Wpływ pakietu regulacyjnego MiFID II na przedsiębiorstwa niefinansowe

Analizy

Wpływ pakietu regulacyjnego MiFID II na przedsiębiorstwa niefinansowe

Wpływ transpozycji do polskiego porządku prawnego nowych regulacji w obszarze rynków instrumentów finansowych

Grudzień 2017

Od 3 stycznia 2018 r. dotychczasowy model funkcjonowania rynku instrumentów finansowych zostanie objęty zmianami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (MiFID II) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 600/2014 (MiFIR).

Pakiet regulacyjny MiFID II nakłada na podmioty zaangażowane w obrót towarowymi instrumentami pochodnymi lub uprawnieniami do emisji CO2 znaczące obowiązki. Celem tego pakietu jest przede wszystkim zapewnienie ochrony klientom oraz zwiększenie przejrzystości działalności inwestycyjnej uczestników rynku. Nowe obowiązki dotyczyć będą m.in. przestrzegania limitów pozycji netto, raportowania transakcji i pozycji oraz utrzymywania wymogów kapitałowych. Niektóre przedsiębiorstwa niefinansowe, w tym podmioty na rynku energii i zasobów naturalnych, będą musiały wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie działalności inwestycyjnej. W konsekwencji uczestnicy rynku powinni przeprowadzić analizę swojej działalności inwestycyjnej w zakresie instrumentów finansowych, w tym m.in. derywatów towarowych i uprawnień do emisji.

 

Kluczowe konsekwencje zmian regulacji w obrocie towarowymi instrumentami pochodnymi i uprawnieniami do emisji CO2

Przedsiębiorstwa niefinansowe, w tym spółki energetyczne, które prowadzą działalność inwestycyjną regulowaną wymogami MiFID II, będą podlegać obowiązkowi posiadania zezwolenia firmy inwestycyjnej. Przykładowo, podmioty zawierające równoczesne transakcje sprzedaży i zakupu instrumentów finansowych na własny rachunek, tzw. transakcje back-to back, będą objęte koniecznością uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Podobnie, jeśli spółki wchodzące w skład grupy są dużymi uczestnikami w stosunku do wielkości rynku finansowego w danej kategorii aktywów, będą zobowiązane do uzyskania licencji firmy inwestycyjnej. Kolejnym przykładem spółek objętych MiFID II w szerokim zakresie są spółki wchodzące w skład grupy, zawierające na własny rachunek transakcje na towarowych instrumentach pochodnych lub uprawnieniach do emisji w tak dużej skali w stosunku do głównego zakresu działalności grupy, że działalności tej nie można uznać za działalność dodatkową na poziomie grupy.

Wymóg uzyskania zezwolenia firmy inwestycyjnej oznaczać będzie dla przedsiębiorstwa konieczność pełnego dostosowania swojej działalności do wymogów pakietu regulacji MiFID II. Do kluczowych obowiązków firmy inwestycyjnej należeć będzie m.in. terminowe raportowanie transakcji i pozycji do określonych podmiotów i instytucji, a także dostosowanie organizacji do wymagań adekwatności kapitałowej określonych w Dyrektywie 2013/36/UE (CRD IV).

Niezależnie od posiadanego zezwolenia firmy inwestycyjnej, wielkość pozycji netto zajmowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe zostanie ograniczona wyznaczonymi przez właściwy organ limitami. Limit pozycji netto obejmie pozycje zajęte zarówno w systemach obrotu, jak i ekonomicznie im równoważne pozycje w obrocie pozagiełdowym (EEOTC). Podmioty posiadające pozycje w objętych regulacją instrumentach będą, co najmniej raz dziennie, przekazywały do operatorów systemu obrotu informacje o własnych pozycjach znajdujących się w obrocie w tym systemie, a także o pozycjach swoich klientów.

 

Wsparcie Deloitte w analizie wpływu nowych regulacji na prowadzoną działalność

Deloitte wspiera przedsiębiorstwa niefinansowe, w tym podmioty na rynku energii i zasobów naturalnych, w analizie wpływu pakietu MiFID II na prowadzoną przez nie działalność, w tym m.in. w zakresie:

  • analizy możliwości uzyskania wyłączenia podmiotowego z konieczności uzyskania licencji firmy inwestycyjnej,
  • opracowania dokumentacji na potrzeby uzyskania wyłączenia podmiotowego z konieczności uzyskania licencji firmy inwestycyjnej,
  • uzyskania licencji firmy inwestycyjnej oraz wdrożenia wymagań pakietu MiFID II w przypadku braku możliwości skorzystania z wyłączenia podmiotowego.

Możliwość wyłączenia podmiotowego z definicji firmy inwestycyjnej poparte odpowiednią dokumentacją zwalnia przedsiębiorstwa niefinansowe z konieczności uzyskania zezwolenia firmy inwestycyjnej. Podstawą do ubiegania się o wyłączenie podmiotowe jest przeprowadzenie, a następnie uzyskanie odpowiedniego wyniku w testach ilościowych, obejmujących tzw. test udziału w rynku oraz test działalności dodatkowej wg kryteriów określonych w Rozporządzenia delegowanym Komisji (UE) 2017/592. W dalszej kolejności, w oparciu o opracowaną dokumentację, przedsiębiorstwo niefinansowe może ubiegać się o uzyskanie wyłączenia podmiotowego. Pozytywna decyzja regulatora zwalnia przedsiębiorstwo z pełnego wdrożenia wymogów MiFID II, przy czym nadal jest ono zobowiązane do corocznego przeprowadzania testów ilościowych oraz notyfikacji regulatora o korzystaniu z wyłączenia.

Pobierz ulotkę
Czy ta strona była pomocna?