finanse i bankowość

Analizy

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Grudzień 2017

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajdą Państwo poniższe artykuły:

1. Bankowość transakcyjna

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w transakcjach finansowania nieruchomości

W Parlamencie prowadzone są obecnie prace nad ustawą wprowadzającą z dniem 1 kwietnia 2018 r. zmiany w zakresie sposobu zapłaty podatku VAT pomiędzy przedsiębiorcami, czyli tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Mechanizm ten ma stanowić nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT i ma polegać na tym, że w przypadku zapłaty za fakturę sprzedawcy, kwota podatku VAT zostanie wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto i trafi na wyodrębniony rachunek bankowy sprzedawcy (rachunek VAT), do którego sprzedawca będzie miał ograniczoną dostępność.

Zastaw w prawie upadłościowym

Kiedy wierzyciel może złożyć oświadczenie o przejęciu przedmiotu zastawu na własność w postępowaniu upadłościowym?

24 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy zajmował się sprawą rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego skierowanego do niego przez jeden z Sądów Okręgowych, w którym pytano w którym momencie wierzyciel-zastawnik uprawniony jest do złożenia skutecznego oświadczenia o przejęciu na własność przedmiotu zastawu rejestrowego znajdującego się w posiadaniu upadłego-zastawcy. Z uwagi na niewykazanie przez Sąd Okręgowy związku rozstrzygnięcia sprawy, w której pojawiło się zagadnienie, z rozstrzygnięciem tego zagadnienia, Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały. Zagadnienie jest jednak ważkie i nie jest oceniane przez sądy tożsamo.

2. Bankowość regulacyjna:

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Nowe procedury wpisywania kontrahentów do biur informacji gospodarczej („BIG”)

13 listopada 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wprowadzone nimi zmiany mają wpływ na niektóre procedury związane z wpisywaniem kontrahentów do biur informacji gospodarczej („BIG”). Rozszerzają także „ofertę” biur informacji gospodarczej dla potencjalnych wierzycieli.

Dyrektywa PSD2 – Nowe zasady w usługach płatniczych

Nowe zasady dotyczące silnego uwierzytelniania oraz bezpiecznej komunikacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych

Komisja Europejska ogłosiła ostateczny projekt regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do dyrektywy PSD2 dotyczących silnego uwierzytelniania, a także wspólnych i otwartych standardów komunikacji pomiędzy dostawcami usług płatniczych.

3. Ubezpieczenia:

Nowe wymagania w sprawie wynagrodzeń dystrybutorów ubezpieczeń coraz bliżej

Prace nad implementacją Dyrektywy IDD wkraczają w ostatnią fazę

9 listopada 2017 r. Sejm uchwalił nową ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, która implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń [1] . Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie. Planowane wejście w życie to 23 lutego 2018 r. Nowe regulacje mają służyć przede wszystkim poprawie sytuacji klientów, którym ma zostać zapewniona ochrona na jednakowym poziomie, niezależnie od różnic występujących między poszczególnymi kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Zmiana ustawy o obligacjach

Nowe regulująca dotyczące emisji obligacji podporządkowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

23 czerwca 2017 r., po bardzo szybkich pracach legislacyjnych i zaledwie jednodniowym vacatio legis, weszła w życie druga nowelizacja ustawy o obligacjach, regulująca możliwość emisji obligacji podporządkowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Nowelizacja ustawy o obligacjach uzupełnia istniejącą lukę w przepisach i należy ją ocenić jako sygnał ustawodawcy dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wykorzystania emisji obligacji podporządkowanych celem spełnienia wymogów określonych przepisami.

4. Fundusze inwestycyjne:

Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) – zakres stosowania regulacji i możliwe wyłączenia

Choć od momentu wprowadzenia przepisów regulujących działalność ASI (alternatywne spółki inwestycyjne) minęło już półtora roku, na rynku w dalszym ciągu panuje znaczna niepewność co do zakresu ich stosowania do podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną. W związku z tym w ostatnim okresie z perspektywy kancelarii prawnych, dało się zaobserwować dużą ilość pytań dotyczących tego, czy dana struktura inwestycyjna stanowi ASI i czy jako taka podlega nowym obowiązkom regulacyjnym.

Nieuwzględnienie należycie interesu uczestników FIZ przy wprowadzaniu zmian do statutu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2017 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2569/16)

Obowiązek działania w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego podlega szczególnej weryfikacji w ramach uprawnień nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”, „Komisja”). Jedną z sytuacji, w której może dojść do braku należytego uwzględnienia interesu uczestników funduszu jest wprowadzenie do statutu funduszu takich zmian, które mogą doprowadzić do ograniczenia albo zróżnicowania uprawnień uczestników. W praktyce, dotyczy to w szczególności postanowień odnoszących się do trybu i warunków, na jakich fundusz inwestycyjny dokonuje wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

5. RODO

RODO - nowe obowiązki informacyjne wobec podmiotu danych

Co zmieni się od maja 2018 roku?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”). Od tej daty wszystkie procesy przetwarzania danych zachodzące w ramach poszczególnych organizacji, będą musiały pozostawać w zgodności z postanowieniami nowej regulacji. Jedną z kluczowych kwestii jest obowiązek stosowania przez administratorów tzw. klauzul informacyjnych, zawierających katalog informacji, jakie należy przekazać podmiotom danych. Katalog ten został znacznie rozszerzony w porównaniu z tym, który przewidują obecnie obowiązujące przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorzy będą musieli poinformować dodatkowo m.in. o okresie, przez który dane osobowe będą przetwarzane, o ewentualnym fakcie profilowania i jego konsekwencjach oraz o danych kontaktowych inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony.

Profilowanie i zautomatyzowne przetwarzanie danych według RODO

Nowe obowiązki dla administratorów danych osobowych

Obecnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie zawierają legalnej definicji profilowania ani nie wyróżniają profilowania jako oddzielnej operacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych. Już od 25 maja 2018 r. znajdą zastosowanie przepisy RODO, które zawierają zarówno legalną definicję profilowania, jak również określają zasady odnoszące się do tego rodzaju operacji przeprowadzanych na danych osobowych.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?