Analizy

Nowe wymagania w sprawie wynagrodzeń dystrybutorów ubezpieczeń coraz bliżej

Prace nad implementacją Dyrektywy IDD wkraczają w ostatnią fazę

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Grudzień 2017

W dniu 23 stycznia 2018 r. do Parlamentu został skierowany projekt ustawy zmieniający termin wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na dzień 1 października 2018 r. Projekt ten znajduje się obecnie na etapie pierwszego czytania. Jest on związany z tym, że w Unii Europejskiej procedowany jest aktualnie wniosek Komisji Europejskiej zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania samej Dyrektywy IDD. Nowe regulacje mają służyć przede wszystkim poprawie sytuacji klientów, którym ma zostać zapewniona ochrona na jednakowym poziomie, niezależnie od różnic występujących między poszczególnymi kanałami dystrybucji ubezpieczeń.

Nowe regulacje mają służyć przede wszystkim poprawie sytuacji klientów, którym ma zostać zapewniona ochrona na jednakowym poziomie, niezależnie od różnic występujących między poszczególnymi kanałami dystrybucji ubezpieczeń. Nowa ustawa nakłada na każdego dystrybutora ubezpieczeń, nie tylko agenta i brokera, ale i zakład ubezpieczeń i jego pracowników, obowiązek postępowania uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów.

W szczególności zaś, nowe regulacje wprowadzają dotychczas nieznane wymagania, co do wynagradzania dystrybutorów ubezpieczeń, jak i osób, przy pomocy których wykonywane są czynności związane z dystrybucją ubezpieczeń. Sposób wynagradzania tych podmiotów nie może być sprzeczny z obowiązkiem działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. Oznacza to w szczególności, że żaden dystrybutor ubezpieczeń nie może dokonywać ustaleń (np. dotyczących wynagrodzenia, czy celów sprzedaży), które mogłyby stanowić zachętę do proponowania klientowi określonej umowy, podczas gdy inna umowa lepiej odpowiadałaby potrzebom tego klienta [2].

Za wynagrodzenie uważana jest przy tym każda prowizja, honorarium, opłata lub jakakolwiek inna płatność, w tym korzyść ekonomiczna jakiegokolwiek rodzaju lub inna korzyść lub zachęta, zarówno finansowa, jak i niefinansowa, oferowana lub przekazywana w związku z działalnością w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

Jednocześnie, nałożono na dystrybutorów ubezpieczeń szerokie obowiązki informacyjne związane ze sposobem wynagradzania. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, zarówno agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, broker ubezpieczeniowy, jak i zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformowania klienta o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy. Informacja przekazywana przez agenta i brokera, musi przy tym w szczególności wskazywać, czy pośrednik otrzymuje honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej, czy inny rodzaj wynagrodzenia lub też wynagrodzenie łączące różne typy wynagrodzeń. Jeżeli pośrednik otrzymuje honorarium, ma dodatkowo obowiązek poinformowania klienta o jego wysokości lub ewentualnie o metodzie jego wyliczenia.

W przypadku zawierania umów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, klient powinien ponadto dostać informację o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji związanych z proponowaną mu umową. 

Należy też wskazać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek przechowywać dokumenty dotyczące wynagrodzenia agenta, a broker ubezpieczeniowy dokumenty dotyczące swojego wynagrodzenia, przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy agencyjnej lub odpowiednio zakończenia współpracy z klientem.

Już teraz warto więc przyjrzeć się sposobie wynagradzania agentów i osób wykonujących czynności związane z dystrybucją ubezpieczeń, by dostosować je do wprowadzanych zmian przed ich wejściem w życie.
 

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (OJ L 26, 2.2.2016).

[2] Art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (w wersji uchwalonej przez Sejm).

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?