Transformacja energetyczna

Artykuł

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

Transformacja energetyczna (6/2024)

W najnowszym wydaniu przeczytają Państwo kolejny artykuł z cyklu publikacji na temat umów PPA, w którym podpowiemy jak efektywnie zarządzać ryzykiem w tego typu kontraktach. Piszemy także o tym jak otrzymaliśmy certyfikat ISO 14001 zintegrowany z ISO 50001 oraz dlaczego zwiększenie efektywności energetycznej będzie coraz ważniejsze w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Nie zabraknie również informacji o szerokim wykorzystaniu AI w branży energetycznej, a także o nowelizacji ustawy o podatku od nieruchomości, która mocno wpłynie na wszystkie inwestycje energetyczne, w tym także OZE.

Jak umowa PPA wpływa na zysk przedsiębiorstwa?

Popularne ostatnio umowy Power Purchase Agreement, pomimo wielu zalet, mogą generować również wiele ryzyk, które w przypadku braku adekwatnej mitygacji mogą negatywnie wpłynąć na korzyści ekonomiczne wynikające z jej zawarcia. Brak porozumienia stron kontraktu w zakresie transferu ryzyk pomiędzy wytwórcą, a odbiorcą jest często jedną z przyczyn braku sukcesu negocjacyjnego w procesie kontraktacji umów PPA.

Umowa PPA z perspektywy sprzedającego efektywnie skutkuje zabezpieczeniem przychodów na danej inwestycji, dla kupującego natomiast ustala wysokość ponoszonych kosztów w długim okresie. Warte analizy jest jednak przełożenie wpływu umowy PPA na najważniejszy parametr działalności – marżę. Pomimo zabezpieczającego charakteru PPA, z uwagi na jej długoterminowy charakter, stała cena może stanowić również istotne ryzyko.

Odpowiednio, z perspektywy spółek rozwijających źródła OZE (tzw. deweloperów) dominującą pozycję kosztową stanowi finansowanie aktywa. W przypadku zabezpieczenia kosztów finansowania na stałym poziomie (np. z wykorzystaniem kontraktów IRS), zawarcie umowy PPA zabezpieczającej stronę przychodową, zapewnia określony poziomu zysków. Równocześnie jednak, z perspektywy kupującego, strona przychodowa najczęściej determinowana jest przez rozwój jego działalności lub ceny produktów/usług.

Efektywne zarządzanie ryzykiem w umowach PPA

Przeczytaj artykuł

W przypadku, w którym cena produktu/usługi kształtuje się w oderwaniu do cen energii elektrycznej, umowa PPA pozwala na większą przewidywalność kosztów, nie generując istotnego ryzyka spadku marży. Z drugiej strony natomiast, jest udział kosztów energii w wycenie produktu jest istotny, zyski przedsiębiorstwa mogą zostać zredukowane, jeśli spadek cen energii pociągnie za sobą spadek cen produktów, przy równoczesnej stałej i wysokiej bazie kosztowej wynikającej z kontraktu PPA.

Wojciech Milewski, Senior Manager
 

W kontekście przedsiębiorstw energochłonnych, w analizie ryzyk istotna jest zatem nie tylko analiza oczekiwanych prognoz cenowych w długim terminie, ale także weryfikacja zróżnicowanych scenariuszy i odporności marży przedsiębiorstwa na ewentualne spadki cen energii przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej ceny w umowie PPA. Określenie akceptowalnego z perspektywy przedsiębiorstwa wolumenu oraz długości trwania umowy, w połączeniu z dywersyfikacją momentów kontraktacji, pozwala na utrzymanie ryzyka na bezpiecznym poziomie.

Zachęcamy do przeczytania o najistotniejszych czynnikach mających wpływ na ryzyka i rentowność kontraktu typu PPA oraz do kontaktu z ekspertami Deloitte: Wojciech Milewski, Robert Karczmarczyk, Jakub Kowal.

Sztuczna inteligencja w transformacji energetycznej

Transformacja w energetyce staje się dzisiaj wyzwaniem nie tylko dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych, produkcyjnych czy obrotowych, ale dla nas wszystkich, przedsiębiorców, prosumentów, czy konsumentów energii

– mówi Łukasz Kowalski, Senior Manager w Deloitte.

Po branży bankowej i telekomunikacyjnej przyszedł w końcu czas na transformację branży energetycznej.

Wyzwaniem staje się dzisiaj odpowiednie przygotowanie organizacji, dające możliwość realizacji projektów AI w sposób kontrolowany, powtarzalny i zgodny z założoną strategią. Wyzwaniem staje się również zbudowanie świadomości wśród pracowników, o możliwościach i ograniczeniach jakie niesie ze sobą ta technologia i ograniczeniach prawnych jakie musi spełniać. Docelowo ludzie muszą postrzegać sztuczną inteligencję jako szansę rozwoju osobistego i rozwoju organizacji, a nie jako ryzyko związane z utratą pracy.

Wykorzystanie modelu sztucznej inteligencji na przykład w predykcji zdarzeń na sieci dystrybucyjnej, automatyzacji i optymalizacji procesów obsługi klienta, nie będzie gwarantować przedsiębiorstwom przewag konkurencyjnych. Zdolność organizacji do zmiany modeli działania z wykorzystaniem możliwości jakie dają nowe technologie AI i zaangażowaniem kapitału ludzkiego – będzie stanowić o sukcesie.

W sprawie sztucznej inteligencji w energetyce skontaktuj się z ekspertami Deloitte: Maciej Żwirski, Łukasz Kowalski.

Firmy z wysokim poziomem wiedzy o generatywnej AI dwa razy częściej niż pozostałe organizacje osiągają duże korzyści z prowadzonych wdrożeń

Poznaj Raport na temat AI!

Efektywność energetyczna przede wszystkim!

Kluczowym założeniem dla zwiększania efektywności energetycznej jest to, że najbardziej zielona, zeroemisyjna i przy okazji najatrakcyjniejsza kosztowo energia to taka, która w ogóle nie została wykorzystana. Właśnie dlatego celem nowej Dyrektywy Unii Europejskiej (2023/1791) w sprawie efektywności energetycznej jest wdrożenie zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Ta koncepcja ma być fundamentem przy podejmowaniu kluczowych zarządzeń i decyzji inwestycyjnych. Ma uwzględniać analizę kosztów i korzyści oraz ograniczać ubóstwo energetyczne. Wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane do monitorowania i sprawozdawczości w tej kwestii.

Omawiana Dyrektywa zwiększa unijny cel w zakresie efektywności energetycznej, zobowiązując państwa członkowskie do wspólnego zapewnienia do 2030 r. dodatkowego obniżenia zużycia energii o 11,7% w porównaniu z prognozami z 2020 r. Zgodnie z dokumentem całkowite zużycie energii w UE do 2030 r. nie powinno przekraczać 992,5 mln ton oleju ekwiwalentnego w przypadku energii pierwotnej oraz 763 mln ton oleju ekwiwalentnego w przypadku energii końcowej.

Kluczowe przepisy zawarte w Dyrektywie muszą być transponowane do prawa krajowego do 11 października 2025 r. Nowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej mogą mieć istotne konsekwencje dla przedsiębiorstw w UE. Zgodnie z nowymi wymaganiami kolejna grupa firm będzie zobowiązana do przeprowadzenia obowiązkowych audytów energetycznych, a część z nich do wdrożenia systemów zarządzania energią.

Dyrektywa nakłada obowiązek przeprowadzania regularnych audytów energetycznych na przedsiębiorstwa, których średnioroczne zużycie energii przekracza 10 TJ (około 2,8 GWh), a które nie wdrożyły systemu zarządzania energią. Ten obowiązek dotyczy nie tylko energii elektrycznej, ale także pozostałych nośników energii. Zgodnie z Dyrektywą, pierwszy audyt w przedsiębiorstwie musi zostać przeprowadzony najpóźniej do 11 października 2026 roku, a następne co cztery lata.

Dodatkowo przedsiębiorstwa, których średnie roczne zużycie energii w ciągu ostatnich trzech lat przekroczyło 85 TJ (około 23,7 GWh), będą zobowiązane do implementacji Systemu Zarządzania Energii (SZE) w swojej strukturze organizacyjnej. Podobnie jak w przypadku nowych obowiązkowych audytów energetycznych, wskazana wartość zużycia energii dotyczy wszystkich nośników energii. Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby przedsiębiorstwa wdrożyły odpowiednie SZE najpóźniej do 11 października 2027 r.

Organizacje powinny wdrażać systemy zarządzania energią zgodne z międzynarodowymi standardami np. ISO14001 lub ISO50001. Pierwsza z norm (ISO 14001) nakłada na organizację obowiązek dążenia do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów (w tym energii) oraz do redukcji generowanych odpadów. Natomiast ISO 50001 to standard wyznaczający najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią poprzez wdrożenie systemów i procesów, które zwiększają efektywność energetyczną, redukują koszty energii i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych.

W długiej perspektywie zmniejszenie negatywnego wpływu na otoczenie jest niemożliwe bez podniesienia efektywności procesów i technologii. Wymaga to szeregu działań, w tym rzetelnego gromadzenia i analizowania danych. W Deloitte stale doskonalimy ten obszar i wykorzystujemy go we wszystkich procesach, w tym także podczas zarządzania energią. Jest to część naszego modelu biznesowego, a także kryterium oceniane podczas certyfikacji ISO, którą przeszliśmy z sukcesem. Zarządzanie środowiskowe i energetyczne wszystkich biur i spółek Deloitte w Polsce zostało pozytywnie ocenione podczas audytu zewnętrznego. Jego efektem jest otrzymanie certyfikatu ISO 14001 zintegrowanego z ISO 50001. Dokument ten potwierdza pełną zgodność działań Deloitte z wymaganiami prawnymi i środowiskowymi, a także zobowiązuje firmę do dalszych działań w tym obszarze. Jako jedną z najmocniejszych stron systemu zarządzania Deloitte uznano edukację pracowników, dostawców i klientów. Z tego też powodu, realizując projekty dla klientów wykorzystujemy praktyczne doświadczenia z obszaru efektywności energetycznej.

W sprawie efektywności energetycznej skontaktuj się z ekspertami Deloitte: Tomasz Łuszcz, Krzysztof Kosiński, Piotr Hałoń.

Audyt środowiskowy Deloitte w Polsce zakończony certyfikacją ISO 14001 i 50001

Poznaj szczegóły

Nowe definicje budowli i budynku w podatku od nieruchomości kluczowe dla branży energetycznej

18 czerwca poznaliśmy projekt zmian w podatku od nieruchomości („PoN”), który został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W artykule „Znamy projekt nowych definicji budowli i budynku w podatku od nieruchomości. Czy od 1 stycznia 2025 r. czeka nas rewolucja?” przygotowaliśmy dla Państwa naszą wstępną analizę opublikowanego projektu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Finansów, nowe definicje budowli i budynku na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) mają charakter autonomiczny i nie zawierają odesłania do Prawa budowlanego (ani innych ustaw pozapodatkowych). Jednocześnie zaproponowane w projekcie definicje mogą oznaczać dla podatników poważne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Przy tworzeniu nowej definicji budowli Ministerstwo Finansów wykorzystało treść i pojęcia z przepisów ustawy Prawo budowlane, choć wprost się do nich nie odwołuje. Proponowana zmiana polega zatem co do zasady na stworzeniu załącznika do UPOL zawierającego listę obiektów traktowanych jako budowle. Co ważne, zgodnie z nową definicją, jako budowlę traktuje się obiekty wymienione w załączniku stanowiące wraz z instalacjami i urządzeniami całość techniczno-użytkową. Całość techniczno-użytkowa jest natomiast zdefiniowana jako zespół elementów, które są niezbędne do realizacji określonego celu gospodarczego, powiązanych ze sobą w taki sposób, że żaden z nich nie może zrealizować tego celu samodzielnie, a brak któregokolwiek z tych elementów uniemożliwia jego realizację.

Ciąg dalszy analizy w najnowszym wydaniu Ekspres RET, a w sprawie zmian w podatku od nieruchomości skontaktuj się z ekspertami Deloitte: Paweł Banasik, Adam Kałążny, Paweł Pucher.

Webinar: Nowy podatek od nieruchomości od 2025 roku

Zarejestruj się na webinar!

Transformacja energetyczna

Newsletter energetyczny Deloitte

 

SUBSKRYBUJ NEWSLETTER

 

 

Czy ta strona była pomocna?