An fiscal

Wydarzenia

Kurs dla Inspektorów Ochrony Danych oraz osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w organizacjach, przygotowujący do uzyskania certyfikatów CIPP/E i CIPM, posiadających akredytację zgodną z ISO 17024: 2012

Oferta obejmuje: Kurs, voucher egzaminacyjny, oficjalny podręcznik IAPP, zestaw przykładowych pytań testowych oraz roczne członkostwo w IAPP

Deloitte Legal - oficjalny partner szkoleniowy IAPP (International Association of Privacy Professionals)

Korzyści dla Uczestnika kursu:

 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych przekazywanej w oparciu o standardy szkoleniowe i metodologię uznanej międzynarodowej organizacji IAPP
 • Pozyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu europejskich i krajowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
  i prywatności
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania, wdrożenia i zarządzania programem ochrony danych osobowych w organizacji
 • Możliwość przystąpienia do egzaminów mających na celu uzyskanie renomowanych certyfikatów CIPP/E i CIPM
 • Zestaw materiałów w języku angielskim niezbędnych do samodzielnej nauki przed przystąpieniem do egzaminu – podręcznik, przykładowe pytania egzaminacyjne, prezentacja ze wskazówkami
 • Możliwość praktycznej wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy z innymi uczestnikami oraz doświadczonymi prowadzącymi


Korzyści dla Firmy
:

 • Zapewnienie niezbędnych kwalifikacji osobie pełniącej w organizacji funkcję IOD lub odpowiedzialnej za kwestie ochrony danych osobowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa (w tym RODO)
 • Uwiarygodnienie działań organizacji w oczach klientów oraz partnerów biznesowych
 • Dostarczenie organizacji niezbędnych narzędzi do sprawnego ułożenia oraz zarządzania procesem ochrony danych osobowych
 • Zwiększanie efektywności i skuteczności ochrony danych osobowych w firmie
 • Ograniczanie ryzyka nałożenia sankcji


Jako oficjalny partner szkoleniowy IAPP gwarantujemy Uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń solidne przygotowanie do egzaminów CIPP/E i CIPM oraz codziennej pracy w obszarze ochrony danych osobowych.

Dołącz do grona uczestników najbliższych kursów (kontakt: Anna Płocica: aplocica@deloittece.com)

Informacje ogólne

Jakie moduły są dostępne i czego dotyczą?

Kurs trwa dwa albo cztery dni i składa się z dwóch niezależnych modułów: CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) oraz CIPM (Certified Information Privacy Manager).

Moduły te przygotowują do pełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w organizacjach, a także do egzaminów w celu uzyskania certyfikatów CIPP/E i CIPM wydawanych przez IAPP.

Opis kursu

CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe

Kurs CIPP/E dotyczy europejskich i krajowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych. Uczestnicy kursu zapoznają się z modelem ochrony prywatności przyjętym w Europie, kluczową terminologią oraz praktycznymi rozwiązaniami z zakresu ochrony danych osobowych oraz międzynarodowego transferu danych.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o program IAPP dla Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E).

Certyfikat CIPP/E posiada akredytację zgodną z ISO 17024: 2012 i jest uznanym standardem w europejskim systemie certyfikacji z zakresu ochrony danych osobowych.


Adresaci kursu CIPP/E:

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Osoby odpowiedzialne za kwestie związane z ochroną danych osobowych u przedsiębiorców,
 • Prawnicy specjalizujący się w regulacjach z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych,
 • Zarządcy archiwów,
 • Dyrektorzy ds. ochrony informacji (w tym Chief Information Officers),
 • Dyrektorzy ds. zgodności (w tym Chief Compliance Officers),
 • Dyrektorzy działów HR,
 • Wszystkie osoby uczestniczące w procesach przetwarzania danych osobowych.

CIPM (Certified Information Privacy Manager)

Kurs CIPM dotyczy zasad wdrażania i zarządzania programem ochrony prywatności i danych osobowych w organizacjach przy użyciu odpowiednich procesów i technologii, a także budowania i funkcjonowania profesjonalnego oraz sprawnie działającego zespołu osób zajmujących się powyższymi kwestiami.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o program IAPP dla Certified Information Privacy Manager (CIPM).

Certyfikat CIPP/M posiada akredytację zgodną z ISO 17024: 2012 i jest pierwszym i jedynym na świecie certyfikatem z zakresu zarządzania programem ochrony prywatności.


Adresaci kursu CIPM:

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Osoby odpowiedzialne za kwestie związane z ochroną danych osobowych u przedsiębiorców,
 • Managerowie ds. ochrony danych,
 • Audytorzy,
 • Dyrektorzy ds. zgodności (w tym Legal Compliance Officers),
 • Managerowie ds. ochrony bezpieczeństwa,
 • Managerowie ds. ochrony informacji,
 • Wszystkie osoby uczestniczące w procesach przetwarzania danych osobowych.
CIPP-e CIPM

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Ustawy i inne regulacje oparte o RODO: istota ochrony danych osobowych w Europie

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

Wdrażanie systemu ochrony prywatności i danych osobowych w firmie: programy ochrony prywatności i danych osobowych z perspektywy zarządzania nimi

Tematyka kursu

Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E)

Moduł 1: Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zapoznanie z najważniejszymi europejskimi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych, organami regulacyjnymi, a także procesem stopniowego ujednolicania systemu ochrony danych osobowych.

Moduł 2: Dane osobowe

Definiowanie i rozróżnianie kategorii danych, z uwzględnieniem danych osobowych, danych zanonimizowanych, danych speudonimizowanych, a także szczególnych kategorii danych.

Moduł 3: Administratorzy i podmioty przetwarzające (procesorzy)

Zadania i relacje administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie.

Moduł 4: Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych, zakres zastosowania RODO, omówienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Moduł 5: Obowiązki informacyjne

Omówienie obowiązków informacyjnych administratora wobec podmiotów danych oraz organów nadzorczych.

Moduł 6: Prawa osób, których dane dotyczą

Omówienie praw osób, których dane dotyczą, sposobów ich realizacji, a także praw i obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających.

Moduł 7: Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Omówienie obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz informowaniem o przypadkach naruszenia ochrony danych.

Moduł 8: Rozliczalność

Omówienie wymogów związanych z zasadą rozliczalności, w tym systemów zarządzania ochroną danych osobowych, oceną skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA), obowiązków zachowania poufności oraz zadań Inspektora Ochrony Danych.

Moduł 9: Międzynarodowy transfer danych

Prezentacja zasad i obowiązków związanych z transferem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym dotyczących wykorzystania decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony.

Moduł 10: Nadzór i egzekwowanie

Omówienie zadań, uprawnień i procedur organów nadzorczych, składu Europejskiej Rady Ochrony Danych i jej kompetencji, roli Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, a także środków prawnych, zasad odpowiedzialności i kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Moduł 11: Przestrzeganie regulacji dotyczących danych osobowych

Omówienie zasad stosowania europejskiego prawa ochrony danych osobowych, podstaw prawnych oraz zgodności przetwarzania danych osobowych w praktyce, w tym przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawców, stosowania monitoringu, przetwarzania danych osobowych w marketingu bezpośrednim, IT oraz w outsourcingu.

Certified Information Privacy Manager (CIPM)

Moduł 1: Wstęp do zarządzania programem ochrony prywatności

Określenie zadań związanych z zarządzaniem programem ochrony prywatności, a także wyjaśnienie znaczenia zasady rozliczalności w zarządzaniu programem ochrony prywatności.

Moduł 2: Zarządzanie prywatnością

Analiza warunków opracowania i wdrożenia programu ochrony prywatności i danych osobowych, w tym umiejscowienia stanowisk/funkcji związanych z ochroną danych osobowych w strukturze organizacyjnej, zadań IOD, zakresu programu i strategii ochrony prywatności, a także zasad wsparcia i bieżącego zaangażowania kluczowych stanowisk/funkcji.

Moduł 3: Obowiązujące przepisy prawa i regulacje

Omówienie środowiska regulacyjnego związanego z ochroną prywatności oraz danymi osobowymi, a także elementów wspólnych dla różnych systemów prawnych i strategii w celu zachowania zgodności z przepisami.

Moduł 4: Ocena danych

Prezentacja praktycznych procesów mapowania / inwentaryzacji danych osobowych, analizy luk, oceny skutków przetwarzania dla ochrony prywatności/ochrony danych osobowych oraz oceny dostawców.

Moduł 5: Polityki

Omówienie powszechnie stosowanych polityk ochrony prywatności, ich elementów oraz prezentacja strategii wdrożenia.

Moduł 6: Prawa osób, których dane dotyczą

Omówienie kwestii operacyjnych związanych z informowaniem o prawach osób, których dane dotyczą, a także ich obsługą, w tym wypełnianiem obowiązków informacyjnych, pozyskiwaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zapewnieniem dostępu do danych, ich poprawianiem, przenoszeniem, ograniczaniem przetwarzania czy usuwaniem.

Moduł 7: Szkolenie i podnoszenie świadomości

Prezentacja strategii opracowywania i wdrażania szkoleń dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych oraz programów podnoszenia świadomości w tym zakresie.

Moduł 8: Ochrona danych osobowych

Przedstawienie kompleksowego podejścia do ochrony danych osobowych poprzez stosowanie zasady privacy by design.

Moduł 9: Procedura wykrywania i postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych

Przedstawienie wytycznych dotyczących planowania i reagowania na przypadki naruszenia ochrony danych osobowych.

Moduł 10: Analiza, monitoring i audyt działania programu

Prezentacja powszechnie stosowanych sposobów analizowania, monitorowania oraz audytu działania programu ochrony prywatności i danych osobowych.

Informacje praktyczne:

Co obejmuje oferta?

 • W zależności od modułu: 2-dniowy kurs CIPP/E, 2-dniowy kurs CIPM albo 4-dniowy kurs CIPP/E+CIPM, prowadzony w języku polskim przez doświadczonych i certyfikowanych (CIPP/E i CIPM) instruktorów z Deloitte Legal, w małych grupach (5-10 osób), zgodnie z metodologią i programem opracowanym przez renomowaną organizację IAPP;
 • Oficjalny podręcznik IAPP w wersji elektronicznej (materiały w języku angielskim);
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne CIPP/E lub CIPM (w języku angielskim);
 • Voucher na egzamin CIPP/E lub CIPM (egzamin w języku angielskim);
 • Roczne członkostwo w IAPP zapewniające możliwość kontaktu z szerokim gronem profesjonalistów z całego świata, dostęp do informacji i raportów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych, analiz eksperckich, alertów prawnych czy narzędzi.

 

Kurs CIPP/E

Cena 6300 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłatę za egzamin CIPP/E, podręcznik IAPP, przykładowe pytania testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP)

Terminy:

 • 11-12.02.2021 r.
 • 14-15.04.2021 r.
 • 07-08.06.2021 r.

 

Kurs CIPM 

Cena 6300 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłatę za egzamin CIPM, podręcznik IAPP, przykładowe pytania testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP)

Terminy:

 • 18-19.02.2021 r.
 • 21-22.04.2021 r.
 • 17-18.06.2021 r.

 

Pakiet CIPP/E + CIPM 

Cena: 10.900 PLN + VAT / osoba (cena obejmuje kurs, opłaty za egzamin CIPP/E i CIPM, podręczniki IAPP, przykładowe pytania testowe oraz opłatę za roczne członkostwo w IAPP)

Terminy:

 • 11-12.02 + 18-19.02.2021 r.
 • 14-15.04 + 21-22.04.2021 r.
 • 07-08.06 + 17-18.06.2021 r.

Osoby prowadzące:

Ewelina Witek, CIPP/E | CIPM, adwokat, Senior Managing Associate w Deloitte Legal

Ewelina jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, w tym trzech największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce, podmiotów z branży FMCG, usług finansowych, e-commerce, marketingowej, energetycznej, ochroniarskiej czy IT.

Ewelina specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, usług świadczonych drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego, prawa nowych technologii oraz prawa umów.

Wieloletnie doświadczenie Eweliny w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych obejmuje między innymi doradztwo na rzecz klientów z różnych branż w związku z RODO (a wcześniej także w związku z poprzednio obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku), w tym:

 • badania due diligence, opracowywanie raportów z opisem luk i rekomendacji, przygotowywanie dokumentacji wdrożeniowej (np. polityki, procedury, umowy, klauzule informacyjne, klauzule zgód, rejestry, itp.) oraz wsparcie we wdrożeniu,
 • przeprowadzanie audytów powdrożeniowych RODO;
 • przygotowywanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania, umowy udostępniania danych osobowych, umowy dotyczące transferów danych osobowych w ramach grup kapitałowych)
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów, a także przygotowywanie publikacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organem ochrony danych osobowych (np. postępowania w sprawie uzyskania zgody na transfer danych poza EOG, postępowania zgłoszeniowe / rejestracyjne),
 • wsparcie w kontrolach prowadzonych przez organ ochrony danych osobowych.

Ewelina jest członkiem IAPP (International Association of Privacy Professionals) i posiada certyfikat CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe) oraz CIPM (Certified Information Privacy Manager). Ewelina ukończyła także studia podyplomowe “Prawo nowoczesnych technologii”.

Ewelina Witek

Osoby zainteresowane zapisem na kurs proszone są o kontakt z:

Magdalena Angulska

mangulska@deloittece.com

Kontakt:

Ewelina Witek

Ewelina Witek

Adwokat, Senior Managing Associate, CIPP/E | CIPM

Ewelina jest adwokatem z kilkunastoletnim doświadczeniem specjalizującym się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności, prawa nowych technologii, w tym usług świadczonych drogą elekt... Więcej