Rozwiązania

Doradztwo finansowe dla sektora instytucji finansowych

Specyfika spółek sektora finansowego wymaga indywidualnego podejścia do realizacji projektów, popartego szerokim doświadczeniem transakcyjnym.

Nasze usługi:

1. Wsparcie i organizacja procesu kupna/sprzedaży spółek sektora finansowego (Instytucje bankowe, Firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne) oraz około-finansowego (FinTech): 

Kompleksowo zajmujemy się procesem kupna/sprzedaży spółek z sektora finansowego. Współpracujemy ze wszystkimi stronami transakcji w celu zapewnienia optymalnego podejścia do procesu inwestycyjnego. Oferowane rozwiązania zwiększą prawdopodobieństwo sukcesu transakcji, oraz przyczynią się do ustalenia odpowiedniego poziomu ceny sprzedaży lub nabycia.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • strategię, selekcję i kryteria poszukiwania celów przejęcia lub potencjalnych inwestorów,
 • analizę finansową, due diligence oraz oszacowanie wartości podmiotu transakcji,
 • wsparcie w przygotowaniu oferty zakupu udziałów w procesie kupna lub sprzedaży,
 • przygotowanie memorandum informacyjnego w procesie sprzedaży,
 • opracowanie struktury transakcji.

 

2. Wyceny oraz modelowanie finansowe:

 • modelowanie i wycena spółek finansowych, w tym będących przedmiotem przejęcia, wraz z oszacowaniem potencjalnych synergii,
 • wycena i symulacja opcji strategicznych,
 • weryfikacja modeli finansowych.

Zapewniamy wsparcie w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstwa lub nowych przedsięwzięć.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • analizę rynkową i strategiczną,
 • budowę modelu finansowego i przegląd prognoz finansowych,
 • zapewnienie metod i procedur niezbędnych do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia wartości,
 • analizę wrażliwości lub analizę scenariuszową.

Wycena i symulacja opcji strategicznych i transakcji

Przeprowadzenie analizy opcji strategicznych jest niezbędne w momencie, w którym spółka planuje podjąć decyzję o planowanym przejęciu, nawiązywaniu wspólnych przedsięwzięć, wydatków inwestycyjnych związanych z rozwojem organicznym lub decyzjami o zbyciu akcji.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • analizę sytuacji finansowej firmy, konkurencji i sektora spółki,
 • analizę otoczenia mikro i makro-ekonomicznego,
 • ewaluację dopasowania, wykonalności i akceptowalności strategii.

Weryfikacja modeli finansowych

W celu weryfikacji poprawności złożonych modeli finansowych wykonywany jest przegląd modelu.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • weryfikację techniczną w ramach której sprawdzamy poprawność kalkulacji, użytą metodologię oraz architekturę,
 • weryfikację logiczną w ramach której zapewniamy sprawdzenie założeń, benchmarków i rewizję wszelkich czynników mających materialny wpływ na ostateczną wycenę.

 

3. Wsparcie transakcyjne przy kupnie/sprzedaży wierzytelności pracujących i niepracujących:

a. organizacja procesów sprzedaży portfeli,

b. due diligence i wycena portfeli,

c. kontakt z rynkiem i inicjowanie transakcji portfeli wierzytelności.


Organizacja procesów sprzedaży portfeli

Oferujemy kompleksową usługę doradczą po stronie sprzedającego, która jest dostosowana do potrzeb klienta.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • przeprowadzenie wyceny portfela kredytowego,
 • strukturyzację transakcji,
 • określenie konsekwencji księgowych i podatkowych określonych struktur transakcji,
 • poszukiwanie inwestorów i nawiązywanie kontaktów z inwestorami,
 • wsparcie sprzedającego w każdym etapie procesu transakcyjnego.

Due diligence i wycena portfeli 

Pomagamy instytucjom finansowym i inwestorom instytucjonalnym ocenić wartość godziwą portfeli wierzytelności poprzez procedury due diligence i wyceny w zakresie wymaganym postępowaniem transakcyjnym. W perspektywie finansowej, due diligence ma kluczowe znaczenie w sukcesie sprzedaży lub kupna portfela wierzytelności.

Zakres tej usługi obejmuje:

 • przegląd, klasyfikację i  strukturyzację portfela,
 • analizę portfela wierzytelności w zakresie uwarunkowanym przez rodzaj wierzytelności i formę postępowania transakcyjnego,
 • wskazanie rodzajów dokumentów, które należy udostępnić w ramach postępowania transakcyjnego,
 • wsparcie w tworzeniu funduszy sekurytyzacyjnych,
 • wycenę portfela wierzytelności na bazie przeprowadzonego due diligence,
 • w przypadku sprzedaży portfela: doradztwo w zakresie właściwych strategii sprzedaży w odniesieniu do portfela wierzytelności.

Kontakt z rynkiem i inicjowanie transakcji portfeli wierzytelności

Współpracujemy z szerokim gronem liczących się inwestorów, aby wspierać realizację projektów kupna lub sprzedaży portfeli wierzytelności. 

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner w Dziale Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej

Mariusz Słowikowski

Mariusz Słowikowski

Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego

Mariusz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym obejmujące wyceny dla celów transakcyjnych, koordynację procesów due diligence oraz doradztwo transakcyjne. Specjalizuje się... Więcej