finanse i bankowość

Analizy

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość

Przegląd najważniejszych zmian w prawie polskim i europejskim, wraz z komentarzami prawników Kancelarii Deloitte Legal

Marzec 2017

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem biuletynu skierowanego do przedsiębiorców z sektora bankowego i finansowego, opracowanego przez prawników z zespołu Finansów i Bankowości Kancelarii Deloitte Legal.

Liczymy, że poniższe, opracowanie będzie dla Państwa ciekawe i przydatne w codziennej praktyce.

Zapraszamy do lektury. 

W aktualnym wydaniu znajda Państwo poniższe artykuły:

Ochrona kredytowa nierzeczywista - sposób na spełnienie wymogów Rozporządzenia CRR w zakresie ryzyka przez instytucje kredytujące

Spostrzeżenia oraz opinie dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Wskazuje ono dwa rodzaje mechanizmów ograniczania ryzyka kredytowego stosowanych przez instytucje kredytujące, a także nakłada dodatkowe wymagania w stosunku do poszczególnych form ochrony.

Formy pozyskiwania finansowania przez JST oraz spółki komunalne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych („PZP”) wyznacza ramy, w których muszą poruszać się podmioty zobowiązane do jej stosowania. W szczególności dotyczy to jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek kontrolowanych przez te jednostki. Chcąc zrealizować założone cele (dotyczące np. inwestycji w infrastrukturę), podmioty te zmuszone są poszukiwać zewnętrznego finansowania. Muszą mieć jednak na uwadze przepisy PZP, regulujące m.in. sposoby jego pozyskania. Przedmiotowa ustawa częściowo zrównuje pozyskanie finansowania w formie kredytu z emisją obligacji.

Składki na rzecz BFG - zmiana w zasadach finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów

Z początkiem roku weszły w życie zmiany na rynku bankowym dotyczące sposobu finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny depozytów bankowych. Są one wynikiem wejścia w życie z dniem 16 października 2016 roku ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która to ustawa wprowadza właśnie nowe zasady finansowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów. Podstawowym źródłem finansowania wypłaty środków gwarantowanych w bankach i oddziałach banków zagranicznych będzie fundusz gwarancyjny banków, który zostanie zasilony środkami dotychczasowego funduszu pomocowego. Fundusz ten zasilany będzie składkami wnoszonymi kwartalnie przez banki i oddziały banków zagranicznych.

Ochrona danych osobowych („RODO”) - nowe ustalenia Grupy Roboczej Art. 29

W dniach 12-13 grudnia 2016 r. w Brukseli odbyło się 108. posiedzenie Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, podczas którego uzgodniono treść kilku istotnych dokumentów, dotyczących Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”). Należą do nich wytyczne i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące prawa do przenoszenia danych, inspektorów ochrony danych i wiodącego organu nadzorczego.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności - najważniejsze zmiany

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności wpłynął w dniu 29 grudnia 2016 r. do Sejmu. W dniu 3 stycznia 2017 r. odbyło się jego pierwsze czytanie. Prace nad wprowadzeniem ustawy w życie trwają i nabierają tempa. Głównym celem wprowadzanej ustawy, jak czytamy na stronach Sejmu, jest wzmocnienie „praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw min. poprzez możliwość uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta, wyważanie interesów i zapewnienie słusznej ochrony inwestorowi i wykonawcy, określenie przesłanek uzasadniających zawarcie ugody oraz podniesienie górnego progu wartości przedmiotu”.

Nowe zasady wynagradzania osób zajmujących kluczowe stanowiska w bankach i spółkach powiązanych

Od 2017 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania osób, których działalność ma istotny wpływ na profil ryzyka w banku. Zostały one określone w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego („Rozporządzenie”). Tym samym od tego roku do wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w bankach przestanie mieć zastosowanie uchwała KNF nr 259/2011. Uchwała będzie jednak nadal obowiązywała w stosunku do zmiennych składników wynagrodzenia należnych za rok 2016 i za lata wcześniejsze. 

Dyrektywa IDD - nowa regulacja rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego 

Rozpoczęty rok, a także początek kolejnego to czas na dostosowanie sposobu prowadzenia działalności przez pośredników ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Directive on insurance distribution tzw. Dyrektywa IDD). Zmierza ona przede wszystkim do dalszego wzmocnienia pozycji konsumentów jako adresatów usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dyrektywa IDD musi zostać implementowana przez państwa członkowskie do 23 lutego 2018 r. 

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?