Artykuł

Nowelizacja ustawy Prawo wodne

Deloitte prowadził badanie wpływu projektowanych zmian Prawa wodnego na działalność przedsiębiorstw.

Czerwiec 2016

W najbliższej przyszłości czekają nas zmiany w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych. Nowe Prawo wodne obejmie wszelkie branże, gdzie woda jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym, niezależnie od tego czy jest składnikiem produktu końcowego, czy jest wykorzystywana do celów technologicznych.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju w CE Deloitte zrealizował projekt na zlecenie Ministerstwa Środowiska mający na celu stworzenie m.in. podstaw ekonomicznych do określania zmian w systemie opłat i wynagrodzeń za korzystanie z usług wodnych.

Ustawa Prawo wodne

Celem przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo wodne jest zwiększenie ochrony zasobów wodnych w Polsce poprzez efektywniejsze wykorzystanie rachunku ekonomicznego w wycenie kosztów usług wodnych. Zakres zmian w wyżej wymienionym akcie prawnym jest bardzo szeroki i nie ogranicza się jedynie do modyfikacji obowiązujących stawek za pobór wody. Tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna, czyli Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wymaga od państw członkowskich wprowadzenia zasady pokrycia kosztów usług wodnych przez jej użytkowników, co w przypadku wielu podmiotów wiąże się bądź z urealnieniem kosztów korzystania z zasobów wodnych, bądź też z likwidacją obowiązujących zwolnień z ponoszenia opłat.


Ocena kosztów i korzyści nowelizacji ustawy Prawo wodne

Deloitte na zlecenie Ministerstwa Środowiska przygotował ekspertyzę, której celem była ocena łącznych kosztów i korzyści nowelizacji ustawy Prawo wodne. W związku z tym, że projekt ministerialny zakłada m.in. wprowadzenie nowych opłat oraz zmianę obowiązujących stawek, niezbędnym elementem analizy było oszacowanie elastyczności cenowej popytu na usługi wodne. Brak historycznych, wyznaczanych przez rynek cen sprawia, że praktycznie jedyną metodą oszacowania elastyczności cenowej popytu było przeprowadzenie badania wśród podmiotów korzystających z zasobów wodnych.

Czy ta strona była pomocna?