Analizy

Exante

Zintegrowany system zarządzania ryzkiem

Exante został zaprojektowany i opracowany przez ekspertów Deloitte w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe oraz metodyki i algorytmy zgodne z obowiązującymi regulacjami. System został zweryfikowany w praktyce i doceniony przez użytkowników biznesowych.

System zapewnia bezpieczeństwo realizacji procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie wspierając funkcje zarówno Front-, Middle-, jak i Back Office. Bezpieczeństwo procesu wzmacniane jest dzięki wbudowanemu mechanizmowi audytu operacji realizowanych w Exante, zarządzaniu uprawnieniami użytkowników i ustanawianiu reguł walidacyjnych wprowadzania danych.

Exante jest aplikacją instalowaną w ramach własnej infrastruktury użytkownika, z możliwością jednoczesnego wykorzystania mocy obliczeniowej wielu procesorów. Poszczególne moduły Exante wykorzystują zunifikowane, wspólne algorytmy oraz wspólną bazę danych, co optymalizuje działanie systemu. 

Pakiet Exante Assistance

Pakiet serwisowy Exante Assistance zapewnia profesjonalne wsparcie użytkowników i administratora. Pakiet zapewnia ciągłe dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika i sprawne rozwiązywanie problemów.

Istnieje możliwość rozszerzenia współpracy o usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem i rachunkowości zabezpieczeń.

Exante Credit Risk

Exante Credit Risk jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do zarządzania ryzykiem kredytowym (ryzykiem kontrahenta). System jest dedykowany dla przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz chcą usprawnić proces zarządzania należnościami. Exante Credit Risk w sposób zintegrowany automatyzuje najważniejsze etapy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym.

Exante Market Risk

Exante Market Risk przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które są narażone na ryzyko finansowe i chcą usprawnić proces zarządzania zabezpieczeniami. System automatyzuje poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem cen towarów. Exante Market Risk pozwala na obsługę wszystkich elementów tego procesu z zachowaniem właściwego podziału kompetencji i odpowiedzialności zaangażowanych osób.
 

Exante Hedge Accounting

Exante Hedge Accounting przeznaczony jest dla firm chcących rozpocząć bądź usprawnić stosowanie rachunkowości zabezpieczeń. System obsługuje rachunkowość przepływów pieniężnych (Cash Flow Hedge) oraz rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (Fair Value Hedge).

Funkcjonalności systemu wspierają użytkowników w kolejnych krokach procesu księgowego wymaganego przez MSR 39.

Exante umożliwia wyznaczanie dla celów rachunkowości zabezpieczeń zarówno instrumentów pochodnych (liniowych i opcji) jak i zobowiązań lub aktywów finansowych niebędących transakcją pochodną.
 

Więcej informacji: www.exante-online.com

Czy ta strona była pomocna?