 30 kwietnia), e-PIT nie będzie brany pod uwagę, nawet jeśli nie zostanie odrzucony na Portalu Podatkowym.

W jaki sposób i gdzie są dostępne formularze e-PIT dla osób fizycznych?

Zeznanie przygotowane przez Administrację Skarbową (e-PIT) są zamieszczone na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl od 15 lutego 2019 r. i będzie dostępne dla podatnika po uwierzytelnieniu.

Czy jeśli podatnik posiada tylko umowę o pracę, rozlicza się z mężem/żoną oraz korzysta z ulgi na dzieci, to powinien zalogować się na portal i odrzucić PIT przygotowany przez KAS? Następnie samodzielnie przygotować rozliczenie roczne oraz wysłać do US? Czy też nie robić nic z przygotowanym PITem przez KAS i zostanie on automatycznie nadpisany przez rozliczenie podatnika, które wyśle osobiście?

Jeśli złoży Pani samodzielnie przygotowane zeznanie podatkowe drogą elektroniczną bądź papierowo w ustawowym terminie, zeznanie przygotowane przez Administrację Podatkową (e-PIT) nie będzie brane pod uwagę, nawet jeśli nie zostanie przez Panią odrzucone.

Danina solidarnościowa

Jeżeli ktoś rozlicza się wspólnie z mężem, to przychód do naliczenia daniny solidarnościowej się sumuje z obu przychodów, czy każdy powinien zapłacić za siebie?

Podstawa obliczenia daniny solidarnościowa naliczana jest osobno dla każdego z małżonków.

Czy przychód zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikania podwójnego opodatkowania będzie brany pod uwagę w celu określenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej?

Przychód osiągnięty za granicą i tam opodatkowany, do którego zastosowanie będzie miała metoda unikania podwójnego opodatkowania w postaci wyłączenia z progresją (np. Niemcy, Wielka Brytania, Francja) nie będzie brany pod uwagę w celu określenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Inaczej będzie w przypadku krajów takich krajów jak np. USA i Belgia, z którymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę kredytu podatkowego (zaliczenia proporcjonalnego). Przychód osiągany w tych krajach i tam opodatkowany będzie bowiem wchodził do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Należy również mieć na uwadze, że konwencja MLI (ang. Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która w nadchodzących latach będzie najprawdopodobniej ratyfikowana przez kolejne kraje, zmieni metodę wyłączenia z progresją na metodę kredytu podatkowego, co może wpłynąć na podstawę obliczenia daniny solidarnościowej.

Przychody z kryptowalut

Czy nowy sposób opodatkowania przychodu z kryptowalut będą korzystne dla osób, które dokonały ich zakupu w 2018 r.? Jakie są zasady rozliczania kosztów i strat?

Nowe regulacje dotyczą przychodu ze zbycia kryptowalut, osiągniętego od 1 stycznia 2019 r. Dotychczas podatnicy je rozliczali najczęściej jako dochody z praw majątkowych na zasadzie skali progresywnej (chyba że prowadzili w tym zakresie działalność gospodarczą i wówczas rozliczali je na zasadach właściwych dla tej działalności). Koszty nabycia waluty były rozpoznawane dopiero w momencie sprzedaży tejże waluty wirtualnej, a strata rozliczana przez 5 kolejnych lat.

W nowym reżimie zbycie kryptowalut jest traktowane jako dochód z kapitałów pieniężnych (zmiana źródła) według 19% stawki podatku. Ponadto, od 2019 roku zerwane zostaje połączenie konkretnych kosztów z danym przychodem, a ich rozliczenie (wszystkich łącznie) jest możliwe tylko w danym roku podatkowym ich poniesienia (bądź roku następnym) od przychodów wykazanych za ten rok. Dodatkowo koszt w rozumieniu nowych przepisów to jedynie bezpośredni koszt poniesiony na nabycie walut wirtualnych. Nie będą nim z kolei np. odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup kryptowalut (czyi koszty finansowania kapitału na nabycie waluty wirtualnej).

Problematyczna jest kwestia rozliczenia straty – ze względu na zmianę źródła przychodu, strata z 2018 roku będzie mogła być rozliczona w kolejnych latach tylko z dochodami ze źródła jakim są prawa majątkowe (czyli już nie z dochodami z kryptowalut). Część podatników zatem dużych strat być może już nie rozliczy.

Wprowadzony jest przepis przejściowy, na podstawie którego koszty uzyskania przychodów w przypadku kryptowalut, poniesione i nieodliczone od przychodów przed dniem wejścia w życie nowelizacji, czyli przed 1 stycznia 2019 roku, podatnik wykazuje odpowiednio w zeznaniu rocznym składanym za 2019 r. Koszty te zatem będą mogły być odliczone w 2019 roku (bądź, jeśli będzie nadwyżka kosztów nad przychodami) w roku następnym.

Ograniczenia i rozliczenia małżeńskie

Czy w związku ze zniesieniem ograniczenia dotyczącego możliwości skorzystania z rozliczenia małżeńskiego tylko do końca kwietnia następującego po danym roku podatkowym możliwe będzie złożenie korekty np. zeznania za 2014 r. poprzez złożenie zeznania małżeńskiego zamiast indywidualnego?

Uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego nie dotyczy niestety zeznań złożonych za lata podatkowe przed 2018 r. Ustawa wprowadzająca tę zmianę wyraźnie wskazuje, że zmienione przepisy stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

Formularz IFR-1R

Czy istnieje formularz, który po zmianie przepisów dotyczących terminów przesyłania informacji podatkowych nadal należy przesłać do urzędu skarbowego do końca lutego?

Tak, formularz IFR-1R nadal należy złożyć do końca lutego. Nie jest on bowiem uwzględniany jako informacja źródłowa dla usługi Twój e-PIT. Należy jednak pamiętać, że również ten formularz przesyła się do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Webcast Zmiany w PIT 2019

Odsłuchaj nagranie webcastu
Czy ta strona była pomocna?