Nowości

Rekordowo pod względem fuzji i przejęć na świecie, a jak w Polsce?

Newsletter: Strefa M&A

Listopad 2015

Komentarz do wyników badania “Integration Report 2015, Putting the pieces together” z punktu widzenia polskiego rynku.

W 2014 roku zrealizowano ponad 40 tys. transakcji, a ich łączna wartość przekroczyła 3,5 mld dolarów. Wszystko wskazuje na to, że w 2015 r. wartości mogą być zbliżone.

Jednak nie wszystkie transakcje przynoszą planowane efekty.

Według globalnego badania Deloitte „Integration Report 2015, Putting the pieces together”, które przedstawia doświadczenia transakcyjne zebrane na amerykańskim rynku, prawie 30 proc. menedżerów zaangażowanych w procesy M&A nie dostrzega pozytywnych efektów fuzji i / lub jest rozczarowanych ich efektem.

Co leży u podstaw sukcesu transakcji, a co może być źródłem porażki? Jak maksymalizować efekty fuzji? Jakie wnioski z tego badania mogą wyciągnąć polscy menedżerowie?

Badanie zostało zrealizowane na próbie ponad 800 menedżerów z amerykańskich firm, którzy uczestniczyli w fuzjach lub przejęciach w ciągu ostatnich 24 miesięcy, lub też ich organizacje właśnie przygotowują się do takiego procesu. Celem badania było ustalenie, jakie są największe wyzwania związane z procesem planowania transakcji oraz przeprowadzenia procesu integracji a także, na co należy zwracać uwagę, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu a tym samym ograniczyć ryzyko niezrealizowania założonych celów. Do tej pory, w Polsce nie prowadzono tak szerokich analiz, stąd wiele wniosków i sugestii płynących z tego opracowania mogą wziąć pod uwagę polskie firmy, planujące fuzję lub przejęcia.

Od decyzji do sukcesu…
Badanie wyraźnie pokazało, że sama transakcja i integracja dwóch firm nie wystarczy, aby wygenerować zrównoważony wzrost wartości firmy. Prawie 30 proc. respondentów stwierdziło, że proces integracji łączących się firm trudno uznać za sukces. 18 proc. badanych jest przekonanych, że zabrakło zakładanych efektów synergii, natomiast ok. 26 proc. ma wątpliwości odnośnie tego, czy cele zostały zrealizowane. Pozytywne jest to, iż kolejne 29 proc. badanych menedżerów uważa, że efekty fuzji przekroczyły wstępne założenia a aż 67,2 proc. sądzi, że efekty dokonanego M&A można uznać za udane.

Gwarancja sukcesu
Respondenci zgodzili się, że wśród kluczowych czynników gwarantujących sukces po podpisaniu umowy, należy wymienić szybkie tempo integracji, precyzyjne zaplanowanie kolejnych etapów działań, dobrą komunikację z pracownikami zarówno w firmie przejmującej, jak i przejmowanej, a także zagwarantowanie odpowiedniego budżetu na samą integrację. Ważne jest także zaangażowanie kierownictwa obu firm w realizację procesu.

Uciec przed porażką
Jednocześnie obszary, których zła bądź niewłaściwie przeprowadzona integracja może być przyczyną późniejszych niepowodzeń, to systemy informatyczne (21 proc. wskazań), zarządzanie zmianą (ok. 13 proc.), zarządzanie zasobami ludzkimi (ok. 11 proc.), komunikacja wewnętrzna (10,5 proc.) a także sprzedaż i marketing (ok. 8 proc.).

Ponad 74 proc. menedżerów z badanych firm wskazało na ogromne znaczenie przygotowania strategii formalnej integracji. To istotna wskazówka, bowiem na podstawie doświadczeń Deloitte w naszym regionie można oszacować, że w tak dojrzały sposób do kwestii tego, co będzie się działo z firmami po podpisaniu umowy podchodzi nie więcej niż połowa firm przeprowadzających taki proces. Kluczowe jest również stworzenie właściwie umocowanego kompetencyjnie zespołu ds. integracji, który przygotowuje i odpowiada także za wdrożenie programu zarządzania zmianą zanim jeszcze rozpocznie się proces formalnej integracji. Zespół taki powinien koordynować m.in. wdrażanie strategii związanej z łączeniem kultur organizacyjnych, komunikację z pracownikami, połączenie na poziomie operacyjnym i weryfikować w początkowym etapie efekty synergii.

Spośród 82 proc. ankietowanych przez Deloitte menedżerów, którzy podczas fuzji i integracji stworzyli taki zespół, 64 proc. uznało, że miał on duży wpływ na pomyślność operacji. W Polsce podjęcie takich działań zwykle odkłada się do fazy po podpisaniu umowy, a to jest moment, kiedy zaczynają się prawdziwe wyzwania. Amerykańscy prezesi przywiązują również duże znaczenie do procesu ujednolicania kultur organizacyjnych i jego wpływu na efekty fuzji – jest to istotny czynnik dla 76 proc. badanych. Jednocześnie ok. 6 proc. przyznaje, że proces ten się w ogóle nie powiódł, 10,3 proc. stwierdza, że powiódł się tylko częściowo, a prawie 14 proc., że efekt był neutralny. Jest to kolejny niedoceniany w Polsce czynnik, który w istotny sposób wpływa na integrację firm.

Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj:
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/mergers-and-acquisitions/articles/integration-report-2015.html

Infografika

Subskrybuj "Strefa M&A"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?