Dyrektywa IDD

Analizy

Dyrektywa IDD

Nowa regulacja rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego

Biuletyn prawny: Finanse i bankowość | Marzec 2017

Pośredników ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli czekają zmiany, a to za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

Rozpoczęty rok, a także początek kolejnego to czas na dostosowanie sposobu prowadzenia działalności przez pośredników ubezpieczeniowych i ubezpieczycieli do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Directive on insurance distribution tzw. Dyrektywa IDD). Dyrektywa IDD musi zostać implementowana przez państwa członkowskie do 23 lutego 2018 r. Uchyla ona obowiązującą obecnie dyrektywę 2002/92/WE (tzw. dyrektywa IMD).

Nowa dyrektywa zmierza przede wszystkim do dalszego wzmocnienia pozycji konsumentów jako adresatów usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zakres podmiotowy dyrektywy obejmuje w sposób jednolity zakłady ubezpieczeń (reasekuracji) i ich pracowników, pośredników ubezpieczeniowych (i reasekuracyjnych) oraz pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Wyodrębnienie szczególnie ostatniej z kategorii wymagać będzie nowych uregulowań w polskim ustawodawstwie. Jednocześnie należy wskazać, że dyrektywa wyłącza ze swojego zakresu normowania dystrybucję ubezpieczeń towarzyszących towarowi lub usłudze, jeżeli kwota składki nie przekracza 600 EUR w wymiarze rocznym.

Dążenie do zapewnienia ochrony konsumentów odzwierciedlone jest przede wszystkim w rozbudowanych obowiązkach informacyjnych. Wśród nowości należy wymienić m.in. obowiązek przekazywania zainteresowanemu informacji dotyczących potencjalnego konfliktu interesów i związanych z transparentnością relacji między pośrednikiem, ubezpieczycielem i ubezpieczającym. Nowe, szczególne obowiązki informacyjne dotyczyć będą produktów ubezpieczeniowych z elementem inwestycyjnym.

W zakresie ochrony konsumentów nowa dyrektywa wprowadza regulacje znane już w odniesieniu do kredytu konsumenckiego, gdzie już od 2011 roku funkcjonuje formularz informacyjny.

Dyrektywa przewiduje również m.in. obowiązki związane z doskonaleniem zawodowym osób zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń, np. obowiązek odbycia co najmniej 15 godzin szkolenia lub doskonalenia zawodowego rocznie. Ten wymóg z kolei stoi w sprzeczności z wprowadzonymi w 2014 r. zmianami w polskiej ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, które w ramach tzw. pakietów deregulacyjnych zniosły obowiązkowe szkolenie.

Dyrektywa nakłada również na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia odpowiednich skutecznych, bezstronnych i niezależnych pozasądowych procedur reklamacyjnych i odszkodowawczych w celu rozstrzygania sporów między klientami a dystrybutorami ubezpieczeń.

Nowe przepisy stawiają także przez państwami członkowskimi obowiązek wprowadzenia nowych wymogów dotyczących poziomu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dystrybutora ubezpieczeń oraz środków gwarantujących zapewnienie wypłacalności pośredników ubezpieczeniowych na odpowiednim poziomie.

Nowa regulacja stanowi dyrektywę tzw. minimalnej harmonizacji, co oznacza szerokie kompetencje dla legislatorów w państwach członkowskich. Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi obecną ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Subskrybuj "Biuletyn prawny: Finanse i bankowość"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?