Analizy

Zmiana ustawy o obligacjach

Nowe regulacje dotyczące emisji obligacji podporządkowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Grudzień 2017

23 czerwca 2017 r., po bardzo szybkich pracach legislacyjnych i zaledwie jednodniowym vacatio legis, weszła w życie druga nowelizacja ustawy o obligacjach, regulująca możliwość emisji obligacji podporządkowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Przedmiotowa zmiana ustawy reguluje możliwość emisji przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obligacji podporządkowanych, które mogą zostać zakwalifikowane jako pozycje środków własnych tych podmiotów zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Dyrektywa Wypłacalność II wraz z rozporządzeniem delegowanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi wprowadziła nowe zasady obliczania wymogów kapitałowych, które są powiązane z ryzykiem zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji. W Polsce dyrektywa została implementowana jako ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Art. 241 przywołanej ustawy daje możliwość zaliczania zobowiązań podporządkowanych zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji jako ich podstawowych środków własnych. Przepisy unijne wymagają jednak spełnienia przez dług podporządkowany dodatkowych przesłanek, polegających m.in. na zapewnieniu, aby jego spłata oraz wykup była dla emitenta opcjonalna. Wcześniej obowiązujące polskie przepisy nie zawierały jednak stosownych wyłączeń. Nowelizacja ustawy o obligacjach wprowadza niezbędne w tym zakresie zmiany, na podstawie których dla omawianego typu obligacji podporządkowanych (które mogą przybrać formę obligacji wieczystych) wyłączone zostaje stosowanie przepisu umożliwiającego obligatariuszowi natychmiastowy ich wykup w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania z tytułu obligacji przez emitenta.

Trzeba zauważyć, że ustawa o obligacjach w art. 74 ust. 7 oraz art. 75 ust. 4 już wcześniej przewidywała przepisy umożliwiające zaliczenie obligacji podporządkowanych emitowanych przez banki oraz firmy inwestycyjne jako składniki ich funduszy własnych. Z tej możliwości często w ostatnim czasie korzystają banki, na co zwróciła uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, rekomendując ograniczenie tego typu emisji, które są kierowane do inwestorów indywidualnych.

Komentarz eksperta:

Na rynku od długiego czasu trwały dyskusje na temat legalności emisji obligacji podporządkowanych przez ubezpieczycieli, które umożliwiłyby zaliczenie kwot pozyskanych z emisji do ich środków własnych. Jeszcze 3 lata temu Komisja Nadzoru Finansowego studziła zapały zakładów ubezpieczeń wskazując na brak podstawy prawnej w obowiązującej wówczas ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Mimo że ustawa ta została zmieniona w związku z implementacją dyrektywy Wypłacalność II, wciąż jednak pozostały wątpliwości na gruncie ustawy o obligacjach. Omawiana nowelizacja ustawy o obligacjach uzupełnia zaś istniejącą lukę w przepisach i należy ją ocenić jako sygnał ustawodawcy dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wykorzystania emisji obligacji podporządkowanych celem spełnienia wymogów określonych przepisami.

Autor:
Mariusz Banaś, Aplikant adwokacki, Senior Associate, Deloitte Legal

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?