Analizy

Zwolnienia grupowe w 2017 roku - przygotuj się na wyższe odprawy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r.

Dnia 13 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1456). Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie w 2017 roku zostanie podniesione do 2.000 zł.

Pracodawcy powinni pamiętać, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia oznacza nie tylko obowiązek wypłaty wynagrodzenia dla pracownika w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia, ale również zmianę wysokości niektórych innych świadczeń, które są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Przykładowo,  zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia może mieć wpływ na wysokość odprawy przysługującej pracownikowi  w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników („Ustawa”) pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego przysługuje odprawa w wysokości od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia, zależnie od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Ustawa limituje jednak maksymalną wysokość odprawy ustawowej do 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.

W 2016 r. minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę wynosi 1.850 złotych, stąd maksymalna wysokość odprawy ustawowej należnej na podstawie Ustawy w tym roku wynosi  27.750 zł.

Natomiast po podniesieniu kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. do 2.000 zł, maksymalna wysokość odprawy ustawowej wzrośnie do 30.000 zł.

Choć w praktyce na zmianie maksymalnej wysokości odprawy ustawowej skorzystają przede wszystkimi lepiej zarabiający pracownicy objęci procesem zwolnień, to  jednak ta zmiana może przełożyć się na wyższe koszty zwolnień ponoszone przez pracodawcę.

Co istotne, powyższe zmiany dotyczą również pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy będą rozwiązywali umowy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników nie w ramach zwolnień grupowych, ale w ramach tzw. zwolnień indywidualnych (obejmujących choćby jedną osobę), o ile przyczyny te stanowić będą wyłączny powód uzasadniający rozwiązanie stosunku pracy. W takim przypadku, na zasadach określonych  Ustawą, pracownikom również mogą przysługiwać odprawy.

Tematyka zwolnień grupowych od strony praktycznej będzie szerzej omawiana w ramach bezpłatnego Webcastu Deloitte „Prawne i wizerunkowe aspekty restrukturyzacji zatrudnienia”, który odbędzie się 24 listopada 2016 r., w godzinach 10:00 -11:00.

Czy ta strona była pomocna?